inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ασφάλιση του πίνακα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου “Η Βάπτιση του Χριστού”

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την Ασφάλιση του πίνακα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου “Η Βάπτιση του Χριστού” εκτιμώμενης αξίας 1.200.000,00 ευρώ, του οποίου η ασφάλιση λήγει στις 16/5/2017 για διάστημα ενός έτους, από 17/5/2018 έως 16/5/2019  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.                                              

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 28/03/2017 ημέρα Τετάρτη  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνοι κ. Τζανιδάκης Β., Μακαρώνας Ε., Δαμιανάκη Α., Φουκαράκη Ζ.                              Οι προσφέροντες θα πρέπει: Να έχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (ISO)Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ασφάλιση αντίστοιχων έργων με κατάλογο συναφών ασφαλιζόμενων έργων τέχνης ή εκθέσεων τα τελευταία τρία χρόνια εκτιμώμενης αξίας από 180.000 ευρώ και άνω.                                                                                                                             

Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής                                                                                                                                    

Μαζί με την προσφορά του ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει.

 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

Α) Η  επιχείρησή μου είναι ενήμερη  φορολογικά και  ασφαλιστικά.

B)  Η επιχείρησή μου είναι εγγεγραμμένη στο Επιμελητήριο  σε σχετικό κωδικό εμπορίας των υπό προμήθειας ειδών.

Γ) Δεν έχω συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) 2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1) 2011, σ.1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198 αντίστοιχα.                                                                                                                                                    Δ) Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.                                                                                                                                            Ε) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.                                                  ΣΤ) Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη.                                                                                     Ζ) Διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών (ISO) το οποίο και επισυνάπτεται                                                                                                                                               Η) Η Εταιρία μας έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ασφάλιση αντίστοιχων έργων με κατάλογο συναφών ασφαλιζόμενων έργων τέχνης ή εκθέσεων που επισυνάπτεται  τα τελευταία τρία χρόνια εκτιμώμενης αξίας από 180.000 ευρώ και άνω.

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .                                                                                               Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στο σύνολο της                                                                                   Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.                                                             Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.                                Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτό που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή και θα πλήρη όλους τους όρους της ασφάλισης που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή .                                          

          Β. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Ο Μειοδότης της προμήθειας πριν από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :   Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.                                                                                                                   Υπόχρεοι για την κατάθεση.1.Τα φυσικά πρόσωπα.2. Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 3. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Η ανάθεση της ασφάλισης  θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE