inner image

Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (Εξισωτική Αποζημίωση)

 

Το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 του Καν. (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΣΑΑ).

Τα Μέτρα εφαρμόζονται στις Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά Προβλήματα περιοχές της Ελλάδας όπως ορίζονται στην Οδηγία 85/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

Στόχος των Μέτρων 211 ( ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών) και 212 (ενισχύσεις στους γεωργούς, σε περιοχές με μειονεκτήματα ,εκτός των ορεινών) είναι :

 • Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της διατήρησης του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του, της διατήρησης και παραγωγής αειφορικών συστημάτων, τη διατήρηση, σε συνδυασμό και με άλλα μέτρα, ενός ελάχιστου ορίου πληθυσμού στις περιοχές αυτές για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την ενθάρρυνση της συνέχισης της γεωργικής δραστηριότητας.

 • Η εξασφάλιση ενός επιπέδου εισοδήματος συγκρινόμενο με το εισόδημα των λοιπών περιοχών.

Δικαιούχοι των Μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον κατά περίπτωση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:1. Νέοι Δικαιούχοι

 • Είναι γεωργοί μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή οικισμού των περιοχών παρέμβασης. Κατά παρέκκλιση δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και κάτοικοι που κατοικούν μόνιμα σε λοιπές περιοχές, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης και μετακινούν τουλάχιστον 5ΜΜΖ για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών .

 • Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει (είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω ένταξής τους στο μέτρο της Πρόωρης Συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους) από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα.

 • Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης 2 Ha, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ

 • Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος) για να μπορούν να ενταχθούν στα Μέτρα 211 και 212.

2. Παλαιοί Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι της με αριθμ. 280947/7.03.2008 ΚΥΑ της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ανωτέρω.

Δεσμεύσεις – κυρώσεις - ενστάσεις

1. Οι δικαιούχοι για χρονικό διάστημα ενός έτους (1) αναλαμβάνουν τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

α. Να ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα τουλάχιστον με τους όρους που εντάχθηκαν στο Μέτρο.

β. Να παραμείνουν μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος ή Οικισμού εντός των ορίων των περιοχών παρέμβασης.

γ. Να παραμείνουν γεωργοί αξιοποιώντας τουλάχιστον 2 Ha εντός των ορίων των

περιοχών παρέμβασης (Ορεινές, Μειονεκτικές και με Ειδικά προβλήματα).

δ. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή μετακινούμενοι σε βοσκοτόπια των περιοχών παρέμβασης μετακινώντας τουλάχιστον 5ΜΜΖ για διάστημα τουλάχιστον 5 μηνών.

ε. Να εφαρμόζουν τις κανονιστικές απαιτήσεις της Κοινοτικής νομοθεσίας στους τομείς:

– περιβάλλον,

– αναγνώριση και καταγραφή των ζώων,

– δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών,

– κοινοποίηση των ασθενειών,

– συνθήκες διαβίωσης των ζώων,

- καθώς και τα πρότυπα της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης.

στ. Να υποβάλλουν κάθε έτος Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης.

ζ. Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση ενίσχυσης/πληρωμής.

η. Να υποβάλλουν κάθε έτος, στην αρμόδια Δ.Ο.Τ., φορολογική δήλωση τουλάχιστον από το έτος ένταξής τους.

θ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά όργανα.

Σε ότι αφορά τις κυρώσεις και τις ενστάσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές ΚΥΑ και ΥΑ

7.Ενισχύσεις

Μέτρο 211 ορεινές περιοχές

Τρόπος αξιοποίησης έκτασης

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Ha

 

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Με Πράσινο ή/και διάδοχοι Πιστοποιητικό Πρόωρης (μικρότεροι των

Συνταξιοδότησης

40 ετών)

 

Νέοι Γεωργοί

Με Πράσινο

ή/και διάδοχοι

Πιστοποιητικό

Πρόωρης

(μικρότεροι των

Συνταξιοδότησης

40 ετών)

(μικρότεροι των

40 ετών)

 

Μικρά Νησιά

Αιγαίου του Καν.

1405/06

 

Λοιπών

περιοχών

 

- Ζωοτροφές

- Αρωματικά και

φαρμακευτικά

φυτά

- Ψυχανθή

- Εκτός

διατροφής

NON FOOD

140

125

110

100

Λοιπές

καλλιέργειες

80

80

80

80

Βοσκότοποι

160

150

140

110

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ

ΑΝΑ ΕΚ/ΣΗ

6.600 ΕΥΡΩ

6.100 ΕΥΡΩ

 

5.500 ΕΥΡΩ

 

5.000 ΕΥΡΩ

 Μέτρο 212 μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές

Τρόπος αξιοποίησης έκτασης

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Ha

 

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Με Πράσινο

ή/και διάδοχοι

Πιστοποιητικό

Πρόωρης

(μικρότεροι των

Συνταξιοδότησης

40 ετών)

 

Νέοι Γεωργοί

Με Πράσινο

ή/και διάδοχοι

Πιστοποιητικό

Πρόωρης

(μικρότεροι των

Συνταξιοδότησης

40 ετών)

(μικρότεροι των

40 ετών)

 

Μικρά Νησιά

Αιγαίου του Καν.

1405/06

 

Λοιπών

περιοχών

 

- Ζωοτροφές

- Αρωματικά και

φαρμακευτικά

φυτά

- Ψυχανθή

- Εκτός

διατροφής

NON FOOD

125

110

100

100

Λοιπές

καλλιέργειες

65

65

65

65

Βοσκότοποι

150

140

125

110

ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ

ΑΝΑ ΕΚ/ΣΗ

6.100 ΕΥΡΩ

5.500 ΕΥΡΩ

 

5.000 ΕΥΡΩ

 

4.500 ΕΥΡΩ

 

 • το ζωικό των κεφάλαιο των αιγοπροβάτων για να λαμβάνεται υπόψη στον προσδιορισμό των ΜΜΖ και στην ενίσχυση θα φέρει απαραίτητα ηλεκτρονική σήμανση. Εάν κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί ότι υπάρχουν παραποιημένα ενώτια, οι εν δυνάμει δικαιούχοι θα αποκλείονται από όλες τις ενισχύσεις.

 • το σύνολο της ενισχυόμενης έκτασης ( βοσκότοποι και καλλιεργούμενες εκτάσεις ) δεν θα υπερβαίνει τα 50 Ηα. Στον υπολογισμό της ενίσχυσης θα λαμβάνεται κατά προτεραιότητα η καλλιεργούμενη έκταση έναντι των βοσκοτόπων

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης/πληρωμής

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως και τις 15 Μαΐου 2014. Οι αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω των αρμοδίων φορέων συμπλήρωσης και υποβολής, κατ ́ επιλογή του δικαιούχου. Το έντυπο της αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής είναι διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr & Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

Για την επιλογή των δικαιούχων θα ακολουθηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Ποσοστό γεωργικού

εισοδήματος

 

Από 85-100%

250

Από 70-84,99%

200

Από 50% - 69,99%

150

Από 35% - 49,99%

50

Από 25% - 34,99%

10

2

Ετήσιο εξωαγροτικό οικογενειακό εισόδημα

Χωρίς εξωαγροτικό εισόδημα

200

Από 0,01 - 2.500 Ευρώ

150

Από 2.500,01 - 5.000 Ευρώ

100

Από 5.000,01 - 10.000 Ευρώ

50

Από 10.000,01 - 22.500 Ευρώ

10

3

Τρόπος αξιοποίησης

της εκμετάλλευσης

 

 

 

Με 30 ΜΜΖ έως 35 ΜΜΖ

300

Με 20 ΜΜΖ έως 29,99 ΜΜΖ

250

Με 10 ΜΜΖ έως 19,99 ΜΜΖ

200

Με 5 ΜΜΖ έως 9,99ΜΜΖ

150

Σε κάθε άλλη περίπτωση

(λιγότερες από 5 ΜΜΖ ή

περισσότερες από 35 ΜΜΖ)

10

4

Ηλικία

Από 18 - 30 ετών

200

Από 31 - 65 ετών

Εκτός και αν το ανώτατο όριο

αλλάξει από τον ασφαλιστικό

τους φορέα

100Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία στο πρώτο κριτήριο και αν αυτή συμπίπτει, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.

Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγούνται οι μικρότεροι σε ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση που έχει

υποβληθεί με την ΑΕΕ 2013 και εξακολουθεί να ισχύει δεν απαιτείται εκ νέου

προσκόμιση.

Απαιτείται για όλους.

2. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια ).

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις ).

 • Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα).

3. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:

 • Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).

 • Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.

 • Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΦ) (αν το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία).

4. Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα:

 • Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια Επαγγέλματα.

5. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:

i. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).

ii. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής).

6. Για τους νέους γεωργούς:

 • Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).

7. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:

 • Βεβαίωση από την Τράπεζα Πειραιώς με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

8. Για τους Δασεργάτες (ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους), Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.

 • Βεβαίωση από το Δήμαρχο ( ή από το Πρόεδρο της Κοινότητας στις περιπτώσεις των Κοινοτήτων που έχουν παραμείνει και μετά την εφαρμογή του ν.3852/10) ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή απόσπασμα από την υπ'' ́αριθμ.6519/12 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό ( δημότες ) της χώρας ( ΥΕΚ 2230 Β! 2012) . Το σημείο αφορά στην περίπτωση χαρακτηρισμού του παραγωγού ως μικροεπαγγελματία)

9. Για τους παραγωγούς που είχαν αποκλειστεί από το πρόγραμμα σύμφωνα με την υπ ́αριθμ. 280947/1982/2008 ΚΥΑ. Κεφ.Δ , αρ.9 , παρ. 1και 2 ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 εδ.α ́1 του Ν.4043/2012 (ΦΕΚ Α 25) , παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πταισμάτων και πλημμελημάτων, που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.12 .2011 και κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι δικογραφίες που αφορούν τις προαναφερόμενες πράξεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατήγορου. Επομένως, οι παραγωγοί που εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές, προκειμένου να αρθεί η αναστολή πληρωμής τους, οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Είτε Απόσπασμα απόφασης ποινικού δικαστηρίου για την υφ ́ορον παύση της ποινικής δίωξης κατά το άρθρο 4 του Ν. 4043/2012

 • Είτε Βεβαίωση - πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα από την οποία να προκύπτει ότι η υπόθεση έχει τεθεί στο αρχείο. Η βεβαίωση αυτή μπορεί , αναλόγως της πρακτικής κάθε Εισαγγελίας, να τίθεται και επί αντιγράφου του πρώτου φύλλου της δικογραφίας.

10. Για τους παραγωγούς που δηλώνουν φιλοξενούμενοι ως προς τη μόνιμη κατοικία:

Αντίγραφο Ε1 του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φιλοξενούνται προς απόδειξη του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Από τα παραπάνω παραστατικά τα 2 και 7 πρέπει να συνοδεύουν «το φυσικό φάκελο» του παραγωγού και παράλληλα να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (από σαρωτή/scanner).

Διευκρινίζεται ότι :

α) το αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του αιτούντος δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί , εφόσον πλέον είναι για όλους τους φορολογούμενους υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και επομένως ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε θα έχει τη δυνατότητα της άμεσης ηλεκτρονικής πρόσβασης στα στοιχεία του Ε1 των αιτούντων παραγωγών μέσω ΚΕΠΥΟ.

β)Η απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστεί δεδομένου ότι τηρείται σχετικό αρχείο στη βάση δεδομένων του Ο.Π.Σ.Α.Α , οπότε ο έλεγχος θα γίνεται μηχανογραφικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

11.Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες:

1. Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE