inner image

Διαγωνισμός για την «Προμήθεια - Κατασκευή Εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

με κωδικό MIS 441269

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

Cpv (39150000-8, 39000000-2, 38650000-6, 32000000-3,   44320000-9, 39151100-6,  44100000-1, 35820000-8, 30231310-3, 48900000-7, 32500000-8, 30000000-9, 48820000-2)

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ηράκλειο 21-8-2013

 Αρ. Πρωτ.:  144979

 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη  συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ…..ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση»,  Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία: Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007), Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/Α/30.6.2006), Ν. 2286/95(ΦΕΚ 19/Α), Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/03.12.2007), 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008), Καν. (ΕΚ) 1083/2006, 28020/ΕΥΘΥ, Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) (Φ.Ε.Κ. 185/Β).

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, είναι η προμήθεια – κατασκευή εξοπλισμού της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης .

Ο εξοπλισμός κατατάσσεται σε δύο (2) διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, το Α και Β, ενώ το ΤΜΗΜΑ Β σε τρείς (3) επιμέρους ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ τις 1, 2 και 3, ως εξής:   

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ

 

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ KAI RECEPTION  

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ  Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ & ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου, τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων, εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (€1.458.124,41)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Η Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, διατίθενται δωρέαν από το Δήμο Ηρακλείου (Διονυσίου 13Α, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, πληροφορίες Δέσποινα Διαλυνά, τηλ. 2810 286186/ 247547) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Επίσης είναι αναρτημένα στον Πίνακα  ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http://www.heraklion.gr/, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.  

Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού: Τα υπό προμήθεια είδη για κάθε ΤΜΗΜΑ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΣ πρέπει να παραδοθούν και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου στο κτήριο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και σύμφωνα με τη χωροθέτηση που δηλώνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια του Τεύχους της Διακήρυξης. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, έχουν: 

i.         Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες 

ii.         Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

iii.        Συνεταιρισμοί 

iv.         Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.  

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικώς στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202), το αργότερο μέχρι  την ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα 11:00 π.μ.(ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ειδικότερα γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές όπως παρακάτω: για το σύνολο των ειδών του TMHMAΤΟΣ Α,  για το σύνολο των ειδών μίας ή δύο ή και των τριών κατηγοριών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β, ενώ δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του έργου (και τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ μαζί). Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών ενός τμήματος ή κατηγορίας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ή της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δειγμάτων από τους προσφέροντες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης (αρ. 38 Υπ. Απ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) (Φ.Ε.Κ. 185/Β) και στο Παραρτήμα Α, Τμήμα Α. Τα δείγματα θα πρέπει να περιέλθουν στον ισόγειο χώρο του κτηρίου Ακτάρικα (Βικελαία Βιβλιοθήκη), με ευθύνη του διαγωνιζόμενου, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και έπειτα από επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο Δέσποινα Διαλυνά, που θα υπογράψει την απόδειξη της κατάθεσής τους. Η μη προσκόμιση δείγματος είναι λόγος αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου. Μέσα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να τοποθετηθεί και απόδειξη της κατάθεσης των δειγμάτων στο Δήμο Ηρακλείου (π.χ. αντίγραφο του υπογεγραμμένου για την παραλαβή Δελτίου Αποστολής).

Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του διαγωνισμού τα δείγματα θα είναι στη διάθεση των διαγωνιζόμενων για επιστροφή με δική τους ευθύνη.

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 και ώρα έναρξης την 12:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1. 

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή και της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΩΝ εξοπλισμού για την οποία υποβάλλεται προσφορά. 

Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελουν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Δημοσίευση περίληψης: Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21-8-2013, β) στο Τεύχος Διακηρύξεων  Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στις 23-8-2013, γ) σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) στις 22-8-2013, δ) σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) στις 22-8-2013 και μια εβδομαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ) στις 27-8-2013

 

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν  τον ανάδοχο/ αναδόχους βάσει του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

 


Ερωτήσεις - Διευκρινήσεις

 • Ερώτημα με αρ. Πρωτ.153704/4-9-2013 : Μπορεί να αναρτηθεί και σε word το αναλυτικό τεύχος Διακύρηξης;
  Απάντηση: Ναι θα γίνει τώρα 12/9/2013 10:20 Η Διακύρηξη σε word
 • Ερώτημα στο αρ.πρ. 162565/ 17-9-2013 έγγραφο. Που πότε πως θα γίνει η παράδοση των δειγμάτων;
  Απάντηση : Μπορεί να γίνει παράδοση σχετικών δειγμάτων την ημέρα και ώρα που ζητήθηκε. Ωστόσο διαφοροποιείται ο χώρος παράδοσης και δεν θα είναι ο ισόγειος χώρος του κτηρίου Ακτάρικα (Βικελαία Βιβλιοθήκη) που αναφέρεται στην προκήρυξη, αλλά ο χώρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, κτήριο Α Στάθμη +4 «Εργαστηρίο Πολυμέσων».
  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πριν να γίνει συνεννόηση με την υπάλληλο Δέσποινα Διαλυνά (2810286186) που θα υπογράψει την απόδειξη της κατάθεσής τους.

 • Ερώτημα: ΑΡ.ΠΡ. 158305/12-9-2013 ΕΓΓΡΑΦΟΥ
  Στην σελίδα 21 παράγραφος η) της διακύρηξης ζητούνται τα εξής: Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή-κατασκευαστή ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Θα θέλαμε να μας διευκρυνήσετε τα παρακάτω:
  α) όταν ζητάτε <<δήλωση ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας>>, εννοείτε μόνο τα ISO (9001 και 14001) ή και τα τεστ αντοχής, που ούτως η άλλως ζητάτε να κατατεθούν με ποινή αποκλεισμού αναλυτικά.
  β) Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο κατασεκυαστής του τελικού προιόντος, ποιος πρέπει να υπογράψει την δήλωση ο κατασκευαστής ή ο προμηθευτής;
  γ) Στην περίπτωση που θέλετε και από τον κατασκευαστή δήλωση και η έδρα του είναι εκτός Ελλάδας, στην Ευρωπαική Ένωση, αρκεί μια απλή υπογεγραμμένη δήλωση από αυτόν και μία υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή;
  Απάντηση: Διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 12ο : Τρόπος σύνταξης των προσφορών – Περιεχόμενο επιμέρους φακέλων, Παράγραφος 12.4,  Σημείο η) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή- κατασκευαστή ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), Σελ. 21 της Διακήρυξης), οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν:
  Α) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο σύνολο τους  όπως περιγράφονται στην ενότητα ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για κάθε προϊόν
  Β) Στην περίπτωση που ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν είναι η ίδια εταιρεία η Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,  καθώς είναι αυτός που καταθέτει την προσφορά.
 • Eρώτηση:Το αρ.πρ. 162548/ 16-9-2013 ερώτημα "ενημερώστε μας αν τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 11.1β, 11.1γ, 11.1δ, 11.1ε, 11.2, 11.3, 11.5) θα υποβληθούν πρωτότυπα με την προσφορά ή με υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το ΠΔ118)".
  Απάντηση:Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 11 της Διακήρυξης αναφέρεται σαφώς:«Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 9 παρ2 του ΕΚΠΟΤΑ,ήτοι: Με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι, με ποινή αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού, πρέπει να καταθέσουν προς την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό της προμήθειας, στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση, καθώς και τις τεχνικές τους δυνατότητες.»
  Επομένως σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πρωτότυπα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11.
 • ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ αρ.πρ. 161594/ 17-9-2013 εγγράφο:
  Ερώτημα α
  ) Με ποιο τρόπο πρέπει να συντάξομε την οικονομική προσφορά; Να ακολουθήσομε τον τρόπο με τον οποίο έχει συνταχθεί το ενδεικτικό τιμολόγιο στην αναλυτική διακήρυξη; (πχ. Ανά όροφο με επικεφαλίδες και ανά είδος)
  Απάντηση
  Η οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β της Διακήρυξης, ακολουθώντας τη σειρά των υπό προσφορά ειδών ανά θέμα- όροφο και ομάδα σύμφωνα με το ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΤΜΗΜΑ Α.1 , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  της Διακήρυξης
  Ερώτημα
  β) Στην σελίδα 20 της αναλυτικής διακήρυξης ζητείται το εξής: α) Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης». Ζητάτε Φύλλο Συμμόρφωσης στο οποίο δίπλα στις Ελάχιστες Απαιτήσεις να υπάρχει 1) Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) και 2) Παραπομπή στις αντίστοιχες σελίδες της Τεχνικής Προσφοράς όπως συνήθως ζητείται σε διεθνείς διαγωνισμούς;
  Απάντηση Ο Πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, Τμήμα Α: Αντικείμενο , Προμήθεια Βιβλιοστασίων – Επίπλων (σελ. 31-51) θα πρέπει να συμπληρωθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παραγρ. 12.4, σημείο 2 του μέρους Β της Αναλυτικής Διακήρυξης. Ο Πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 57 –73)  παραμένει ως έχει και παρατίθεται προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού από τους προσφέροντες.
  Ερώτημα
  γ) Στην σελίδα 39 έως και 51 υπάρχει ένας πίνακας που παρουσιάζει σε τίτλους τα βιβλιοστάσια και τα υπόλοιπα έπιπλα και αναφέρει 1) Τεμάχια, 2) Προδιαγραφές Προσφερόμενου Προϊόντος και 3) Παραπομπή. Πρέπει να συμπληρωθεί και αυτός ο πίνακας ή είναι απλά περιγραφικός? Αν πρέπει να συμπληρωθεί, με ποιο τρόπο;
 • Απάντηση: Ο Πίνακας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, Τμήμα Α: Αντικείμενο , Προμήθεια Βιβλιοστασίων – Επίπλων (σελ. 31-51) θα πρέπει να συμπληρωθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παραγρ. 12.4, σημείο 2 του μέρους Β της Αναλυτικής Διακήρυξης.  Συγκεκριμένα θα πρέπει να συμπληρωθούν 1) τα τεμάχια, 2) να περιγραφούν οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους 3) να αναφερθεί η σελίδα/ες της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος που αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους.
  Απάντηση στο αρ.πρ. 164005/24-9-2013 έγγραφο:
 • Ερώτημα: «Ο Πίνακας όμως του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, Τμήμα Α: Αντικείμενο, Προμήθεια Βιβλιοστασίων – Επίπλων (σελ. 31-51) δεν περιλαμβάνει Τεχνικές Προδιαγραφές αλλά μόνο τίτλους και ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών. Επίσης, μας παραπέμπετε στο άρθρο 12, παράγραφος 12.4, σημείο 2 του μέρους Β της Αναλυτικής Διακήρυξης όπου αναφέρεται το εξής: <<Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης>>. Παρακαλούμε ενημερώστε μας με ποιο τρόπο θα συμπληρώσουμε τον παραπάνω πίνακα του παραρτήματος Α (που δεν έχει τεχνικές προδιαγραφές) σελίδα 39-51, στο να αποδείξουμε την συμφωνία μας με τις τεχνικές προδιαγραφές της Αναλυτικής Διακήρυξης.»
 • Απάντηση: Είναι σαφές ότι σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 12.4, σημείο 2 του μέρους Β της Αναλυτικής Διακήρυξης όπου αναφέρεται το εξής: <<Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης>>  αυτό που ενδιαφέρει το Δήμο και την επιτροπή αξιολόγησης είναι να  καταδείξετε με όποιο τρόπο εσείς θέλετε τη συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών  της προσφοράς σας με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.
 • Ο πίνακας του  παραρτήματος Α  που αναφέρει ονομαστικά τα προς προμήθεια είδη (σελ 39-51) πρέπει να συμπληρωθεί με τον κατασκευαστή, μοντέλο του κάθε είδους ή με τεχνική περιγραφή του και με  παραπομπή (3η στήλη) στη σελίδα/δες της Τεχνικής σας προσφοράς που αναφέρεται το κάθε είδος.
 • Ερωτήση: «Μήπως εκ παραδρομής έχει γίνει λάθος στους πίνακες και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα του Παραρτήματος Α, σελίδα 57-73 (που έχει τις ελάχιστες απαιτήσεις), για να δηλώσουμε τη συμφωνία μας με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και μάλιστα με παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά μας, και στον άλλο πίνακα σελίδα 39-51 απλά να αναφέρομε τη σειρά του προϊόντος στην στήλη που γράφει Τεχνικές Προδιαγραφές Προσφερόμενου Είδους, και να κάνουμε παραπομπή στις σελίδες της Τεχνικής Προσφοράς στην στήλη που γράφει Παραπομπή»
 • Απάντηση: Ο Πίνακας που εμείς έχουμε ως υπόδειγμα στο Παράρτημα της Α της τεχνικής περιγραφής και ζητάμε να συμπληρωθεί είναι ο Πίνακας σελ 39-51 (όσον αφορά τα έπιπλα). Από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό να δημιουργήσει δικούς του πίνακες ή να καταδείξει με όποιο τρόπο επιθυμεί τη συμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών  της προσφοράς του με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE