inner image

Δημόσιος Διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου

ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Ο.Χ.

 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό, μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. και των Κρατών που δικαιούνται με τη συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε διαγωνισμό μεταξύ Κρατών - Μελών της Ε.Ε, με το σύστημα «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» των άρθρων 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του ν. 3669/08 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα του άρθρου 4 παράγραφος δ του Ν. 3669/08 και το άρθρο 8 του Ν 3669/2008, που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ΄ αποκοπή τίμημα για το σύνολο του έργου.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε:

 

€11.390.587,20

και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών με (Γ.Ε.+Ο.Ε.)

εργολάβου και απρόβλεπτα (9%)

 

9.260.640,00

 

Δαπάνη αναθεώρησης

€0,00

 

Φ.Π.Α. (23%)

€2.129.947,20

 

Οι κατηγορίες των εργασιών έχουν ως εξής:

α) Οικοδομικά, με π/υ

4.312.331,00

(συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτες δαπάνες 9%)

β) Ηλεκτρομηχανολογικά, με π/υ

4.955.961,68

(συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18% και απρόβλεπτες δαπάνες 9%)

 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 16 Ιουνίου 2015 (16-06-2015), ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης 10.00πμ (ώρα που τελειώνει η κατάθεση των φακέλων προσφοράς ή η ώρα παραλαβής από το Πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται απ‘ ευθείας σ’ αυτό) στα Γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, Πλαστήρα & Ρωμανού, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71201 (Τηλ. 2810 229971).

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή.

Τα χορηγούμενα στοιχεία στους ενδιαφερόμενους, που διατίθενται από τη ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, αναφέρονται στο τεύχος της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Εφόσον κάποια συμπληρωματικά στοιχεία ζητηθούν έγκαιρα, σε έντυπη μορφή, η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ υποχρεούται να τα παραδώσει στους διαγωνιζόμενους εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης όπως αναφέρεται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Για την παραλαβή των πλήρων τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 1.500,00 ΕΥΡΩ.

Με αντίτιμο 200,00 ΕΥΡΩ διατίθενται στους ενδιαφερομένους σε έντυπη μορφή τα αριθμημένα τεύχη του Προϋπολογισμού Προσφοράς και του Τιμολογίου Προσφοράς, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (DVD) διατίθενται τα λοιπά συμβατικά και μη τεύχη του έργου.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1.   Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ (τ. Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) εφ’ όσον ανήκουν στην 3η τάξη (Αναβαθμισμένη) και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών εργασιών καθώς και στην 4η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

β.   Προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., είτε

γ.   Προέρχονται από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2.   Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3.  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3669/08. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

     Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η κοινοπραξία εφ’ όσον επιλεγεί υποχρεούται να το πράξει προκειμένου της ανατεθεί το έργο.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Η ανωτέρω διατύπωση δεν εισάγει δύο αλληλο-αποκλειόμενους τρόπους συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά αναφέρεται στην κατ΄ αρχήν δυνατότητα των υποψηφίων εργοληπτικών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε περισσοτέρους από έναν σχηματισμούς. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

4.     Σύμπραξη με μελετητές

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και οι κοινοπραξίες που γίνονται δεκτές κατά τα ως άνω στην διαγωνιστική διαδικασία, υποχρεούνται να συνεργασθούν, τόσο κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού όσο και στην συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου με γραφεία τεχνικών μελετών, όπως παρακάτω:

5.  Ελληνικά Μελετητικά γραφεία που διαθέτουν πτυχία, ως ακολούθως:

α. Για έργα της κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων): με τάξη πτυχίου Δ και Ε

β. Για έργα της κατηγορίας 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες): με τάξη πτυχίου Δ και Ε

γ. Για έργα της κατηγορίας 8 (Στατικές μελέτες) με τάξη πτυχίου Γ Και άνω.

δ. Για έργα της κατηγορίας 9 (Η/Μ μελέτες) με τάξη πτυχίου Ε

6.   Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία, που πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. Τα γραφεία των μελετών πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 21.5.2.1 & 21.5.2.2 της διακήρυξης της Δημοπρασίας. Επίσης να διαθέτουν δυναμικό μελετητών σύμφωνα με το άρθρο 21.5.3.1 της διακήρυξης, τέτοιο ώστε να καλύπτουν τις τάξεις πτυχίων, που αναγράφονται στο άρθρο 21.5.3.2 της διακήρυξης.

7.   Επίσης απαιτείται οι μελετητές που θα συνεργασθούν με τους διαγωνιζόμενους να διαθέτουν ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους, στις παρακάτω εξειδικευμένες μελέτες:

- Ακουστική Μελέτη

- Μελέτη Τεχνικής Σκηνής

- Μελέτη Θεατρικού φωτισμού

- Μελέτη οπτικοακουστικών Συστημάτων

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μετά από δικό του αίτημα, μέχρι ποσοστού 10% της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση Αναθεώρησης για τις συμβατικές εργασίες.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι €185.212,80.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι ποσού € 463.032,00.

Οι εγγυητικές επιστολές θα απευθύνονται προς την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE