inner image

Περίληψη προκήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της ενέργειας «Δράσεις Προβολής - Δημοσιότητας» του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο για την Ανάπτυξη & Προβολή του Τουρισμού Κρουαζιέρας στην Κρήτη & στην Κύπρο»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ & ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG IIIΑ: ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006.


Ηράκλειο, 21-8-2007
Αρ. Πρωτ 28962/88


Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 71201, προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την υλοποίηση της ενέργειας «Δράσεις Προβολής - Δημοσιότητας», σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από την Οδηγία 18/2004.
Η ενέργεια έχει ενταχθεί στην Κατηγορία Πράξης 2.1.1: «Δράσεις στον Τομέα του Τουρισμού», Μέτρο 2.1: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A: ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ, 2000 - 2006 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. (Απόφαση Έγκρισης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλίας Interreg στις 14 Σεπτεμβρίου 2006).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό την παρούσα διακήρυξη «Έργου» ανέρχεται στο ποσό των 155.462,18€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19% (ήτοι σύνολο 185.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 90% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κρίνεται ότι δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα παροχής υπηρεσιών ή προσόντων των στελεχών της ομάδας έργου.
Τα Τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Δήμο Ηρακλείου (οδός Καρτερού 33, Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, πληροφορίες Δέσποινα Διαλυνά, τηλ. 2810 331286) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δωρεάν από το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός έξι (6) ημερών από την παραλαβή της αίτησης.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, τα τεύχη του διαγωνισμού θα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του WWW στην διεύθυνση http://www.heraklion.gr

1. Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών
1.1. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει τη Δευτέρα 15-10-2007 και ώρα 10 π.μ.
1.2. Οι φάκελοι συμμετοχής υποβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, 71202 Ηράκλειο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15-10-2007 και ώρα 10 π.μ. Αιτήσεις και προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.3. Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης.
1.4. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου του έργου.

2. Αποσφράγιση προσφορών
2.1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 15-10-2007 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202.

3. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στις προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρες ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997.
Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.

4. Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν για 180 ημέρες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών.

5. Εγγύηση συμμετοχής
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό συνοδεύεται υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού από εγγυητική επιστολή ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισμού του «Έργου» συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 9.250€.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ

6. Λοιπές πληροφορίες
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τρίτη 21-8-2007.

7. Έξοδα δημοσίευσης
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE