inner image

Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Εμπορίου, Τουρισμού και Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Προκήρυξη ενίσχυσης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Εμπορίου, Τουρισμού και Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

 Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ανακοίνωσε την προκήρυξη ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ. Στην Περιφέρεια Κρήτης αντιστοιχούν 22,5 εκ. Ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 25.02.2013 και θα διαρκέσει μέχρι τις 25.04.2013.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες, υφιστάμενες επιχειρήσεις και υπό σύσταση επιχειρήσεις:

 1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 2. Νέες επιχειρήσεις  θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 3. Υπό σύσταση επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Τομείς επιχορήγησης και προϋπολογισμός  Επενδυτικών Σχεδίων

Οι τομείς που ενισχύονται είναι οι κάτωθι:

 • Το Εμπόριο (εμπορικές επιχειρήσεις) για επενδυτικά έργα από 20.000 ΕΥΡΩ έως 100.000 ΕΥΡΩ.
 • Η παροχή υπηρεσιών (τριτογενής τομέας) για επενδυτικά έργα από 20.000 ΕΥΡΩ έως 100.000 ΕΥΡΩ.
 • Ο Τουρισμός (τουριστικές επιχειρήσεις) για επενδυτικά έργα από 20.000 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ.
 • Η Μεταποίηση (μεταποιητικές επιχειρήσεις) για επενδυτικά έργα από 30.000 ΕΥΡΩ έως 300.000 ΕΥΡΩ

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

 • Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (κτιριακές εργασίες, ηλεκτρολογικά, συστήματα αυτοματοποίησης, διαμόρωσης περιβάλλοντος χώρου, κ.α.) 
 • Μηχανήματα ‐ Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός (προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και νέων υλών εντός του χώρου παραγωνής, προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού πληροφορικής, κ.α.
 • Μεταφορικά μέσα (προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης)
 • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • (κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος).
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας (οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας όπως π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.α.).
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης (μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων συστημάρχων διασφάλισης ποιότητας, αμοιβές διαπιστευμένου φορέα, κ.α.)
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας, κ.α.).
 • Προβολή ‐ Προώθηση (έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης, ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, κ.α.).
 • Αμοιβές συμβούλων (παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου, μελέτες έρευνας αγοράς, κ.α.).
 • Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια, δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου, κ.α.).

 Η καταβολή της ενίσχυσης προβλέπεται σε μία ή δυο δόσεις ανάλογα με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά απο επιτόπια πιστοποίηση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρησης (Ε.Φ.Δ.). Επίσης παρέχεται και η δυνατότητα προκαταβολής, μετά την υπογραφή της σχετικής συμβασης, το ύψος της οποίας δεν πορεί να υπερβαίνει το 60% του ποσού της επιχορήγησης.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργων

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες, ενώ για τους τομείς του εμπορίου και της παροχής των υπηρεσιών η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτουμένων επενδύσεως  ξεκινά από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ενιαίου Φορέα Διαχείρησης και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος μέτρου ενίσχυσης.

Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr

Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής.

Για την ηλεκτρονική υποβολή, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφθεί τους σχετικούς δικτυακούς τόπους και να λάβει αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασής του.

Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους:

 • Του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.ypoian.gr ή www.mindev.gov.gr).
 • Της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr)
 • Του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr)
 • Του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
 • Των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.

 

Τα σημεία ενημέρωσης κοινού και υποβολής των προτάσεων για το Νομό Ηρακλείου είναι:

 

Σημείο Υποβολής

Δήμος

Διεύθυνση - Υποκατάστημα

Αριθμός

ΤΚ

Τηλέφωνο

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κορωναίου

9

71202

2810 247033

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου

50

71202

2810302400

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

62 Μαρτύρων

54

713 04

2810 264020

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Αγία Βαρβάρα

 

700 03

28940 29100

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Ελ. Βενιζέλου & Καζαντζάκη

 

703 00

28910 25000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Κεντρική Πλατεία Αρχανών

 

701 00

2810 753220

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΦΙΝΑ

Ασήμι Μονοφατσίου

 

700 16

28930 33000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΥΠΟΚ. ΒΕΝΙΖΕΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λ. Κνωσού

 

713 06

2810 235662

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Κεντρική Οδός Βιάννου

 

700 04

28950 23000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

Ελ. Βενιζέλου

227

714 14

2810 372150

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΡΟΥΒΑ

25 Μαρτύρων

78

700 03

28940 42200

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Άγιοι Δέκα

 

700 12

28920 32200

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ

Κόμβος Γουβών

 

700 14

28970 43340

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

Έμπαρος Ηρακλείου (εντός Αγρ.Συνεταιρισμού)

 

703 00

28950 41166

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. (ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Επισκοπή Ηρακλείου

 

700 08

2810 772300

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΟΥ

Ζαρός

 

700 02

28940 32200

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στρυμώνος & Πελοποννήσου

 

713 05

2810 373730

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ

Θραψανό Καστελλίου (εντός αγροτ. Συνεταιρ.)

 

700 06

28910 41858

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λ. Ικάρου

5

713 06

2810 338800

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

Λ. Καλέργη & Κόρακα

 

700 06

28910 33010

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κόσμων

12

712 01

2810 334840

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λ. Κνωσού

205

714 09

2810 361720

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λ. Καλοκαιρινού

195

712 01

2810 247600

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ

Ελ. Βενιζέλου

161

700 07

28970 29930

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ

25ης Μαρτίου

98

704 00

28920 27630

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Ηροδότου

146

716 01

2810 302350

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παπαναστασίου

129

713 06

2810 361490

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ. Παπανδρέου

28

713 06

2810 335060

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ολύμπου 97 & Σόλωνος

97

713 07

2810 361700

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Δημοκρατίας

7

701 00

2810 744000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Πύργος Μονοφατσίου

 

700 10

28930 29010

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Λεωφ. Κόκκινου Πύργου

 

702 00

28920 54010

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ.

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ελ. Βενιζέλου

116

700 14

28970 29170

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

25ης Αυγούστου

19

712 02

2810 302370

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου

1

703 00

28910 25080

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λεωφ. 62 Μαρτύρων

105

713 04

2810 264320

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Λεωφ. Ικάρου

75

716 01

2810 247340

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λεωφ. Κνωσσού

212

714 09

2810 215000

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ

25ης Μαρτίου

 

704 00

28920 27780

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Λεωφ. Κόκκινου Πύργου

30

702 00

28920 54030

ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Δημοκρατίας

19

700 14

28970 26060

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE