inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ισότιμη Πρόσβαση»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ισότιμη Πρόσβαση»

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ανέργους που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
 •  Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις δράσεις «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Η δράση θα υλοποιείται σε όλους τους Δήμους του Ν. Ηρακλείου.

Για την επίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους Δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη στους ωφελούμενος της Πράξης με απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Κατάρτιση ωφελουμένων στα εξής αντικείμενα:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός ατόμων

Διάρκεια σε ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα / ώρα

Τυποποίηση, πιστοποίηση και προώθηση αγροτικών προϊόντων

20

150

6,00

Βασικές μορφές αγροτουρισμού και ειδικών μορφών τουρισμού - ειδικός αγροτουριστικών επιχειρήσεων

20

150

6,00

Βασικές γνώσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών με ιδιαίτερη έμφαση στις εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

20

200

6,00

Διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου - Κηποτεχνία

20

200

6,00

Βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ

20

90

6,00

 

 

 

 

 • Ειδικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής προς εργοδότες του Ν. Ηρακλείου με βασικούς στόχους την προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους
 • Ενέργειες Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης - Δικτύωσης τοπικών και περιφερειακών φορέων, επιχειρήσεων και ωφελουμένων της Πράξης

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ή εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας

β) είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού Ηρακλείου

γ) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων:

1) Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.

2) Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κατ’ αυτήν, τα όρια ορίζονται ως εξής:

 • Εισόδημα ενός ενήλικα: 7.178 ευρώ
 • Εισόδημα δύο ενηλίκων:10.767 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με ένα παιδί μέχρι 14 ετών: 12.920 ευρώ.
 • Εισόδημα ζευγαριού με δύο παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών: 15.073 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με τρία παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών: 17.227 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με τέσσερα παιδιά μέχρι 14 ετών: 19.380 ευρώ

Θα επιλεγούν συνολικά 100 ωφελούμενοι

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ

3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη δήλωση

4. Αντίγραφο μισθωτηρίου κατοικίας (εάν υπάρχει)

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου

7. Εκκαθαριστικό τελευταίου οικονομικού έτους (2012) από την Εφορία

(Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια)

8. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας και χρήσης Υπολογιστών (εάν υπάρχουν)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anher.gr
καθώς και στα σημεία:

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., Άνω Αρχάνες, Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, τηλ 2810-753300
 • ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ, Βενεράτο, Δήμου Ηρακλείου τηλ 2810-792119
 • ΚΕΚ ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε, Καστρινάκη 23, Ηράκλειο τηλ 2810-343616

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως στους παραπάνω Φορείς από Δευτέρα έως Παρασκευή και τις ώρες: 09:00 - 15:00

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε τρεις φάσεις:
Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 06/11/2012
Ημερομηνία λήξης υποβολής: 26/11/2012

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 27/11/2012
Ημερομηνία λήξης υποβολής: 21/12/2012
Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής: 27/12/2012

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE