inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη«Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες Δήμου Ηρακλείου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην πράξη «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες Δήμου Ηρακλείου»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Άνεργους  που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
 • Άτομα με ψυχική αναπηρία
 • Μετανάστες, πρόσφυγες, παλλινοστούντες
 • Πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών
 • Άτομα που ευρίσκονται υπό το καθεστώς του «αιτούντος ασύλου»
 • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο Δήμο Ηρακλείου.  

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ:

Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη στους ωφελούμενους της Πράξης με απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα:

 1. Για την Ίδρυση κάθε Νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής) από τους ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan γεγονός που συμβάλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων της πράξης.
 2. Για την ένταξη των ωφελούμενων  σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ) θα εκπονείται από στελέχη της πράξης το  business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι  και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση  στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
 3. Μέρος των  ωφελούμενων που θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα με την παροχή και σχετικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης, θα προωθηθούν για πρόσληψη από επιχειρήσεις, ενώ για τους νέους κάτω των 25 ετών θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα  του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Η Κατάρτιση ωφελουμένων θα είναι στα εξής αντικείμενα:

 

 

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια σε ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα/ώρα

Στελέχη Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής τέχνης

20

135

6.00

Επεξεργασία Τυποποίηση και Προώθηση

Τοπικών Προϊόντων

20

135

6.00

Συντηρητές Κήπων και αστικού πρασίνου

20

135

6.00

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία

20

135

6.00

Κατάρτιση Στελεχών Κατ'' οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας

20

135

6.00

 

 • Ειδικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής προς εργοδότες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με βασικούς στόχους την προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους
 • Δικτύωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων για στήριξη των ωφελουμένων ενώ θα υπάρξει και διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιταλίας για μεταφορά τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση με βασικούς στόχους την προβολή των δράσεων της πράξης, την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων καθώς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το αντικείμενο και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει:

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας .

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου.

γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα και με το Άρθρο 10 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

1. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια: νοούνται εκείνα τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ΄ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχιας στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ. Κατ’ αυτήν, το σημερινό χρηματικό όριο της φτώχειας (του έτους 2010 για τα εισοδήματα του 2009) ανέρχεται στο ετήσιο ποσό:

 • Εισόδημα ενός ενήλικα 7.178 ευρώ
 • Εισόδημα δύο ενηλίκων 10.767 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με ένα παιδί μέχρι 14 ετών 12.920 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με δύο παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών στα 15.073 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με τρία παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών στα 17.227 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με τέσσερα παιδιά μέχρι 14 ετών στα 19.380 ευρώ

2. Άτομα με Ψυχική αναπηρία νοούνται οι συμμετέχοντες που αποδεδειγμένα εμφανίζουν από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, με ικανότητα άσκησης βιοποριστικής εργασίας.

3.      Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες

 • Μετανάστες : Στην εν λόγω ομάδα νοούνται τα άτομα που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα.
 • Υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”. Η έννοια του οικονομικού μετανάστη περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα που έχουν μετακινηθεί στην Ελληνική επικράτεια προερχόμενοι από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ζώνης των 27 κρατών μελών. Για τη συμμετοχή τους απαιτείται άδεια παραμονής σε ισχύ.
 • Πρόσφυγες: Τα άτομα εκείνα που εγκατέλειψαν τη χώρα προέλευσής τους για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς ή λόγους εθνικότητας και οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν σε αυτή διότι απειλούνται με διωγμό. Τα άτομα της εν λόγω ομάδας θα πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη προσφυγική ιδιότητα.
 • Παλιννοστούντες: Τα άτομα που φέρουν ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος (κυρίως από την πρώην ΕΣΣΔ ή άλλη ανατολική χώρα).

4. Πρώην Χρήστες Εξαρτησιογόνων Ουσιών : Άτομα πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών που φέρουν βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεραπευτικό ίδρυμα ότι διατέλεσαν στο παρελθόν χρήστες ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.

5. Άτομα που βρίσκονται υπό το καθεστώς του “αιτούντος ασύλου ”: νοούνται τα άτομα που έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας.

6. Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών : Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.

Θα επιλεγούν συνολικά 100 ωφελούμενοι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ

3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη δήλωση.

4. Αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου

7. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους (2012) από την Εφορία

(Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).

8. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

9. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών εάν υπάρχουν

10. Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίου σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα της Πράξης:

Για την ομάδα άτομα με ψυχική αναπηρία:

Πιστοποιητικό από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, με το οποίο να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω με ικανότητα άσκησης βιοποριστικής εργασίας.

Για την ομάδα Μετανάστες

Άδεια Παραμονής

Για την ομάδα Πρόσφυγες

Βεβαίωση Προσφυγικής Ιδιότητας

Για την ομάδα Παλλινοστούντες

Ελληνική ταυτότητα ή άλλη βεβαίωση από αρμόδια αρχή που έχει αποφανθεί για την ελληνική ιθαγένεια του ατόμου και προέρχονται από μακρόχρονη παραμονή σε χώρα εκτός Ελλάδος).

Για την ομάδα Πρώην χρήστες Εξαρτησιογόνων ουσιών

Αποδεικτικό απεξάρτησης / βεβαίωση από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό Δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από θεραπευτικές κοινότητες αυτού στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από το 2006 και ότι βρίσκεται στο Στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης ή Βεβαίωση απεξάρτησης από φορείς χωρών της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ότι ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση αυτή να έχει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής

Για την ομάδα Άτομα Αιτούντες Άσυλο

Προσωρινή Άδεια Παραμονής και εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.kek-anaptixi–kritis. gr και www. topeko-kek-anaptixi-kritis.gr

καθώς και στα σημεία:

 • ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, Βενεράτο, Δήμου Ηρακλείου τηλ 2810-792119
 • ΚΕΚ ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε, Καστρινάκη 23, Ηράκλειο τηλ 2810-343616

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στους παραπάνω Φορείς από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες: 09:00 - 15:00

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως:

 Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:   06/11/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:      26/11/2012

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:   27/11/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:      21/12/2012

Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:   27/12/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:      08/02/2013

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE