inner image

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού «Δράσεις προβολής & δικτύωσης ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, προκηρύσσει Πρόχειρο  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο τη  συμφερότερη από οικονομικής άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΣΑΑ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ[E1] », MIS 441271, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», (CPV: 79416000-3, 79800000-2, 79952000-2, 79960000-1).

Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία: Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/15-1-1980), Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23-12-2008), Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006), Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),  14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008), 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010),  35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010).

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, είναι η ανάληψη ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης αλλά και του συνόλου των κατοίκων της πόλης σε θέματα που άπτονται των στόχων του Σχεδίου ΟΣΑΑ Ηρακλείου και ενέργειες προβολής του Σχεδίου ώστε να υπάρξει διάχυση των στόχων του και συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες τύπου «εκ των κάτω προς τα άνω» (bottom-up) για τη διαμόρφωση απόψεων και λήψη αποφάσεων. Επίσης θα αναληφθούν ενέργειες δικτύωσης και συνεργασίας των τοπικών φορέων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος και την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων και των στόχων του Σχεδίου.

 Τόπος εκτέλεσης εργασιών:  Δήμος Ηρακλείου

 Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  εξήντα χιλιάδες ευρώ  (60.000,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι 11.219,52  EUR και η τιμή χωρίς το ΦΠΑ 48.780,48 EUR.

Η Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, διατίθενται δωρέαν από το Δήμο Ηρακλείου (Διονυσίου 13Α, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, πληροφορίες Δέσποινα Διαλυνά, τηλ. 2810 286186) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης είναι αναρτημένα στον Πίνακα  ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr/, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.  

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, έχουν: 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την  Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης.

Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου.

Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.

 Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 8 Οκτωβρίου και ώρα έναρξης την 12:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1

 Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για δύο (2) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του έργου. Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 Δημοσίευση περίληψης: Η Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Διακηρύξεων  Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) στις 13-9-2013, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) στις 13-9-2013, γ) σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) στις 13-9-2013 και μια εβδομαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ) στις 17-9-2013

Έξοδα δημοσίευσης : Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΟΥΡΑΚΗΣ


Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE