inner image

Διαγωνισμός για την Ανάπλαση των οδών Σταδίου, Ηρακλείτου, Ηροδότου και Δημοκρατίας της περιοχής Θαλασσινών της Δημοτικής Ενότητας Ν.Αλικαρνασσού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ[1] 

 

1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ[2], προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ  ΠΕ17 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [3], με προϋπολογισμό 2.100.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 591.989,35€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 247.306,41€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, κόστος ασφάλτου και ΓΕ και ΟΕ ασφάλτου), γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 229.700,33€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), δ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ, με προϋπολογισμό 185.584,70€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) ε) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 387.996,15€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),.[4]

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Μελετών, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός[5], μέχρι την Πέμπτη 28/3/2013 και ώρα 14.30μ.μ. (2 εργάσιμες μέρες) πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας με καταβολή 5€ στο ταμείο του Δήμου Ηρακλείου. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-247558, 2810-247522, 2810-247510, 2810 247582, FAX επικοινωνίας 2810-244747, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα Μαυροκορδάτου, κο Σπυριδάκη, κα Βασαρμιδάκη, κο Μπιολάκη.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6  του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)[6].

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

                  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν:

  • Στην 1η , 2η και 3η τάξη στην κατηγορία Οικοδομικών,
  • Στην Α2 , 1η και 2η τάξη στην κατηγορία Οδοποιίας,
  • Στην Α2 , 1η και 2η τάξη στην κατηγορία Η/Μ,
  • Στην Α2 , 1η και 2η τάξη στην κατηγορία Πρασίνου

(στελεχωμένη με Γεωτεχνικό) και

  • Στην 1η , 2η τάξη και 3η τάξη για εντός νομού και γειτονικού νομού στην κατηγορία Υδραυλικών, καθώς και οι ημεδαποί διαγωνιζόμενοι που εμπίπτουν  στο άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 3669/2008.  [7]

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ.   Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους[8], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)[9] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Αναλυτικά κοινοπραξίες δύο τουλάχιστον εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων:

  • στην κατηγορία Υδραυλικών  τάξης Α2, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παρ. 4α του παρόντος  με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)[10].

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 32.852,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ[11]. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο[12].

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [13].

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007–2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61) και από Εθνικούς Πόρους.

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  5-3-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

*Να δημοσιευτεί μία φορά με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμάτων και με διάστιχο 8,5 στιγμών χωρίς πλαίσιο, στις εφημερίδες: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΚΕΡΔΟΣ, ΠΑΤΡΙΣ, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


[1] Η περίληψη αυτή περιέχει τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για διαγωνισμούς έργων με προϋπολογισμό κάτω του ορίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2004/18. Για έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού εφαρμόζεται το υπόδειγμα του σχετικού παραρτήματος της οδηγίας.

[2] Αναφέρεται  ο Τίτλος της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Διακήρυξης: π.χ. Η Δ/ση  …………... του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, ή η ΔΤΥ της Ν.Α ………, ή η ΤΥΔΚ του Νομού …………για λογαριασμό του Δήμου…………….., κλπ.

[3] Αναγράφεται ο τίτλος του έργου, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.

[4] Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους για την ορθή κλήση των πτυχίων.

[5] Αναγράφεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

[6] Π.χ. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ 609/85 ή με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ 609/85 κ.ο.κ.

[7] Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.        

[8] Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).

[9] Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.

[10] Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.

[11] Αναγράφεται η πηγή της χρηματοδότησης.

[12] Διαγράφεται το μη ισχύον.

[13] Αναγράφεται η αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE