inner image

Πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ: Τζανιδάκης Βασίλης 

E-mail : prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 28-03-17

 

 

Aρ. Πρωτ.: 35089

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών–εκροών και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 19.840,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 10-7135.015 και αναλύεται ως εξής:

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

A/A

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Μ.Μ Ποσότητα

1

42124210-9

ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (INTERFACES) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

2

2

42124210-9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ Ε3000

1

3

42967000-2

ΕΛΕΓΚΤΗΣ (CONTROLLER) ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 8 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

1

4

35125100-7

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 3.00 ΜΕΤΡΑ

4

5

31224300-5

ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ

4

6

44322300-6

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗ

4

7

38422000-9

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΒΕΡΓΑ ΜΕ ΒΗΜΑ ΕΩΣ 2 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ

1

8

42967000-2

EΛΕΓΚΤΗΣ (CONTROLLER) ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ Η/Υ

1

9

48100000-9

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1

10

48100000-9

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

1

11

30232000-4

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

1

12

30232000-4

ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

1

13

30237300-2

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ με οθόνη και τα παρελκόμενα, συμβατός με windows 8.1 pro,  και με ελάχιστες προδιαγραφές τα παρακάτω: Να διαθέσιμη μνήμη RAM 4,00 GB, λειτουργικό σύστημα 64 bit, επεξεργαστή τεχνολογίας χ64, σκληρό δίσκο 500 GB, διαθέσιμες θύρες επικοινωνίας, για την ασφάλεια των δεδομένων θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας που θα αποθηκεύονται σε εξωτερικό σκληρό δίσκο χωρητικότητας 1 ΤΒ, τύπου 2,5’’, ο οποίος ενσωματώνει τεχνολογία USB 3.0 και παράλληλα είναι συμβατός και με θύρα USB 2.0, με μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως 95,50 ΜΒ/s (637x) και μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης δεδομένων έως 65,00 ΜΒ/s (436x), ταχύτητα περιστροφής 5400RPM, μνήμη buffer 8MB, Φορμάτ fat 32 ,τροφοδοσία από θύρα usb υψηλής ταχύτητας χωρίς να απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος, και με εγγύηση ενός έτους

1

14

30232000-4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1ΤΒΥΤΕ ΜΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 2,5'' ΣΥΝΔΕΣΗ USB 3.0

1

15

51612000-5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΤΥΧΟΝ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 19/04/2017 ηµέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Ηρακλείου, στην ∆ιεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403,  όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υπεύθυνοι κ. Τζανιδάκης Β., Μακαρώνας Ε., ∆αµιανάκη Α.,  Φουκαράκη Ζ. 

 

       Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

           Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

                       Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

                   

                              Τζανιδάκης Βασίλης 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE