inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια Καφέ για τα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ

ΔΕΠΤΑΗ

Ηράκλειο 17 Ιανουαρίου 2017

Αρ. Πρωτ: 84

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Η Επιτροπή Προμηθειών της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Καφέ (Ελληνικό, Γαλλικό, Στιγμιαίο), καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 31/01/2017 και ώρα 14.00 στα γραφεία της, οδός Λ.Πλαστήρα & Ρωμανού,  στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτήριο Ε, 1ος όροφος ιδιοχείρως.

 

1.   Περιγραφή της Επιχείρησης.

Η Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου και ιδρύθηκε από το Δήμο Ηρακλείου το 1985. Είναι ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Σκοπός της είναι όπως φαίνεται και από τον τίτλο της η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την αναψυχή των δημοτών του Ηρακλείου.

Εκμεταλλεύεται δέκα καταστήματα όπως:

α) Την καφετέρια Μαρίνα σε ετήσια βάση.

β) Το κυλικείο του σταθμού Υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης στο λιμάνι σε ετήσια βάση.

γ) Το Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου σε ετήσια βάση.

δ) Το Κυλικείο Κηποθεάτρου σε τετράμηνη βάση (Ιούνιος - Σεπτέμβριος).

ε) Το Κυλικείο Κινηματογράφου Πύλης βηθλεέμ σε τετράμηνη βάση (Ιούνιος –

      Σεπτέμβριος)

στ) Το Αναψυκτήριο Όαση σε τετράμηνη βάση (Ιούνιος - Σεπτέμβριος)

ζ) Το κατάστημα Γέρο Πλάτανος (Ιούνιος - Σεπτέμβριος)

η) Το καφενείο Κουμπές σε ετήσια βάση

θ) Την Παραλία Καρτερού.

 

Η Επιχείρηση θα έχει ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως του 1.450.000  Ευρώ και προμήθειες για τις ανάγκες της, της τάξεως των 450.000 Ευρώ περίπου.

 

2.   Είδος διαγωνισμού :

Ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως Πρόχειρος Ανοικτός, με κατάθεση εντός τακτού χρονικού διαστήματος ενσφράγιστων προσφορών.

 

3.   Κριτήριο Κατακύρωσης :

Α. Η χαμηλότερη τιμή.

 

4.   Η διαδικασία του διαγωνισμού διέπεται από :

α.    Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ.

β. Την Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967 (Β' 2718/08.10.2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».

γ.   Την Κ.Υ.Α. 15523/8/2006 (Β' 1187) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

δ.   Το Ν.3438/2006 άρθρο 13 «διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων…..». 

 

5.   Προθεσμία υποβολής προσφορών :

     Ο χρόνος διάρκειας του διαγωνισμού ορίζεται, ως αρχή η 18/01/2017 και τελευταία ημέρα η 31/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

 

6.   Διάρκεια ισχύος των προσφορών :

     Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους επιλεγέντες προμηθευτές για ένα έτος από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

 

7.   Αποτελέσματα διαγωνισμού :

     Η Επιτροπή Προμηθειών της Επιχείρησης θα συνεδριάσει στις 06/02/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 με θέμα την αποσφράγιση των προσφορών. Την                    07/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 θα συγκληθεί εκ νέου η Επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη των Προμηθευτών της Επιχείρησης. Σε περίπτωση μη εξετάσεως όλων των προσφορών δύναται να συνεχισθεί η διαδικασία σε άλλη συνεδρίαση που θα ορισθεί από τον Επιτροπή.

     Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη διάφορα κριτήρια θα επιλέξει προμηθευτή της Επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον σε κάποια κατηγορία ή εκδηλωθεί μόνο από ένα μειοδότη θα υπάρξει επαναπροκήρυξη των ειδών αυτών.

 

8.   Όροι συμμετοχής και κριτήρια επιλογής :

α) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό ανάδειξης προμηθευτή έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα κατά το χρόνο του διαγωνισμού, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ενώσεις προμηθευτών και ιδιώτες επαγγελματίες.

β) Στις προσφορές ιδιόχειρες ή τυπωμένες, θα αναγράφεται η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, θα απευθύνεται προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Τ.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ, θα έχει ημερομηνία, τα στοιχεία της Επιχείρησης και θα είναι υπογεγραμμένη από τους συντάσσοντες.

γ) Οι προμηθευτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις προσφορές τους επί ποινής απόρριψης Άδεια λειτουργίας.

δ)  Πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα είδη και η περιγραφή αυτών.

ε)  Η άριστη ποιότητα τους.

στ)  Η τιμή πώλησης προ Φ.Π.Α. κατά είδος, η τιμή μονάδας και η συσκευασία 

     αυτών.

ζ) Ο προμηθευτής με ευθύνη του θα παραδίδει τα εμπορεύματα εντός του αποθηκευτικού χώρου εκάστου καταστήματος και θα παραλαμβάνει την αντίστοιχη εγγυοδοσία (κενά) όταν υπάρχουν.

η)  Τα έξοδα μεταφοράς συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς.

θ)  Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ.

ι) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

κ) Οι τιμές της προσφοράς (% έκπτωσης – χαμηλότερη τιμή) είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου για τα είδη που θα προμηθεύσει, βάσει των τιμών της προσφοράς του.

λ) Οι Προμηθευτές δύνανται μαζί με τις προσφορές να καταθέτουν δείγματα ή φωτογραφίες των προϊόντων τους χωρίς απαίτηση επιστροφής των από την επιχείρηση.

μ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό.

ν) Οι προσφορές δεν χαρτοσημαίνονται.

ξ) Προσφορά για μέρος της ποσότητας που προκηρύχθηκε απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ο) Οι προσφορές απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ’ αυτές διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των.

π) Η διάρκεια της σύμβασης είναι ετήσια. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση για ένα δίμηνο, και χωρίς την συγκατάθεση του προμηθευτή. Παράταση ισχύος της σύμβασης, πέραν του διμήνου εφόσον ζητηθεί, προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές. Η παράταση στο σύνολό της δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύς της σύμβασης (12 μήνες) με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές.

ρ) Οι ποσότητες των ειδών θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Επιχείρησης και την παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών, λόγω ελλείψεως αποθηκευτικών χώρων.

σ) Η Επιχείρηση με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, έχει τη δυνατότητα να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή εφόσον κριθεί ότι τα προϊόντα δεν καλύπτουν τα ποιοτικά στάνταρτς.

 

9.   Κατηγορίες προϊόντων και προϋπολογισμός αγορών για τους μήνες Φεβρουάριο 2017- Ιανουάριο 2018

 

 

ΕΙΔΗ

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

1.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ

8.000,00€

1.450,00 ΚΙΛΑ

2.

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΚΑΦΕΣ

5.000,00€

300 ΚΙΛΑ

3.

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

2.000,00€

260 ΚΙΛΑ

4.

ΣΟΚΟΛΑΤΑ

4.500,00€

420 ΚΙΛΑ

 

Οι παραπάνω τιμές (χωρίς ΦΠΑ) είναι κατ’ εκτίμηση για το τρέχον έτος αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους προμηθευτές, αναφέρονται δε στις ετήσιες αγορές (τζίρος) και ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Η ετήσια διάρκεια προσμετράται από τον Φεβρουάριο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2018.

 

10. Ανάδειξη Προμηθευτή και ενστάσεις.

  Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης καταρτίζεται από την Επιχείρηση η σχετική σύμβαση που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Δικαίωμα ένστασης μπορούν να υποβάλλουν οι προμηθευτές προς την Επιτροπή Προμηθειών από την ημέρα δημοσιοποιήσεως του διαγωνισμού και για 15 ημέρες. Σε περίπτωση ενστάσεως κατά της συμμετοχής άλλου προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως και αιτιολογεί πλήρως του λόγου του ενισταμένου.

Στη διάθεση των ενδιαφερομένων είναι τα πρακτικά της συνεδριάσεως της Επιτροπής Προμηθειών αν αυτοί τα ζητήσουν.

 

11. Κήρυξη Προμηθευτή έκπτωτου.

α.   Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που προσδιορίστηκε σε επτά (7) ημέρες να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης.

β.  Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη που αναφέρονται στη σύμβαση μέσα στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε από τα αρμόδια όργανα, υπεύθυνο προμηθειών, διευθυντή ή υπεύθυνο παραλαβής ταμία των καταστημάτων.

γ.   Σημειώνεται ότι η παραλαβή των εμπορευμάτων πιστοποιείται με  δύο υπογραφές επί του Τ.Π.Δ.Α. ή Δ.Α., μια του ταμία υπεύθυνου και μια του μπουφετζή ή μάγειρα για την ποσότητα και την ποιότητα τους.

δ.   Η διαδικασία του διαγωνισμού επικυρώνεται από το Δ.Σ. της Επιχείρησης.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE