inner image

Πρόγραμμα Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Πρόγραμμα «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δράση Δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του µέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 2013, απευθύνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτηξης και Τροφίμων

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης: Από  19/03/2012 έως 04/05/2012.

Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ).

Η αίτηση ενίσχυσης, πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και να υποβάλλεται σε ένα μόνο φορέα. Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα. Αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερες από μία Περιφέρειες ή Περιφερειακές Ενότητες, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ). Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στα οικεία ΚΕΠΠΥΕΛ και στις οικείες Ε.Α.Σ, μετά και την καταχώρησή τους στο μηχανογραφικό σύστημα, διαβιβάζονται εντός 10 εργασίμων ημερών από την κατάθεσή τους, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας με ευθύνη των ΚΕΠΠΥΕΛ ή των Ε.Α.Σ.

Πεδίο εφαρμογής: Όλη η χώρα, αλλά συγκεκριμένα στην Κρήτη προωθείται η διατήρηση των παρακάτω φυλών ζώων:

Είδος ζώου

Φυλή

Περιοχή κατανομής

Γενεαλογικά βιβλία ΚΓΒΖ

Ίπποι

Μεσσαρά

Κρήτη, Πελοπόννησος

Αθήνα

Βοοειδή

Ελληνική Βραχυκερατική

Όλη η Ελλάδα

Σύνολο

Πρόβατα

Σαρακατσάνικο

Όλη η Ελλάδα

Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Δράμας

Χοίροι

Εγχώριος ελληνικός χοίρος

Όλη η Ελλάδα

Όλα

 Τομείς παρέμβασης

Στο καθεστώς ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν επιλέξιμες φυλές στους τομείς αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, χοιροτροφίας και ιπποτροφίας, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βοσκότοπος, στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης και ο οποίος έχει δηλωθεί μαζί με τα ζώα στην τελευταία αίτηση ενιαίας ενίσχυσης. Από τις επιλέξιμες φυλές σε κάθε είδος ενισχύονται τα αναπαραγωγά ζώα που εκτρέφονται στις περιοχές προέλευσης και φυσικής κατανομής τους, όπως αυτές ορίζονται στον παραπάνω πίνακα.

Συγκεκριμένα ενισχύονται:

 • Θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών
 • Θηλυκά πρόβατα και αίγες ηλικίας μεγαλύτερης του ενός έτους
 • Αρσενικά και θηλυκά ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών
 • Θηλυκοί χοίροι

Η ελάχιστη και η μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 της ΚΥΑ 079833/24-10-2011 (ΦΕΚ. 2366 Β΄) ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ha) και 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ha) αντίστοιχα για όλες τις κατηγορίες ζώων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν αυστηρότερες ρυθμίσεις ανά περιοχή.

Δικαιούχοι - Κριτήρια Ένταξης

Α. Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 3.1 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες              

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό

μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά.

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι ακόλουθες κατηγορίες:

i. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

ii. Όσοι έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.

iii. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, για δέκα έτη.

iv. Ανήλικα άτομα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας:

Να υποβάλλουν την αίτηση ενίσχυσης στην οποία περιλαμβάνονται τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσής τους, που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2011 του ενδιαφερομένου. Στην αίτηση ενίσχυσης δεν δύναται να συμπεριληφθούν βοσκότοποι και ζώα που δεν είναι δηλωμένα στην ΑΕΕ 2011 του ενδιαφερόμενου.
 • Κατέχονται νόμιμα σε όλη την περίοδο δέσμευσης, γεγονός που τεκμηριώνεται με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αποκλείονται αγροτεμάχια - βοσκότοποι και ζώα που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών ή σε άλλη αγροπεριβαλλοντική δράση. Εξαίρεση αποτελεί η δράση 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» , με την οποία μπορεί να συνδυασθεί η δράση 3.1 για το ίδιο τμήμα της εκμετάλλευσης.
 • Τα προτεινόμενα προς ένταξη ζώα να ανήκουν στις απειλούμενες φυλές και να εκτρέφονται στις περιοχές κατανομής όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 5α της παρούσας, να έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία και να είναι εγγεγραμμένα στα γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.
 • Οι προς ένταξη βοσκότοποι να βρίσκονται εντός των περιοχών κατανομής όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα της παραγράφου 5α της παρούσας και να τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης όπως ορίζεται στην παράγραφο 5β της παρούσας.
 • Οι βοσκότοποι της εκμετάλλευσης πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης και των όμορων νομών, εξαιρουμένων των μετακινούμενων κτηνοτρόφων. Επίσης οι βοσκότοποι πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια απόσταση ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των ζώων την περίοδο βόσκησης.
 • Οι κάτοχοι μετακινούμενων ποιμνίων όπως η έννοια ορίζεται στην παράγραφο 15 του άρθρου 4 της αριθ. 079833/24.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2366) είναι δυνατόν να ενταχθούν στη δράση 3.1 με εκτάσεις βοσκοτόπων, οι οποίες βρίσκονται τόσο στη χειμερινή όσο και στη θερινή περιοχή βόσκησης.
 • Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,05 εκτάρια (Ha).

Κριτήρια Επιλογής:

Από τους υποψηφίους που πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται επιλογή με βάση τα παρακάτω:

Η σειρά κατάταξης προκύπτει ως άθροισμα της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα γενικά κριτήρια επιλογής και της βαθμολογίας που συγκεντρώνουν ξεχωριστά σε κάθε ένα από τα ειδικά κριτήρια επιλογής της δράσης.

Συγκεκριμένα τα κριτήρια επιλογής, η βαθμολογία και η σειρά προτεραιότητάς των είναι ως εξής:

Γενικά κριτήρια επιλογής

Κριτήρια

Βαθμοί

Σειρά προτεραιότητας

Επαγγελματίας αγρότης

50

5

Νέος γεωργός με επιχειρηματικό σχέδιο μέτρο 1.1.2 του Π.Α.Α

2007-2013

30

 

3

Επαγγελματίας αγρότης με αγροτικό εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο

του 50% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος

20

 

4

Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 μεγαλύτερη του 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης

20

 

1

Έκταση σε περιοχή NATURA 2000 από 10 έως και 50% της συνολικής υπό ένταξη έκτασης

10

 

2

Μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της

εκμετάλλευσης

10

 

6

 Ειδικά κριτήρια επιλογής

Κριτήρια

Βαθμοί

Σειρά προτεραιότητας

Ύπαρξη αποδεικτικού για τη νόμιμη κατοχή του βοσκοτόπου για όλη τη διάρκεια της δέσμευσης (5 έτη)

10

 

3

Μέγεθος εκμετάλλευσης ≥ από 30 ΜΜΖ

5

2

Μέγεθος εκμετάλλευσης < από 30 ΜΜΖ

10

1

Η εκμετάλλευση βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των

3100 κατοίκων

10

4

 (1) Η μετατροπή των ΜΜΖ γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 της ΚΥΑ

079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366), με τις παρακάτω ισοδυναμίες:

Ένα (1) βοοειδές ηλικίας άνω των 2 ετών = 1 ΜΜΖ

Ένα (1) βοοειδές ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών = 0,6 ΜΜΖ

Ένα (1) βοοειδές ηλικίας κάτω των 6 μηνών = 0,4 ΜΜΖ

Ένα (1) προβατοειδές ή αιγοειδές = 0,15 ΜΜΖ

Ένα (1) μόνοπλο ηλικίας άνω των 6 μηνών = 1ΜΜΖ

Μία (1) χοιρομητέρα > 50 kgr = 0,5 ΜΜΖ

Λοιποί χοίροι = 0,3 ΜΜΖ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται στη σειρά κατάταξης όσοι συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία στα γενικά κριτήρια επιλογής, με τη παραπάνω σειρά προτεραιότητας και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά κριτήρια με την σειρά προτεραιότητας, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Όλα τα παραπάνω γενικά κριτήρια επιλογής με εξαίρεση τη μόνιμη κατοικία του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης, για την οποία απαιτείται προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού, προκύπτουν μηχανογραφικά. Για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του νέου γεωργού με επιχειρηματικό σχέδιο απαιτείται απόφαση ένταξης στο μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Π.Α.Α 2007-2013, η ύπαρξη της οποίας ελέγχεται μηχανογραφικά.

Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με έντυπο που διατίθεται από τη.μηχανογραφική βάση. Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με προεκτυπωμένα τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και της εκμετάλλευσής του, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης (ΑΕΕ), χορηγείται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας ΔΑΟ της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση ή τα κατά τόπους ΚΕΠΠΥΕΛ ή τις οικείες Ε.Α.Σ με τη χρήση μόνο του ΑΦΜ του αιτούντος.
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία.
 3. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων – βοσκοτόπων τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης.

Η νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίου τεκμηριώνεται:

αα. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια,

Για τις περιοχές της χώρας που έχουν ενταχθεί στο κτηματολόγιο με την υποβολή αντίγραφου του κτηματολογίου.

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κτηματογράφηση στην περιοχή με την προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

α. Όταν ο αιτών είναι κύριος των επιλέξιμων αγροτεμαχίων, υποβάλλεται ο νόμιμος τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας, υποβάλλεται νόμιμα θεωρημένο το έντυπο Ε9 του αιτούντος, στο οποίο είναι καταχωρημένο το προς ένταξη αγροτεμάχιο.

β. Όταν ο αιτών είναι επικαρπωτής των επιλέξιμων αγροτεμαχίων, υποβάλλεται ακριβές αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης της επικαρπίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση κατά την οποία τα δικαιολογητικά κατοχής της γεωργικής εκμετάλλευσης έχουν κατατεθεί στο φορέα υλοποίησης για άλλες δράσεις ή προγράμματα, δεν είναι απαραίτητο να επανυποβληθούν, αλλά πρέπει να αναφέρεται η δράση ή το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη υποβληθεί, προκειμένου να ελεγχθούν από τον φορέα υλοποίησης.

ββ. Για τα μισθωμένα αγροτεμάχια

 1. Όταν ο αιτών είναι μισθωτής, με την υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης. Στα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά για κάθε αγροτεμάχιο η ακριβής τοποθεσία, η έκταση, το χαρτογραφικό υπόβαθρο, ο Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη και η χρονική περίοδος της μίσθωσης. Η διάρκεια της μίσθωσης πρέπει να καλύπτει την περίοδο δέσμευσης του δικαιούχου.
 2. ii. Σε περίπτωση μίσθωσης με διάρκεια μεγαλύτερη των εννέα ετών, με την υποβολή ακριβούς αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και το πιστοποιητικό μεταγραφής της από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
 3. Τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλλονται θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Στο μισθωτήριο έγγραφο σημειώνεται η ένδειξη «θεωρήθηκε», η χρονολογία θεώρησης και το έγγραφο υπογράφεται από τον εντεταλμένο υπάλληλο.

γγ. Για κοινόχρηστες δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις

Για εκτάσεις που παραχωρούνται στους δικαιούχους από τους Δήμους, στην απόφαση παραχώρησης πρέπει να καθορίζεται, μεταξύ των άλλων: η συνολική επιφάνεια της κοινόχρηστης δημοτικής ή κοινοτικής έκτασης, η έκταση που παραχωρείται σε κάθε παραγωγό χωριστά, το χαρτογραφικό υπόβαθρο των εκτάσεων αυτών. Προκειμένου για βοσκότοπους γίνεται καταγραφή του χαρτογραφικού κωδικού με ποσοστιαία κατανομή της έκτασης του βοσκότοπου ανά παραγωγό (ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ), ο αριθμός και το είδος των ζώων, σύμφωνα με την κατάσταση δικαιωμάτων βοσκής που καθορίζεται από τους Δήμους. Σε περίπτωση που η παραχώρηση δεν καλύπτει την περίοδο δέσμευσης του δικαιούχου, πρέπει τα παραχωρητήρια να ανανεώνονται κάθε έτος με ευθύνη του δικαιούχου, ώστε να καλύπτεται το χρονικό διάστημα της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας. Σε περίπτωση μη ανανέωσης του μισθωτηρίου θεωρείται ότι διακόπτεται η δράση και η ευθύνη βαρύνει το δικαιούχο.

Οι διακατεχόμενες εκτάσεις βοσκοτόπων για τις οποίες η διακατοχή αναγνωρίζεται είτε με δικαστικές αποφάσεις είτε με πράξεις της Διοίκησης, είναι επιλέξιμες για ένταξη στις αντίστοιχες δράσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σε ισχύ απαγορευτική διάταξη βόσκησης.

Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά κατοχής της γεωργικής εκμετάλλευσης έχουν κατατεθεί στο φορέα υλοποίησης για άλλες δράσεις ή προγράμματα, δεν είναι απαραίτητο να επανυποβληθούν, αλλά πρέπει να αναφέρεται η δράση ή το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου έχει ήδη υποβληθεί, προκειμένου να ελεγχθούν από το φορέα υλοποίησης.

4.      Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας.

Ως Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης νοείται ένα επιχειρησιακό σχέδιο της εκμετάλλευσης διάρκειας όσο και η περίοδος δέσμευσης, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα αγροτεμάχια, ο τρόπος κατοχής, αξιοποίησης και περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και άλλα στοιχεία σχετικά με την εκμετάλλευση.

Με βάση το εγκεκριμένο ΣΠΔ υπολογίζεται μηχανογραφικά το ετήσιο και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης της περιόδου δέσμευσης, λαμβανομένων υπόψη του ύψους της ενίσχυσης ανά ΜΜΖ/Ha και του τρόπου αξιοποίησης της προτεινόμενης για ενίσχυση εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση επιλογής συμβούλου, υπεύθυνου για την εκπόνηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΠΔ, ο δικαιούχος υποχρεούται με τη δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους να προσκομίσει και το αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ αυτού και του συμβούλου.

 1. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου που υπογράφει τη σύμβαση και έχει την ευθύνη της εφαρμογής της.
 2. Φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και εφόσον έχει υποβληθεί η σχετική για την έκδοσή της αίτηση, αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται στον φορέα υλοποίησης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής της άδειας μαζί με τη δήλωση εφαρμογής του πρώτου έτους πληρωμής. Ο αριθμός και το είδος των ζώων στην αίτηση ενίσχυσης δεν πρέπει να ξεπερνά τη δυναμικότητα της μονάδας για την οποία έχει εκδοθεί η εν λόγω άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις οικόσιτων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 15 της Υ1Β/2000/29.3.2005(ΦΕΚ Β 343/1995)Υγειονομικής Διάταξης, η νόμιμη διατήρηση τους θα αποδεικνύεται από απόφαση περιφερειάρχη που εκδίδεται σύμφωνα με την ίδια υγειονομική διάταξη.
 3. Ενημερωμένο μητρώο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώου από το αρμόδιο τμήμα της ΔΑΟΚ.
 4. Βεβαίωση εγγραφής στα Γενεαλογικά Βιβλία της φυλής ή Γενεαλογικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για τα ζώα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ενίσχυσης.
 5. 9.      Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ.

 Συμπληρωματικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια επιλογής:

α. Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης του αιτούντος στον τόπο που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών το μόνιμο της κατοικίας εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης φέρει ο ενδιαφερόμενος (αποδείξεις οργανισμών κοινής ωφελείας κ.ά). Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας.

β. Βεβαίωση του Δημάρχου για την τεκμηρίωση της θέσης της εκμετάλλευσης σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

γ. Για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του νέου γεωργού με επιχειρηματικό σχέδιο απαιτείται απόφαση ένταξης στο μέτρο 1.1.2 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Π.Α.Α 2007-2013, η ύπαρξη της οποίας ελέγχεται μηχανογραφικά.

δ. Η πιστοποίηση της προτεινόμενης για ένταξη έκτασης εντός περιοχών Δικτύου Νatura 2000 γίνεται μηχανογραφικά.

Δεσμεύσεις Δικαιούχων

Οι αιτούντες υποβάλλοντας την αίτηση ενίσχυσης, δηλώνουν με ευθύνη τους ότι δεσμεύονται για τα παρακάτω:

α. Να αρχίζουν την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης να εφαρμόζουν με δική τους ευθύνη, τις δεσμεύσεις των παραγράφων β, γ, δ, ε, στ, ζ, η και θ που ακολουθούν :

β) Να διατηρούν σταθερό τον αριθμό των αναπαραγωγών ζώων των επιλέξιμων φυλών που εκτρέφουν και ο οποίος αναγράφεται στη σύμβασή τους. Ωστόσο, για τα είδη των βοοειδών, των προβάτων και των χοίρων ο δικαιούχος μέχρι τη λήξη της σύμβασή του μπορεί να αυξήσει τον αριθμό τους ανά φυλή και να δικαιούται ενίσχυση για αυτά, σε σχέση με τον αρχικό αριθμό μέχρις ενός ανώτατου ποσοστού.

Τα ποσοστά αύξησης ανά είδος ζώων καθορίζονται ως ακολούθως

Βοοειδή μέχρι 30%

Χοίροι μέχρι 50%

Πρόβατα μέχρι 50% ( εκτός των φυλών καλαρρύτικο και σερρών όπου το ποσοστό αύξησης είναι μέχρι 30%)

Κάθε νέο ζώο που εισάγεται στην εκμετάλλευση θα πρέπει να είναι απόγονος των ήδη υφιστάμενων στη εκμετάλλευση ζώων ή να προέρχεται από άλλη εκμετάλλευση που εκτρέφει ζώα της ίδιας φυλής και είναι εγγεγραμμένο στα γενεαλογικό βιβλίο της φυλής όπως αυτό τηρείται στα Κ.Γ.Β.Ζ.

ββ) Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας    φυλής, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται στην σύμβαση που έχουν υπογράψει κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

γγ) Εφόσον πρόκειται για επιλέξιμες φυλές ιπποειδών θα πρέπει:

 • Αν το ιπποειδές είναι θηλυκό, να εξασφαλίσουν δύο γεννήσεις στην πενταετία. Για τα θηλυκά ηλικίας πάνω από 10 ετών πρέπει να εξασφαλίσουν μια γέννηση στην πενταετία. Στη δεύτερη περίπτωση εντάσσονται και ζώα που συμπληρώνουν την ηλικία των δέκα ετών κατά τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης της δράσης. Οι απόγονοι αυτοί μπορούν να ενταχθούν στη δράση και να δικαιούνται ενίσχυσης εφόσον το επιθυμεί ο δικαιούχος, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής. Για την εγγραφή των απογόνων των ιπποειδών στα γενεαλογικά βιβλία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη συμπλήρωση και αποστολή στα αρμόδια Κ.Γ.Β.Ζ των απαραίτητων εγγράφων (πιστοποιητικό επίβασης φοράδας εντός μηνός από την επίβαση και δήλωση γέννησης πώλου εντός μηνός από τη γέννηση).
 • Αν το ιπποειδές είναι αρσενικό, να εξασφαλίσουν τουλάχιστον μία επιτυχή επίβαση με θηλυκό εγγεγραμμένο στο ίδιο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής.

δδ) Για κάθε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι την υποβολή της δήλωσης εφαρμογής το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και να εφαρμόζουν τις οδηγίες του για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων.

γ. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του οργανισμού πληρωμής.

δ. Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)

ε. Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη μετά την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής και ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης ενίσχυσης
 • Υπογεγραμμένη σύμβαση με τις τυχόν τροποποιήσεις της
 • Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής και δηλώσεων εφαρμογής
 • Αντίγραφα των ΑΕΕ ΣΠΔ με τις τυχόν τροποποιήσεις του
 • Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
 • Φωτοτυπία της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων.
 • Ενημερωμένο μητρώο καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου ανά κατηγορία ζώου από το αρμόδιο τμήμα της ΔΑΟΚ.
 • Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.

στ. Να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση πληρωμής και δήλωση εφαρμογής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 της αριθ. 079833/24.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2366).

Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής στο φορέα συμπλήρωσης και υποβολής της ΑΕΕ και η δήλωση εφαρμογής με τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων κάθε έτους εφαρμογής και εντός 20 εργασίμων ημερών στο φορέα υλοποίησης της δράσης.

ζ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους, που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα εθνικά και κοινοτικά όργανα. Η διαδικασία διενέργειας των ελέγχων καθορίζεται στο άρθρο 18 της αριθ. 079833/24.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2366).

η. Μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 οι δικαιούχοι που εξακολουθούν να έχουν ενεργές συμβάσεις, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εφαρμογή της δράσης για την οποία έχουν υπογράψει σύμβαση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, να προσαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου προγράμματος όπως αυτό θα προκύψει κατά τη νέα προγραμματική περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορούν να διακόψουν τη σύμβαση χωρίς να τους επιβληθούν κυρώσεις.

Ύψος Ενίσχυσης

Για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός και το είδος των ενταγμένων ζώων όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Ύψος ενίσχυσης σε €/ΜΜΖ για τη δράση 3.1

Είδος ζώου

Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής

Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής

Βοοειδή

335,0

312,0

Πρόβατα

221,0

198,0

Χοίροι

219,0

196,0

Ιπποειδή

350,0

 Κυρώσεις

Η μη τήρηση των δεσμεύσεων κατά την εφαρμογή της δράσης 3.1 «Διατήρηση αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:

1.      Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής.

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, η υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 17 της αριθ. 079833/24-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β’/25.10.2011), οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καν (ΕΚ)1122/2009. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται μη αποδεκτή.

2.      Μείωση της ενίσχυσης και αποκλεισμός από τη δράση που αφορούν στα ζώα

α. Δεν χορηγείται ενίσχυση για αριθμό ζώων μεγαλύτερο από αυτόν με τον οποίο εντάχθηκε, εκτός από περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά.

β. Για την επιβολή των κυρώσεων τα ζώα διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες:

• Βοοειδή

• Αίγες και Πρόβατα

• Χοιρινά

• Ιπποειδή

Ο υπολογισμός των κυρώσεων γίνεται για κάθε ομάδα χωριστά.

κατά περίπτωση κυρώσεις:

αα. Στον τομέα της ιπποτροφίας, εφόσον δεν τηρηθεί η δέσμευση των δύο ή της μίας γέννησης ανάλογα με την ηλικία του θηλυκού ζώου ή της μίας επιτυχούς επίβασης αν πρόκειται για αρσενικό ζώο μέχρι το τέλος της περιόδου δέσμευσης, επιστρέφεται η οικονομική ενίσχυση ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Στην περίπτωση που από βεβαίωση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας αποδειχτεί ανικανότητα του ζώου να τεκνοποιήσει δεν απαιτείται επιστροφή των ενισχύσεων που έχει λάβει ο δικαιούχος. Επίσης, στην πληρωμή του πέμπτου έτους, αν έχει πραγματοποιηθεί η μία γέννηση από θηλυκό που είχε την δέσμευση των 2 γεννήσεων, επιστρέφεται το 50% της συνολικής οικονομικής ενίσχυσης που του έχει χορηγηθεί.

ββ. Αν δεν ενημερώσουν για οποιαδήποτε μεταβολή το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων δεν τους καταβάλλεται καμία οικονομική ενίσχυση για το έτος της παράβασης.

β. Σε περίπτωση παρατυπιών σχετικά με τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας και συγκεκριμένα:

αα. Διαπίστωσης της ύπαρξης και άλλου είδους ζώων, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άδεια ή υπέρβασης της δυναμικότητας της μονάδας, επιβάλλονται οι κυρώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης.

ββ. Σε περιπτώσεις ανάκλησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ισχύουν τα εξής:

 • Εφόσον, η ανάκληση έγινε αποδεδειγμένα, λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου, τότε δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το διάστημα κατά το οποίο δεν υπάρχει η άδεια. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη νέα άδεια σε διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά από τη δράση και επιστρέφονται οι μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.
 • Εφόσον, η ανάκληση έγινε χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου, τότε καταβάλλεται κανονικά η ενίσχυση για το εν λόγω έτος εφαρμογής. Ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει τη νέα άδεια σε διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία της ανάκλησης. Οι ενισχύσεις που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό καταβάλλονται με την προσκόμιση της νέας άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση ο δικαιούχος αποβάλλεται οριστικά από τη δράση και επιστρέφονται οι μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους.

γ. Σε περίπτωση κοινόχρηστων βοσκοτόπων όπου δεν είναι δυνατή η σύναψη μίσθωσης πενταετούς διάρκειας αλλά δεν τηρήθηκε η δέσμευση της ανανέωσης του ετήσιου μισθωτηρίου, θεωρείται ότι διακόπτεται η δράση, η ευθύνη βαρύνει το δικαιούχο και επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 19 της 079833/24.10.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β 2366).

δ. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν εκ προθέσεως παρατυπίες που σχετίζονται με τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης ο δικαιούχος αποκλείεται από το σύνολο των δράσεων του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου για το τρέχον και το επόμενο έτος.

3.      Πρόσθετες – ειδικές κυρώσεις

Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ο δικαιούχος οφείλει να υπογράψει νέα σύμβαση με άλλον εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι η ενταγμένη εκμετάλλευση δεν τίθεται, εκτός συστήματος ελέγχου βιολογικής γεωργίας για κανένα χρονικό διάστημα.

4.      Μη τήρηση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης

5.      Μη υποβολή ΑΕΕ - αίτησης πληρωμής, δήλωσης εφαρμογής

6.      Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση του αγροπεριβαλλοντικού φακέλου

7.      Μονομερής διακοπή της σύμβασης

8.      Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων

9.      Υποβολή εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων

10.  Σώρευση μειώσεων

Αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης – έγκριση δικαιούχων

α) Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης ο αρμόδιος φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων ενίσχυσης. Για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 20 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης περιλαμβάνει διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο. Ο διοικητικός έλεγχος γίνεται στο σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης ενώ ο επιτόπιος πραγματοποιείται μόνον σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη.

Κατά το στάδιο της αξιολόγησης, για τις αιτήσεις ενίσχυσης που δεν έχουν απορριφθεί και με βάση το εγκεκριμένο ΣΠΔ, υπολογίζεται μηχανογραφικά το ετήσιο και το συνολικό αιτούμενο ποσό ενίσχυσης για την περίοδο της δέσμευσης, λαμβανομένων υπόψη του ύψους της ενίσχυσης ανά είδος και αριθμό ζώων. Το ποσό ενίσχυσης ανά έτος και σε όλη την περίοδο δέσμευσης είναι δεσμευτικό και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων οι αιτούντες- υποψήφιοι δικαιούχοι κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά και με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα γενικά και στα ειδικά κριτήρια επιλογής, όπως αυτά περιγράφονται. Στη συνέχεια και βάσει των διαθέσιμων πιστώσεων οι αιτούντες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: α) σε καταρχήν δικαιούχους και β) σε επιλαχόντες. Σε χωριστή κατάσταση καταχωρίζονται οι απορριπτόμενοι με τους λόγους απόρριψής τους.

β) Οι καταστάσεις με τους καταρχήν δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους δημοσιοποιούνται, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης στους Δήμους. Η ένσταση υποβάλλεται στο φορέα υλοποίησης και η εξέτασή της γίνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Τα τελικά αποτελέσματα των ενστάσεων θεωρούνται οριστικά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά καταρτίζονται οι οριστικές καταστάσεις των καταρχήν δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων.

γ) Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, η έγκριση των δικαιούχων και η υπογραφή των συμβάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 της αριθ. 079833/24.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2366).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες :

1. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr ,

3. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr

4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE