inner image

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                       Ηράκλειο,  30/  11/2018

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2                                              Αρ. Πρωτ. 107800

Τ.Κ.: 71202

Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλειος,

Τηλ.: 2813409185-6-9 -403-428

Fax:  2810229207                               

E-mail: prom@heraklion.gr

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια γάλακτος για το  προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας ,Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του  του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου ΔΟΠΑΦΜΑΗ που το δικαιούται ως μέσο ατομικής προστασίας με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής  ανά ομάδα »

2. Τα  προς προμήθεια είδη   κατατάσσονται  στους   ακόλουθους  κωδικούς  του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : ΟΜΑΔΑ1  15511600-9 και ΟΜΑΔΑ 2 15511000-3 Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε ομάδα  της προμήθειας επιθυμεί ο προσφέρων. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 238.978,26 € (με Φ.Π.Α.), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. του.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά ομάδα στο σύνολο της  .

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 67605

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 22/12/2018 και ώρα 24:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 31/ 12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

4. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο2% της καθαρής δαπάνης της ομάδας για τη οποία καταθέτουν προσφορά  το ποσό για την ΟΜΑΔΑ 1 είναι 3.824,83 ευρώ[1] τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών και για την ΟΜΑΔΑ 2  τετρακόσια τέσσερα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά  404,87 ευρώ . Αν ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό σε μία από τις δύο ομάδες  θα πρέπει να το δηλώσει στο ΤΕΥΔ που θα υποβάλει στο Τμήμα ΙΙ (τμήματα )

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία.

6. Η Διακήρυξη θα  δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr. Η παρούσα προκήρυξη, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί μία φορά στις ημερήσιες εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και «ΠΑΤΡΙΣ», στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.    

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Καραντινός Γεώργιος

 

 

 


[1]               Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016). 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE