inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση Δήμου Ηρακλείου» που αφορά άνεργους, νέους επιστήμονες και αγρότες/ισσες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πράξη «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση Δήμου Ηρακλείου» που αφορά άνεργους, νέους επιστήμονες και αγρότες/ισσες

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» που αποτελείται από 7 τοπικούς φορείς, με Συντονιστή Εταίρο το ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο Δήμο Ηρακλείου (Δράση 7).

Θα επιλεγούν 100 άτομα, τα οποία διαμένουν στο Δήμο Ηρακλείου και από τα οποία, τουλάχιστον το 50% θα είναι γυναίκες και τουλάχιστον το 20% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης.

Το Έργο περιλαμβάνει την προετοιμασία και προώθηση των μέρους των ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης τουλάχιστον για 3 μήνες και την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους των υπόλοιπων 100 ωφελούμενων της πράξης για έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (με αιχμή την κοινωνική οικονομία).

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι μελέτες της τοπικής αγοράς εργασίας και εντοπισμού «κοιτασμάτων» ίδρυσης

 1. Μελέτη της τοπικής αγοράς εργασίας και ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων με τη χρήση δημοτικής περιουσίας, πληροφόρηση συμβουλευτική υποστήριξη στους ωφελούμενους της Πράξης με απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και κατάρτιση των ωφελουμένων (ανά 25 άτομα) στα αντικείμενα «Στελέχη μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής τέχνης», «Τυποποίηση και επεξεργασία τοπικών προϊόντων», «Κατάρτιση στελεχών κατοίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας» και «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία». Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου θα είναι 150 ώρες και το μικτό εκπαιδευτικό επίδομα /ώρα 5 Ευρώ.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί Εξειδικευμένη επιμόρφωση στα αντικείμενα «εξειδικευμένη επιμόρφωση στο ηλεκτρονικό εμπόριο» και «εξειδικευμένη επιμόρφωση στον τομέα της οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων». Τέλος, θα δοθούν Ειδικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής προς εργοδότες του Δ. Ηρακλείου, θα γίνουν δράσεις Δικτύωσης και Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Άνεργοι, με ισχύουσα κάρτα ανεργίας.
 2. Νέοι επιστήμονες (μόνο ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά. Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
 • Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
 • Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών.
 • Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €.
 • Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 • Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και
 • Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε), Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

 1. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ., με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Πρόσφατη Φωτογραφία

3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση

4. Αντίγραφο μισθωτηρίου κατοικίας (εάν υπάρχει)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου

7. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους (2011) από την Εφορία. (Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση).

8. Αντίγραφα τίτλων σπουδών όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή η απόκτηση της ειδικότητας (για πτυχία εξωτερικού απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ)

9. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν)

Επιπλέον για τους νέους/ες επιστήμονες

 • Θεωρημένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος ή Μεταβολή έδρας από οικία σε ανεξάρτητο χώρο από 02.11.2011 και μετά.
 • Εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους της έναρξης δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α’

 Επιπλέον για τους άνεργους

 • Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www . kek - anaptixi - kritis . gr και http :// topsa . kek - anaptixi - kritis . gr

Καθώς και στα σημεία:

 • ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, Βενεράτο, Δήμου Ηρακλείου τηλ. 2810-792119. Πληροφορίες κα Καλλέργη Φανή.
 • Κορωναίου 14, 4ος όροφος. Τηλ. 2810-331280, πληροφορίες κα Ψαλτάκη Ειρήνη.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπος στο ΚΕΚ Ανάπτυξης Κρήτης και στην Κορωναίου 14, 40ς όροφος από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες 9:00 – 15:00

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 06/03/2013

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 20/03/2013

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής, ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE