inner image

Ανάπλαση μικρής πλατείας και δικτύου πεζοδρομίων οικισμού Bασιλειών

1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ[1], προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ [2], με προϋπολογισμό 256.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 185.728,70 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)[3], β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 19.872,00€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 17.869,33€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός[4], μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2810-247522, FAX επικοινωνίας 2810-247560, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παπαδάκη Ευαγγελία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6  του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)[5].

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

                  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν:

  • Στην A2, 1η τάξη και 2η τάξη εντός νομού και γειτονικού νομού στις κατηγορίες Οδοποιίας ή Οικοδομικών, καθώς και οι ημεδαποί διαγωνιζόμενοι που εμπίπτουν  στο άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 3669/2008.  [6]

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ.   Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους[7], υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)[8] (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Αναλυτικά κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων:

  • στην κατηγορία Οδοποιίας ή Οικοδομικών

                  με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)[9].

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.121,00 ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες.

6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [10]. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής  στον ανάδοχο[11].

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [12].

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

 


[1] Αναφέρεται  ο Τίτλος της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της Διακήρυξης: π.χ. Η Δ/ση  …………... του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, ή η ΔΤΥ της Ν.Α ………, ή η ΤΥΔΚ του Νομού …………για λογαριασμό του Δήμου…………….., κλπ.

[2] Αναγράφεται ο τίτλος του έργου, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης.

[3] Τίθενται οι κατηγορίες του έργου μαζί με τον προϋπολογισμό τους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από τους ενδιαφερόμενους για την ορθή κλήση των πτυχίων.

[4] Αναγράφεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

[5] Π.χ. με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ 609/85 ή με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 7 του π.δ 609/85 κ.ο.κ.

[6]               Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισμού της σύμβασης, πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.        

[7]               Αν συμμετέχουν και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).

[8]               Επισημαίνεται η πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η συμμετοχή σε κοινοπρακτικό σχήμα επιχείρησης που δεν μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό λόγω κατωτάτου ορίου.

[9]               Η περίπτωση αυτή τίθεται μόνο αν από τον προϋπολογισμό του έργου δικαιολογείται.

 

[10] Αναγράφεται η πηγή της χρηματοδότησης.

[11] Διαγράφεται το μη ισχύον.

[12] Αναγράφεται η αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE