inner image

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Πανεπιστημίων – ΤΕΙ

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων Πανεπιστημίων – ΤΕΙ, έως 35 ετών

 Ξεκίνησε από την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την «επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών».

Στόχος του προγράμματος

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων νέων έως 35 ετών, πτυχιούχων ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας και διανύουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε δουλειές περιστασιακές και υποαμοιβόμενες.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα σε απολύσεις με καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή/και εθελούσια έξοδο προσωπικού με πρωτοβουλία του εργοδότη μέσα από προγράμματα παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:

-          Που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).

-          Τα νυχτερινά κέντρα.

-           Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

-          Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

-          Οι έμμεσοι εργοδότες.

-          Οι επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους τους που απασχολούνται από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

-          Τα υποκαταστήματα που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

-          Επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν σε εξωχώριες εταιρείες.

-          Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και οι ιδιοκτήτες ή και συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

-          Σύλλογοι και σωματεία.

-          Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες δεν υπάρχουν διακριτοί χώροι απασχόλησης εργαζομένων.

-          Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

-          Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε.,

-          Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

-          Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών) όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)].

-          Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

-           Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων

-          Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

Οι συμβάσεις πρέπει να είναι εξαρτημένης εργασίας και αποκλείεται η ένταξη ανέργων που θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. Τα άτομα για τα οποία δικαιούνται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση υποδεικνύονται από τον ΟΑΕΔ.

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους θα επιχορηγηθούν για 24 μήνες με την δέσμευση ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους για 27 μήνες. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο ποσό των 20 €  για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 24 ετών και 25 € την ημέρα για ανέργους άνω των 24 ετών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα), έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία πρόσληψης  τους), οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος. Οι πολίτες άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. να διαθέτουν όπου χρειάζεται, βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ και βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τους ωφελούμενους του προγράμματος οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια (π.χ. μηχανικοί), δεν εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ είναι η κάτωθι:

-          Καταχώρηση υποψηφίων σε Ειδική κατάσταση.

-          Διεξαγωγή διαδικασίας Εξατομικευμένης Προσέγγισης (χειρόγραφη έκδοση).

-          Έκδοση συστατικού σημειώματος στο οποίο στη θέση του αριθμού κάρτας ανεργίας θα γίνεται αναφορά στον α/α/ της Ειδικής Κατάστασης.

-          Βεβαίωση συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

-          Ατόμων  που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

-          Ατόμων που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα.

-          Ατόμων που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98.

-          Ατόμων που θα προσληφθούν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης, που αφορά σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των προσληφθέντων.

-          Ατόμων που θα απασχοληθούν με μίσθωση − σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Διαδικασία υπαγωγής στο Πρόγραμμα

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (http://www.ait.oaed.gr). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http://oaed.gr).

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE