inner image

Προνοιακά Επιδόματα

Παρακάτω δίδονται γενικές πληροφορίες όσον αφορά στα  χρηματικά βοηθήματα που παρέχει η Υπηρεσία (κυρίως αναπηρικά επιδόματα).

 

Οι κατηγορίες των επιδομάτων είναι οι ακόλουθες:   

 1. Επίδομα για Απροστάτευτα Παιδιά
 2. Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας
 3. Επίδομα Βαριάς Νοητικής Στέρησης
 4. Επίδομα Τυφλών
 5. Επίδομα Ενίσχυσης Κωφαλάλων Ατόμων / Βαρήκοων / Κωφών
 6. Επίδομα Παραπληγίας-Τετραπληγίας Ανασφαλίστων
 7. Επίδομα Παραπληγίας-Τετραπληγίας Ασφαλισμένων του Δημοσίου
 8. Επίδομα Χανσενικών
 9. Επίδομα για Ομογενείς Πρόσφυγες
 10. Επίδομα Κίνησης (πρώην επίδομα Καυσίμων / Βενζίνης)
 11. Επίδομα Μεσογειακής Αναιμίας - Αιμολυτικής Αναιμίας - Αιμορροφιλίας - AIDS
 12. Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
 13. Επίδομα Σπαστικής Εγκεφαλοπάθειας
 14. Επίδομα Μητρότητας
 15. Επίδομα Ακοινωνικών Βοηθειών (σε Άτομα ή Οικογένειες):

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Το (Τ.Ε.Ε.Π. & Ε.) χορηγεί δεκαπέντε (15) επιδόματα/χρηματικές παροχές σε τακτική διμηνιαία βάση.     Προκειμένου να χορηγηθούν τα ανωτέρω επιδόματα απαιτείται:

-       η πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Το  απαιτούμενο ελάχιστο ποσοστό αναπηρίας είναι το 67% (με κάποιες εξαιρέσεις στις οποίες απαιτείται το 50%).

-       ο ενδιαφερόμενος πολίτης να είναι ανασφάλιστος ή έμμεσα ασφαλισμένος.

Το ΚΕ.Π.Α. Ηρακλείου εδρεύει στο κτίριο του Ι.Κ.Α. στην περιοχή Εσταυρωμένος του Δήμου Ηρακλείου. Εκεί πρέπει να απευθύνονται καταρχήν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες -πρίν προσέλθουν στην Υπηρεσία μας-,προκειμένου να παραλάβουν το κατάλογο των απαιτούμενων δικαιολογητικών γιά την εν συνεχεία κρίσή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ, προκειμένου να πιστοποιηθεί  το ποσοστό αναπηρίας (τους) .

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος πολίτης απευθύνεται στην Υπηρεσία μας και εφόσον το ποσοστό αναπηρίας του είναι επαρκές για την επιδότησή του,ενημερώνεται σχετικά και υποβάλλει συνημμένα με το έντυπο που παρέλαβε από το ΚΕΠΑ (την πιστοποίηση δηλ. του ποσοστού αναπηρίας) και τα κατά περίπτωση  απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Κατάλογο αυτών των δικαιολογητικών είτε χορηγεί η Υπηρεσία, είτε ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί στην ηλεκτρονική δ/νση: www.heraklion.gr → e-υπηρεσίες → για Πολίτες→ Επιδοματική Πολιτική-Προνοιακά  κλπ…

Επίσης είναι δυνατή η αναζήτηση των δικαιολογητικών αυτών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όπου μπορεί να ζητήσει την  σχετική επαφή με την Υπηρεσία μας (ηλεκτρονικά ή μέσω fax), όπως και για αναζήτηση άλλων δικαιολογητικών (π.χ. δικαιολογητικά γιά φορολογικό σκοπό).

 

Τα προνοιακά επιδόματα δεν προϋποθέτουν γενικά εισοδηματικά κριτήρια. Ωστόσο για τη χορήγησή τους ελέγχεται η παροχή ή  μή  άλλης οικονομικής ενίσχυσης από το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Φορείς ή άλλη πηγή εσωτερικού ή εξωτερικού, το είδος και το ύψος της οικονομικής παροχής, ο λόγος που αυτή δίδεται,η ασφάλιση του πολίτη κλπ,  πάντα σε σχέση με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τη χορήγηση του αιτούμενου επιδόματος.

Το επίδομα είναι αυστηρώς προσωπικό (δεν μεταβιβάζεται). Είναι δυνατή η παροχή και περισσοτέρων του ενός επιδομάτων στο ίδιο πρόσωπο εφόσον υφίστανται διαφορετικές παθήσεις. Η Υπηρεσία δέν χορηγεί επιδόματα σε οικείους του δικαιούχου (πχ επίδομα συμπαράστασης ετέρου προσώπου).

Δικαίωμα σε παροχή επιδομάτων έχουν οι Έλληνες πολίτες, οι ομογενείς, οι πολίτες της Ε.Ε. και όσοι έχουν μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα όπως νόμος ορίζει.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Tο επίδομα διακόπτεται εξαιτίας σπουδαίου και αποχρώντος λόγου (π.χ. μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας κάτω του απαιτούμενου, χορήγηση άλλης οικονομικής ενίσχυσης για τον ίδιο λόγο από το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Φορείς ή άλλη πηγή εσωτερικού ή εξωτερικού, μεταβολή ποσού παροχής, εισαγωγή σε Δημόσιο Ίδρυμα, παραμονή στο εξωτερικό πέραν των έξι μηνών, θάνατος του δικαιούχου και γενικά κρίσιμες μεταβολές που αφορούν τις προϋποθέσεις παροχής του). Οι συνδικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού, οι δικαστικοί συμπαραστάτες, οι υπεύθυνοι είσπραξης και γενικά οι οικείοι του δικαιούχου υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Υπηρεσία για οποιαδήποτε κρίσιμη μεταβολή (οικονομική, ασφαλιστική, νεότερη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, θάνατο κλπ) που θα αφορά στο πρόσωπο του δικαιούχου.

Η απόκρυψη των παραπάνω μεταβολών  και η μη κοινοποίησή τους στην Υπηρεσία, επιφέρει ποινικές κυρώσεις, οικονομικό καταλογισμό, υποχρέωση επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τον ίδιο ή τους οικείους του και  γενικά εφαρμογή των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Συνοπτικές πληροφορίες σχετικές με τα παρεχόμενα αναπηρικά επιδόματα:

1)      ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ: Απαιτεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67 % από τη συγκεκριμένη πάθηση. Η παροχή του συναρτάται με την ηλικία (έως 18 ετών &΄ 65 και άνω μόνο με την πάθηση), τις σπουδές (από 19 έως 25 ετών) και όσον αφορά στην ηλικία από 19 (ή 25)  έως  65 ετών, εφόσον υφίσταται και άλλη συντρέχουσα πάθηση. Δεν αποτελεί κώλυμα  η  παράλληλη παροχή σύνταξης για την ίδια πάθηση από το Δημόσιο ή  τους Ασφαλιστικούς Φορείς.

2)      ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ: Απαιτεί  το χαρακτηρισμό της νοητικής υστέρησης ως βαριάς, δείκτη νοημοσύνης μικρότερο των 30 μονάδων (Δ.Ν.<30μ.) και ποσοστό αναπηρίας  80% και άνω –αυτοτελώς- από τη συγκεκριμένη πάθηση. Είναι δυνατή η παροχή του παράλληλα με άλλη οικονομική παροχή, η οποία χορηγείται  για την ίδια αιτία/πάθηση από το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Φορείς ή άλλη πηγή, αρκεί αυτή η οικονομική ενίσχυση να είναι ίση ή κατώτερη της εκάστοτε βασικής σύνταξης του Ο.Γ.Α.

3)      ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ (ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ): Απαιτείται να αναγράφεται στις Γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ότι ο εν δυνάμει δικαιούχος, πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. Παρέχεται μέχρι την ηλικία των 18 ετών εφόσον οι δικαιούχοι δεν  εισπράττουν  οικονομική ενίσχυση ως παραπληγικοί/τετραπληγικοί από το Δημόσιο ή  τους Ασφαλιστικούς Φορείς.Από το 18ο έτος και κατόπιν   είναι δυνατόν να παρέχεται από το Δημόσιο ή  τους Ασφαλιστικούς Φορείς σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των φορέων αυτών  και τη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ.

4)      ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: Αφορά τα παρακάτω αιματολογικά νοσήματα:

 • Συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, σιδηροβλαστική αναιμία κλπ.) Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
 • Συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις(αιμορροφιλία) και Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας(HIV), με απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας  τουλάχιστον 50% .

5)       ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 80% (λόγω παραπληγίας, τετραπάρεσης). Ειδικότερα αφορά περιπτώσεις πλήρους παράλυσης των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων (χεριών) ή των δύο κάτω άκρων (ποδιών).Χορηγείται για τις αυξημένες δαπάνες μετακίνησης των δικαιούχων ανεξάρτητα της κατοχής, από εκείνους, ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου.

6)      ΕΠΙΔΟΜΑ  ΟΜΟΓΕΝΩΝ: Το σχετικό επίδομα λαμβάνουν οι ομογενείς πολίτες με ηλικία άνω των 60 ετών που δεν κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ,το μοναδικό τους εισόδημα είναι η σχετική σύνταξη του ΟΓΑ, δεν λαμβάνουν μηνιαία επιδότηση Υπερηλίκων προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και δεν έχουν οικείους(ανιόντες  - κατιόντες) που μπορούν να τους συντηρήσουν.

7)      ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ: Το δικαιούνται νοσήσαντες-αποθεραπευθέντες  από τη νόσο του  Hansen και τα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου (σύζυγος, γονείς, άγαμες κόρες, αδερφές. ανήλικα παιδιά και αδέρφια). Προϋπόθεση για τη λήψη του αποτελεί η ανικανότητα προς εργασία των εξαρτημένων αυτών μελών.

8)      ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Χορηγείται σε μητέρες  που δεν έχουν δικαίωμα αξίωσης ανάλογης παροχής από  Ασφαλιστικό Φορέα, ή είναι ανασφάλιστες και δεν έχουν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.

9)      ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ: Απαιτεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%  από τη δεδομένη πάθηση. Είναι δυνατόν να παρέχεται παράλληλα με σύνταξη η οποία καταβάλλεται για την ίδια πάθηση .

10)  ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Απαιτεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εξαιτίας τετραπληγίας-παραπληγίας, μονού ή διπλού ακρωτηριασμού.

11)  ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ/ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ: Απαιτεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εξαιτίας τετραπληγίας-παραπληγίας, μονού ή διπλού ακρωτηριασμού.

12)  ΕΠΙΔΟΜΑ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Αφορά επιδότηση -μέχρι το 16ο έτος της ηλικίας τους- απροστάτευτων παιδιών εκτός γάμου, παιδιών διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών, ορφανών και από τους δύο γονείς ή μόνο από τον πατέρα. Επίσης παρέχεται στην περίπτωση που ο πατέρας είναι φυλακισμένος, στρατιώτης, ηθικά ανάξιος κλπ. Εξετάζονται  εισοδηματικά κριτήρια για την παροχή του (το μηνιαίο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των € 235,00).

13)  ΕΠΙΔΟΜΑ  ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Εξαιρείται η περίπτωση που αφορά τον διαβήτη τύπου ένα (Ι) (ινσουλινοεξαρτώμενοι) όπου απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 50%. Το επίδομα παρέχεται για παθήσεις που δεν καλύπτονται από τα επιδόματα που αναφέρονται παραπάνω. Δεν παρέχεται όταν συντρέχει οικονομική ενίσχυση (σύνταξη κλπ), από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή οποιαδήποτε άλλη πηγή. Κατ’ εξαίρεση παρέχεται σε ενδιαφερομένους που λαμβάνουν σύνταξη Υπερηλίκων του ΟΓΑ ή Ορφανική σύνταξη μέχρι του ποσού της κατώτερης σύνταξης του ΟΓΑ.

14)   ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: Το δικαιούνται ανασφάλιστα μοναχικά άτομα ή ζεύγη  άνω των 65 ετών και καλύπτει το ποσό του ενοικίου, το οποίο καταβάλλεται απευθείας στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) της κατοικίας. Κατ’ εξαίρεση παρέχεται σε ενδιαφερομένους που λαμβάνουν σύνταξη Υπερηλίκων του ΟΓΑ.

15)  ΕΠΙΔΟΜΑ Α΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (ΓΙΑ  ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΝΔΕΙΑ ή ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ)

           Παρέχεται:

 • μετά από  κοινωνική έρευνα (από Κοινωνική Λειτουργό) όσον αφορά στις περιπτώσεις απόλυτης ένδειας ή
 • μετά από πραγματογνωμοσύνη  από εμπειρογνώμονες Δημόσιας Επιτροπής, όσον αφορά σε έκτακτες φυσικές καταστροφές (πλημμύρα,φωτιά,σεισμό  κλπ).

 

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν γενική, συνοπτική περιγραφή & πληροφορίες που αφορούν στα ανωτέρω επιδόματα.

  

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Προκειμένου να αποφεύγεται η γραφειοκρατική ταλαιπωρία τόσο για τους πολίτες όσο και για τις Υπηρεσίες,(η επαναπομπή τους στα ΚΕΠΑ κλπ), τονίζεται η προσοχή των ενδιαφερομένων στις γνωματεύσεις που τους αφορούν, όταν αυτές τους παραδίδονται από τα ΚΕΠΑ .

Οι γνωματεύσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ λεπτομερή, σαφή  και πλήρη περιγραφή της πάθησης ή των παθήσεων διακριτά -και αντιστοίχιση της κάθε πάθησης με το αναλογούν σε αυτήν ποσοστό αναπηρίας, προκειμένου να τις προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας και να προχωρήσει απρόσκοπτα η διαδικασία της επιδότησης.

 

Σημείωση: Για το ύψος του ποσού του κάθε επιδόματος δείτε το ακόλουθο: 

Αναπηρικά επιδόματα ΦΕΚ 931/21-5-2008

Επίσης... η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων γίνεται σχεδόν πάντα (εκτός εξαιρέσεων) ανά δίμηνο. Καταβάλλεται ως είθισται το ποσό του προηγούμενου διμήνου, που δικαιούται ο δικαιούχος αμεα ή άλλος πολίτης, το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Οι μήνες καταβολής των επιδομάτων είναι οι μονοί μήνες του έτους (Ιανουάριος, Μάρτιος, κλπ).  

 

 

Πληροφορίες:

 • Διεύθυνση: Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου, Σκορδυλών & Χαρκούτση – 71202 Ηράκλειο
 • Τηλέφωνα: 2813 409530 έως  2813409539 και στο
 • Email: kprostasia@heraklion.gr

 

Ε Ν Τ Υ Π Α

 1. Επίδομα Χανσενικών
 2. Επίδομα Μητρότητας
 3. Επίδομα Ομογενών
 4. Επίδομα Κίνησης (σε παραπληγικούς με 80% αναπηρία)
 5. Επίδομα Αιματολογικών Νοσημάτων
 6. Επίδομα Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών
 7. Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας
 8. Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
 9. Επίδομα Βαριάς Νοητικής Υστέρησης, Συνδρόμου DOWN ή Αυτισμού
 10. Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης
 11. Επίδομα Κώφωσης - Βαρηκοϊας
 12. Επίδομα Απροστάτευτων Παιδιών
 13. Επίδομα Παραπληγίας Ανασφαλίστων
 14. Επίδομα Παραπληγίας Δημοσίου
 15. Επίδομα Τυφλότητας

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE