inner image

Προσλήψεις αγροτών στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

Προσλήψεις αγροτών στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αλληλεγγύη Κρήτης», Σύμπραξη Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων Ανάπτυξης Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κρήτης, ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων τετρακοσίων πενήντα πέντε (1455) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι παραπάνω θέσεις αφορούν διάφορες ειδικότητες οι οποίες αναφέρονται στην προκήρυξη. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κάθε ειδικότητα αναγράφονται στην προκήρυξη.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ενεργοποιηθεί στα γραφεία του ΟΑΕΔ Ηρακλείου το Μητρώο Αγροτών στο οποίο πρέπει να καταχωρηθούν με πλήρη στοιχεία οι αγρότες οι οποίοι ενδιαφέρονται για υποβολή αιτήσεων για τις παραπάνω θέσεις.

Οι αγρότες, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθένειας Ο.Γ.Α. με εμφανή την αναγραφή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου (ΒΛΑΣΤΩΝ 10 & 1770 11B Τ.Κ. 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη στη διεύθυνση:

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ»

(ΓΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Οδός ΒΛΑΣΤΩΝ 10 & 1770

Α΄ ΟΡΟΦΟΣ

Τ.Κ. 71202

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

υπόψιν: κου Ρίζου Κων/νου

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με μοριοδότηση:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Κατάσταση ανέργου

 

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)

 

20

Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία

 

25

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας

 

15

Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010)

 

10

Οικογενειακή κατάσταση

 

Μονογονεϊκή οικογένεια

 

15

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

 

8

Με προστατευόμενα μέλη

 

5 (για κάθε προστατευόμενο μέλος)

Οικογενειακό εισόδημα

 

από 0,00 € έως και 6.900,00 €

 

15

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €

 

10

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €

 

6

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €

 

8

από 22.000,01 € και άνω

 

0

4. Κατάσταση υγείας

 

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%

 

6

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

 

8

5. Εντοπιότητα

 

Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα.

 

10

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

  1. Στη διαδικασία επιλογής ωφελουμένων έχουν δικαίωμα συμμετοχής περισσότερα από ένα άνεργα μέλη της ίδιας οικογένειας.
  2. Ο άνεργος που ανήκει σε περισσότερες από μία υποκατηγορίες του κριτηρίου «Κατάσταση ανέργου» (π.χ., είναι και «Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία» και «Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας») δηλώνει μόνο την υπο-κατηγορία εκείνη στην οποία αντιστοιχεί η υψηλότερη μοριοδότηση.
  3. Σε περίπτωση που και οι δύο άνεργοι σύζυγοι συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, τότε καθένας από αυτούς μοριοδοτείται με 8 μονάδες.
  4. Υποψήφιος που ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια ή είναι έγγαμος/-η με σύζυγο άνεργο δηλώνει και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών (εφόσον υπάρχουν).

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE