inner image

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ημερομηνία   07/ 09/2015

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                Αριθμ.πρωτ:  119204

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Τζανιδάκης  Βασίλης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2015 σε ελεγκτή  ορκωτό λογιστή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Σύμφωνα  με την παρ. 3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)  οι Δήμοι  που εφαρμόζουν  το κλαδικό  λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται για τον έλεγχο  των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσαρτήματος), κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον αναπληρωτή του. Ο έλεγχος  διενεργείται  πριν την υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται από το Νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και παραρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών  οι οποίες συμφωνούν  με τις βασικές   αρχές  των διεθνών ελεγκτικών προτύπων.

Το έργο του ελεγκτή ορκωτού λογιστή  συνίσταται στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 και στη σύνταξη πιστοποιητικού και έκθεσης ελέγχου (παρ. 3 του άρθρου 163 Ν. 3463/06).

Τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται ο χώρος του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων. Οι υπηρεσίες του Δήμου υποχρεούνται να παράσχουν όλα τα στοιχεία, που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με το Νόμο.

Οι  οικονομικές  προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο και θα περιέχουν την αμοιβή για τον έλεγχο(το ποσό της προσφοράς θα αναγράφετε ολογράφως και αριθμητικά χωρίς το Φ.Π.Α.) Καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι η 23 / Σεπτεμβρίου   / 2015 ημέρα Τετάρτη   στο  Πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου, στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και Πληροφορίες δίνονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος προμηθειών , Ανδρόγεω 2 , Τ.Κ. 71202, τηλ. 2813 409185-186-189-403 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η εργασία του ελεγκτή ορκωτού λογιστή θα διαρκέσει από την ημερομηνία  υπογραφής της σύμβασης έως και το τέλος του έργου ( ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών  και δημοσίευση Ισολογισμού έτους 2015 )  . Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα  ή ενώσεις  προσώπων που εργάζονται στην Ελλάδα  ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης   (ΕΕ) ως Ορκωτοί Λογιστές,  το οποίο θα το υποδεικνύου με αντίγραφο της  άδεια λειτουργίας τους ,   που θα επισυνάψουν μαζί με την προσφορά τους . Το κριτήριο κατακύρωση  για  τον  έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2015 είναι η χαμηλότερη τιμή . Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη   εκτίμησης απορρίπτεται. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως  απαράδεκτη .

Η κατακύρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2015  θα γίνει  με απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου     .

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου της διαχειριστικής χρήσης που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015 η προϋπολογισθείσα  δαπάνη είναι  20.000,00 ευρώ με το  ΦΠΑ, η οποία θα καταβληθεί με την περάτωση του έργου και μετά την έκδοση σχετικού τιμολογίου. Για τη πληρωμή της δαπάνης έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του 2016 στον Κ.Α.10-6142.002.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr .

Και θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες Πατρίς και ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ελεγκτή Ορκωτό Λογιστή .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE