inner image

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη Δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας»

 Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκήρυξε την Δράση «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Το Πρόγραμμα περιέχει δύο Υποδράσεις: Η πρώτη υποδράση ενισχύει την επιχειρηματικότητα γυναικών 18-35 ετών και η δεύτερη υποδράση ενισχύει την επιχειρηματικότητα γυναικών 36-64 ετών.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 1/03/2013 με καταληκτική ημερομηνία στις 29/03/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ και στους εταίρους του στο τηλ. 210-6985210, καθώς και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ.: 8011136300. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, ήτοι έως 5/4/2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόταση, όπως αυτή θα έχει παραχθεί μέσω της ηλεκτρονικής υποβολής και να συνοδεύεται από την Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού.

Δικαιούχες Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Ελληνίδες γυναίκες ή γυναίκες πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας, 18-64 ετών, οι οποίες:

 • Έχουν την ιδιότητα της ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ), ή
 • Έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας (βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη), ή
 • Έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (βεβαίωση διακοπής άσκησης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί αναγγελία πρόσληψης στο ενδιάμεσο διάστημα) ή
 • Απειλούνται από ανεργία (Βεβαίωση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης στο άρθρο 99), ή είναι
 • Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ (Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 δηλ. εισοδήματα 2011).

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α’ βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε υποψηφίους που εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες και λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολόγηση:

 • Γυναίκες για τις οποίες προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα ότι το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος το όριο φτώχιας όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ1.
 • Γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών.
 • Γυναίκες με ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που έχουν σύζυγο / τέκνο / -α που ανήκουν στην ομάδα των Αμεα.
 • Γυναίκες - μέλη οικογενειών με άνεργο - απολυμένο τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος της οικογένειας (σύζυγος / γονέας / τέκνο μέχρι 24 ετών σε σχέση κοινής διαβίωσης) και με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το οικογενειακό όριο φτώχιας ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών.
 • Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες πάνω από 12 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες / διαζευγμένες / σε διάσταση / χήρες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο, συμπεριλαμβανομένων των ανάδοχων μητέρων).
 • Γυναίκες θύματα trafficking ή οικογενειακής βίας.
 • Γυναίκες ωφελούμενες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ).

Όσες υποψήφιες δικαιούχοι εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες, θα πρέπει να δηλώσουν μόνο μία κατηγορία, της επιλογής τους.

Χρηματοδότηση

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 40.000.000 Ευρώ και εφαρμόζεται στις Περιφέρειες Kρήτης, Ιόνιων Νησιών,  Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης,  Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιείται επιχορήγηση από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών. Επίσης πραγματοποιείται επιχορήγηση μέχρι 12.000 € του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Η νέα ή οι νέες θέσεις εργασίας (που θα αντιστοιχεί συνολικά σε μια Ετήσια Μονάδα Εργασίας) θα πρέπει να δημιουργηθεί στο χρονικό διάστημα από 1/9/2012 έως και την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση ένταξη και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Η/οι νεοπροσλαμβανόμενηθα πρέπει να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή να πληροί κάποια από τις άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων (απειλούμενου από ανεργία κλπ.) όπως προσδιορίζονται παραπάνω.

Επιλέξιμα σχέδια

Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια με τη μορφή νέων ατομικών επιχειρήσεων, νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ΄ οίκον, νέων προσωπικών εταιριών (ΟΕ και ΕΕ στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιριών (αποκλειστικά ΕΠΕ), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51%, νέων αστικών συνεταιρισμών (Νόμοι 1667/1986, 2169/1993 και 2810/2000), στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά) και νέων κοινωνικών επιχειρήσεων (με τη διαδικασία που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4019/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4052/2012, και την Υ.Α. 2.2250/οικ.4105/2012 όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 2.9621/οικ.4.1200/2012), στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό άνω του 51%.

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να έχουν μόνο επιλέξιμο/υς ΚΑΔ, να βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια και να λειτουργούν νόμιμα. Οι μη επιλέξιμοι κλάδοι και επαγγέλματα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού της προκήρυξης.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
 • Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE