inner image

Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II

Τα αστικά κέντρα της Ελλάδας - Δυναμική και προβλήματα της ανάπτυξης - Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης.

Τα αστικά κέντρα της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από μια σειρά δυναμικών στοιχείων και προβλημάτων που παραπέμπουν, ταυτόχρονα, τόσο σε ευκαιρίες, όσο και σε περιορισμούς της ανάπτυξής τους.

Διατάξεις εφαρμογής

Η εμπειρία υλοποίησης του URBAN Ι ενσωματώθηκε κατά την εφαρμογή του URBAN II.

Η προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότηταςτων κοινοτικών δράσεων, πέραν του θέματος της απορρόφησης των πόρων, ενισχύθηκε. Η Ελληνική Κυβέρνηση και η Επιτροπή συμφώνησαν σ' ένα σημαντικό αριθμό μέτρων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε ότι αφορά τόσο την υλοποίηση των έργων και ενεργειών όσο και τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ και των Πρωτοβουλιών.

Εκ των προτέρων αξιολόγηση της πρότασης

Με βάση την ανάλυση και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 1, η προτεινόμενη για ένταξη στο πρόγραμμα περιοχή παρουσιάζει τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά

Προτεραιότητες και Μέτρα

Συνοπτική Παρουσίαση Προτεραιοτήτων και Μέτρων

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 4 Προτεραιότητες και 8 μέτρα τα οποία πραγματοποιούνται με Έργα και Δράσεις που υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν, ως εξής:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1: ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Στρατηγική και προτεραιότητες

Το δυτικό παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου Κρήτης παρουσιάζει έντονα στοιχεία υποβάθμισης. Όπως αποκαλύπτει η ανάλυση του πρώτου κεφαλαίου, ολόκληρη η περιοχή μελέτης έχει υψηλό επίπεδο ανεργίας μακράς διαρκείας, υψηλό επίπεδο φτώχειας και αποκλεισμού, ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον, σημαντικές ελλείψεις ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρωπογενούς δυναμικού και ειδικές ανάγκες για ανασυγκρότηση λόγω τοπικών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Ακόμα η περιοχή μελέτης έχει κατά τόπους επισφαλείς δημογραφικές τάσεις και δυσλειτουργίες στον τομέα της κοινωνικής συνοχής λόγω της συγκέντρωσης σημαντικού αριθμού μεταναστών και του κινδύνου για ανάπτυξη φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού σε αρκετές κοινωνικές ομάδες κατοίκων.

Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός του Δήμου Ηρακλείου για την Υλοποίηση της Πράξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δημοτικό κτίριο (1ος όροφος)
Αγίου Τίτου 1
Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο

 

Ενέργειες Κατάρτισης στα πλαίσια της Κ.Π. URBAN II Ηρακλείου, Άξονας 3, Μέτρο 3.1

 

 

Προγράμματα εκμάθησης

Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιοχών του Δυτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου Κρήτης 2001 - 2006» Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II

Εταιρική Σχέση

Η πρόταση που υποβάλλεται καταρτίσθηκε από το Δήμο Ηρακλείου σε στενή συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, και την τεχνική υποστήριξη του Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στη διαδικασία κατάρτισης έγιναν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην περιοχή, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, και τους δημόσιους φορείς που έχουν αρμοδιότητες σε θέματα συναφή με τα πεδία παρέμβασης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN και της παρούσας πρότασης. Ενδεικτικά, οι φορείς που συμμετείχαν περιλαμβάνουν τη ΔΕΠΤΑΗ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΥΠΕΧΩΔΕ, κλπ.

Χρηματοδοτικό Σχέδιο

Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου προγράμματος ανέρχεται σε 10.600 KEuro. Το συνολικό αυτό ποσό κατανέμεται κοινοτικής επιχορήγησης και εθνικής δαπάνης με λόγο 0,75/0,25.

Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN II αποτελεί ένα πρόγραμμα που αφορά στην διαμόρφωση και την εφαρμογή ιδιαίτερα καινοτόμων στρατηγικών για την αειφόρο οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισμών, που βρίσκονται σε κρίση, και στην ενίσχυση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε σχέση με την αειφόρο αστική αναζωογόνηση και ανάπτυξη στην Κοινότητα.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE