inner image

Προθεσμίες για το Πρόγραμμα προώθησης των ελληνικών κρασιών σε αγορές τρίτων χωρών

Υπενθυμίζεται ότι λήγει στις 25 Μαϊου η προθεσμία που έχουν οι οινοποιητικές, συνεταιριστικές ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις, και οι οργανώσεις παραγωγών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα προγράμματα προώθηση των ελληνικών κρασιών σε Τρίτες χώρες.

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται στη Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και ποιοτικού Ελέγχου, Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων, ενώ η αξιολόγηση των προγραμμάτων πραγματοποιείται από Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού. Να σημειωθεί ότι προτιμώνται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συλλογικές εμπορικές ονομασίες.

Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν επαρκή διαθεσιμότητα προϊόντων, τόσο από ποιοτική όσο και από ποσοτική άποψη, ώστε να διασφαλίζεται η ικανοποίηση της ζήτησης της αγοράς μακροπρόθεσμα μετά την εργασία προώθησης.

Επιλέξιμοι Οίνοι

Οίνοι με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή/και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ή/και με αναγραφή της ποικιλίας αμπέλου (Ποικιλιακοί οίνοι), εφόσον:

α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση, υπάρχουν για αυτά ευκαιρίες εξαγωγής ή δυνητικές νέες εμπορικές διέξοδοι στις στοχευόμενες τρίτες χώρες και εμφανίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία,

β) η προέλευσή τους υποδεικνύεται στο πλαίσιο μιας εργασίας ενημέρωσης ή προώθησης, στην περίπτωση οίνου με γεωγραφική ένδειξη,

γ) η χρηματοδοτούμενη εργασία καθορίζεται σαφώς, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη, της εργασίας εμπορίας και του εκτιμώμενου κόστους.

Φορείς εκτέλεσης Προγράμματος

Οι δικαιούχοι δύνανται να εκτελέσουν μέρος ή το σύνολο του Προγράμματος είτε οι ίδιοι είτε να επιλέξουν έναν ή περισσότερους φορείς εκτέλεσης που θα αναλάβουν την υλοποίηση ολόκληρου ή μέρους του προγράμματος. Οι φορείς εκτέλεσης πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα και τις αγορές προορισμού και τα αναγκαία μέσα για τη διασφάλιση της πλέον αποτελεσματικής εκτέλεσης των δράσεων.

Η επιλογή των φορέων εκτέλεσης γίνεται μετά από διαγωνισμό που διεξάγεται με κατάλληλο και ελεγχόμενο τρόπο. Η δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την επιλογή των φορέων εκτέλεσης από το δικαιούχο γίνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την επιλογή τους.

Οι δικαιούχοι αποστέλλουν, προς έγκριση στη Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατάσταση με τους επιλεγέντες φορείς εκτέλεσης μαζί με το πρακτικό επιλογής, 10 ημέρες πριν την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των δικαιούχων.

Συνημμένα αποστέλλονται:

α) Προσφορές που υποβλήθηκαν κατά το διαγωνισμό.

β) Συνοπτική παρουσίαση κάθε επιλεγέντα φορέα εκτέλεσης (διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, αρμόδιος).

γ) Ανάλυση τεχνικών και χρηματοοικονομικών του ικανοτήτων.

δ) Στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία του φορέα.

Ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να ανοίξει ειδικό λογαριασμό σε αναγνωρισμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα της χώρας, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές πράξεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος για κάθε έτος. Οι δικαιούχοι αποστέλλουν, προς έγκριση στη Διεύθυνση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κατάσταση με τους επιλεγέντες φορείς εκτέλεσης μαζί με το πρακτικό επιλογής, 10 ημέρες πριν την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των δικαιούχων.

Συνημμένα αποστέλλονται:

α) Προσφορές που υποβλήθηκαν κατά το διαγωνισμό.

β) Συνοπτική παρουσίαση κάθε επιλεγέντα φορέα εκτέλεσης (διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, αρμόδιος).

Χρηματοδοτικό σχήμα

 • Κοινοτική συμμετοχή: 50%

 • Εθνική συμμετοχή: 30%

 • Ιδία συμμετοχή: 20%

Επιλέξιμες Δαπάνες (1)

 • α) δημόσιες σχέσεις, μέτρα προώθησης ή διαφήμισης, ιδίως εκείνα που τονίζουν τα πλεονεκτήματα των κοινοτικών προϊόντων, σε σχέση ιδίως με την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων ή την προστασία του περιβάλλοντος.

 • β) συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις ή εκθέσεις διεθνούς σημασίας,

 • γ) ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα κοινοτικά συστήματα που αφορούν τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τη βιολογική παραγωγή.

 • δ) μελέτες νέων αγορών, αναγκαίες για τη διεύρυνση των εμπορικών διεξόδων,

 • ε) μελέτες για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μέτρων προώθησης και ενημέρωσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες (2)

 • Πιο συγκεκριμένα:

 • α) Καταχωρίσεις στο γενικό και εξειδικευμένο Τύπο.

 • β) Διαφήμιση στο διαδίκτυο και άλλα οπτικοαουστικά μέσα επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο) – Δημιουργία ιστοσελίδας.

 • γ) Παραγωγή έντυπου υλικού (φυλλάδια, έντυπα, χάρτες).

 • δ) Επιδείξεις στα σημεία πώλησης, γευσιγνωσίες.

 • ε) Συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις, ομαδικά εκθεσιακά περίπτερα που παρουσιάζουν προϊόντα από διάφορα κράτη μέλη.

 • στ) Δημόσιες σχέσεις.

Ο φόρος προστιθεμένης αξίας (Φ.Π.Α.) δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες.

Χρονική Διάρκεια

 • Κάθε Πρόγραμμα μπορεί να διαρκεί κατ΄ ανώτατο όριο τρία οικονομικά έτη για ένα συγκεκριμένο δικαιούχο σε μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE