inner image

Προθεσμίες υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων έτους 2012 με βάση το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011

Προθεσμίες υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων έτους 2012 με βάση το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011

Η προθεσμία υποβολής για τα επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των Γενικών Καθεστώτων του Ν. 3908/2011 Γενικά Επενδυτικά Σχέδια είναι έως και την 30η Απριλίου 2012.

Για το έτος 2012 θα διατεθούν 2,7 δισ. ευρώ υπό τη μορφή φοροαπαλλαγών και 1 δισ. ευρώ υπό τη μορφή επιχορήγησης ή/ και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Περιεχόμενο Ε.Σ.: Δημιουργία νέας μονάδας, είτε επέκταση υπάρχουσας μονάδας, είτε διαφοροποίηση της παραγωγής προς νέα πρόσθετα προϊόντα, είτε θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγικής διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

1) Για Μεγάλες επιχειρήσεις το ποσό του 1.000.000 Ευρώ

2) Για Μεσαίες επιχειρήσεις το ποσό των 500.000 Ευρώ.

3) Για Μικρές επιχειρήσεις το ποσό των 300.000 Ευρώ

4) Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις το ποσό των 200.000 Ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των Ε.Σ. Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερομένων κατά περίπτωση ποσών.

Στην Περιφέρεια Κρήτης τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται σε 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

Νομική μορφή υπαγομένων επιχειρήσεων: Ατομική επιχείρηση ή Εμπορική εταιρεία ή Συνεταιρισμός ή υπό ίδρυση εταιρία

Ίδια συμμετοχή επενδυτή: Για ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου, η ίδια συμμετοχή του επενδυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% των ενισχυομένων δαπανών, ενώ για επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς φορολογικής απαλλαγής, ίδια συμμετοχή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% του επενδυτικού κόστους.

Δάνειο: Αν προβλέπεται δάνειο στο Ε.Σ. πρέπει να είναι τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας, να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου με δημόσια ή μη εγγραφή, να λαμβάνεται για την πραγματοποίηση του Ε.Σ. σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της σχετικής δανειακής σύμβασης, να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή χρημ. οργανσιμό κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις ενισσχύσεις του παρόντος νόμου και να μπορεί να καθορίζονται και πρόσθετοι όροι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Είδη ενισχύσεων

1.      Φορολογική απαλλαγή: Ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Απαλλαγή έως και 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

2.      Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

3.      Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης: Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.

4.      Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ: Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Διαδικασία υποβολής Ε.Σ.

Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr ή της ιστοσελίδας http://www.mindev.gov.gr Λαμβάνει προσωπικό κωδικό και υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση.

Στη συνέχεια υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες). Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στο Ηράκλειο Κρήτης είναι Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71307, τηλ. 2810278609, 2810278610.

Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Στο Νόμο μπορούν να υπαχθούν:

α) Επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης (τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων με συστήματα διασφάλισης ποιότητας, κ.λ.π.). Υπάγονται τα Επενδυτικά Σχέδια που δραστηριοποιούνται:

1)      Στον κλάδο της μεταποίησης (Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτοποιία, Παραγωγή προϊόντων καπνού, Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, Κατασκευή ειδών ένδυσης, Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων, Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων, Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, Παραγωγή βασικών μετάλλων, Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού, Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α., Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, Κατασκευή επίπλων).

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

2)      Στον κλάδο παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης (Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού,, Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, Συλλογή επικινδύνων απορριμμάτων, Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, Ανάκτηση υλικών, Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

3)      Στον κλάδο της ενημέρωσης και επικοινωνίας (Έκδοση λογισμικού - Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων – Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων

β) Γενικά Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής: Υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, εκτός από τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 2 του Νόμου. Τα σχέδια που υπάγονται πρέπει να αξιοποιούν τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες, να αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές όπως εξοικονόμηση ενέργειας, κ.λ.π.

γ) Σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας: Υπάγονται όλοι οι τομείς δραστηριότητας πλην εξαιρέσεων τις οποίες αναφέρει ο Νόμος (για παράδειγμα δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων επενδύσεις που αφορούν επενδύσεις Δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και θυγατρικών εταιριών όπου το μετοχικό κεφάλαιο του δημοσίου είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49%, αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, κ.α.).

Επιχειρηματικότητα νέων

Επενδυτικά Σχέδια μπορούν να υποβάλλουν και νέοι οι οποίοι δεν έχουν  υπερβεί τα 40 έτη και επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50% του εταιρισκού τους κεφαλαίου τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Διαχειριστή ή αντίστοιχουν οργάνου Διοίκησης. Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει, ακόμη, να έχουν ως μετόχους με ποσοστό άνω του 20% ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές,

Η «επιχειρηματικότητα των Νέων» επιχορηγεί μέχρι το ποσό των 500.000 Ευρώ για τις δαπάνες που αφορύν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης και ενισχύσεις μέχρι 1 εκ. Ευρώ για την χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το ελάχιστο επενδυτικό κόστος ειδικά για την επιχειρηματικότητα νέων είναι για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 Ευρώ και για τις μικρές επιχειρήσεις 150.000 Ευρώ.

Ενισχυόμενες δαπάνες

1)      Υλικά περιουσιακά στοιχεία:

α) Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

2)      Άϋλα περιουσιακά στοιχεία:

Δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθεια και εγκατάστση λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσω αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, κ.α. Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

3)      Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Κοινοτομίας που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης.

4)      Μελέτες και αμοιβές συμβούλων: Μόνο για Ε.Σ. μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του Ε.Σ. και έως του ποσού των 50.000 Ευρώ.

Μη ενισχυόμενες δαπάνες

Λειτουργικά έξοδα επιχείρησης, αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι 6 θέσεων, τα μέσα μεταφορών και ο εξοπλισμός μεταφορών για Ε.Σ. στο τομέα μεταφορών, αγορά επίπλων και σκευών επίπλου, εξαγόμενες ποσότητες για τη συγκρότηση ή λειτουργία δικτύου διανομής, αγορά οικοπέδων, γηπέδων, αγροτεμαχίων, εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων, ανέγερση ή επέκταση κτηριακών εκγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα επένδυσης, εκτός αν έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο ή έχει εκμισθωθεί για χρονικό διάστημα 15 τουλάχιστον ετών, μελέτες και αμοιβές συμβούλων με εξαίρεση τα Ε.Σ. μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE