inner image

Φυτοπροστασία στην ελιά κατά την τρέχουσα περίοδο

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα ελαιόδενδρα την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.

Βλαστικά στάδια ελιάς (ποικιλία Κορωνέϊκη):

Όψιμες περιοχές: Ολοκληρώνεται το βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης και εμφανίζονται μικροί καρποί μεγέθους κόκκου σταριού

Π Υ Ρ Η Ν Ο Τ Ρ Η Τ ΗΣ: (Prays oleae)

Διαπιστώσεις:

Κρίσιμη για την προστασία της παραγωγής είναι η περίοδος της καρπόβιας γενιάς διότι ζημιώνει τη διαμορφωμένη καρποφορία. Στο δίκτυο φερομονικών παγίδων όψιμων περιοχών η πτήση της καρπόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη με μέτριους πληθυσμούς. Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες στους μικρούς καρπούς. Οι νεαρές προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα και προκαλούν καρπόπτωση πριν τη συγκομιδή.

Η παρακολούθηση του εντόμου έγινε με τη μέθοδο της παγίδευσης (δίκτυο φερομονικών παγίδων) και των ωοτοκιών με δειγματοληψίες μικρών καρπών.

Οδηγίες:

Συστήνεται ψεκασμός κατά των νεαρών προνυμφών με εγκεκριμένα εντομοκτόνα. Μεγαλύτερη ανάγκη καταπολέμησης έχουν ελαιώνες μικρής καρποφορίας.

Ενδεικτικές ημερομηνίες:

Όψιμες περιοχές: 13 – 15 Ιουνίου.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Acetamiprid (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), Beta cyfluthrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες), Deltamethrin + Thiacloprid (2 εφαρμογές, αναμονή 14 ημέρες), Dimethoate (2 εφαρμογές/20 ημ., αναμονή 28 ημ.) Lambda cyhalothrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), Phosmet (2 εφαρμογές/10 ημ., αναμονή 21 ημ), Spinetoram (2 εφαρμογές/28 ημ., αναμονή 21 ημ).

Επιλέγοντας κατάλληλο σκεύασμα αντιμετωπίζετε μαζί και το ρυγχίτη. Με την ίδια επέμβαση και προσθήκη 30-50% παραφινικού λαδιού στο ψεκαστικό υγρό καταπολεμούνται παράλληλα ακάρεα και κοκκοειδή (ψώρες). Τα παραφινικά λάδια δεν εφαρμόζονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300C και σε ελαιόδεντρα που έχουν υποστεί κακουχία ή είναι εξασθενημένα.

ΡΥΓΧΙΤΗΣ: (μπίμπικας) (Rhynchites cribripennis)

Μικρό σκαθάρι μεγέθους 0,5 εκ. χρώματος κεραμιδί με χαρακτηριστικό ρύγχος που τρέφεται στους νεαρούς καρπούς. Προκαλεί κατά περιοχές σημαντικές προσβολές στην παραγωγή.

Τα ακμαία για να τραφούν και να ωοτοκήσουν σχηματίζουν με το ρύγχος τους τρύπες μορφής “κρατήρα ” πάνω στην επιφάνεια των καρπών. Οι προνύμφες αναπτύσσονται μέσα στον πυρήνα προξενώντας πρόωρη καρόπτωση.

Οδηγίες:

Στους ελαιώνες όψιμων περιοχών μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης και μέχρι τον Αύγουστο συστήνεται τακτικός έλεγχος της πυκνότητας πληθυσμού με τίναγμα των κλαδιών πολύ νωρίς το πρωί πάνω σε λευκή επιφάνεια νωρίς το πρωί.

Όταν καταμετρήσετε περισσότερα από 3-4 ακμαία ανά κλαδί χρειάζεται άμεσα καταπολέμηση.

Σε ελαιώνες που είχαν ζημιά από τον ρυγχίτη τα τελευταία δύο χρόνια συστήνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Lambda cyhalothrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ).

Ω Τ Ι Ο Ρ Υ Γ Χ Ο Σ : (Otiorrynchus cribricollis)

Μικρό νυχτόβιο σκαθάρι που κρύβεται την ημέρα μέσα στο χώμα και τη νύχτα ανεβαίνει στα δέντρα από τον κορμό. Προκαλεί χαρακτηριστικά περιφερειακά πριονωτά φαγώματα στα φύλλα και πτώση των καρπών μαζί με τον ποδίσκο ή πτώση μέρους του τρυφερού βλαστού. Οι εξάρσεις πληθυσμών έχουν τοπικό και περιστασιακό χαρακτήρα αλλά όταν συμβαίνουν προκαλούν σημαντική καρπόπτωση.

Οδηγίες:

Σε ελαιώνες όψιμων περιοχών με ιστορικό προσβολών συστήνεται ταυτόχρονη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη ψεκάζοντας επιμελώς τον λαιμό και τον κορμό των δέντρων. Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, μόλις παρατηρήσετε συμπτώματα προσβολής στον ελαιώνα πρέπει να επέμβετε άμεσα.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Lambda cyhalothrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 7 ημ.), Beta cyfluthrin (2 εφαρμογές/14 ημ., αναμονή 56 ημ.), Phosmet (2 εφαρμ./10 ημ., αναμονή 21 ημ.).

ΑΚΑΡΕΑ: (Eriophyidae)

Στις όψιμες περιοχές είναι η κατάλληλη περίοδος για να επέμβετε για τη μείωση του πληθυσμού των ακαρέων στα νεαρά κυρίως δέντρα που παρουσιάζουν στα φύλλα τους συμπτώματα προσβολής.

Ενδεικτικές ημερομηνίες: 13 – 15 Ιουνίου.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρμογές/αναμονή έως 21 ημ. ανάλογα το σκεύασμα)

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ (ΨΩΡΕΣ), ΠΟΛΛΙΝΙΑ: (Pollinia pollini), ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ: (Aspidiotus nerii) και ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ: (Parlatoria oleae)

Η αντιμετώπιση των κοκκοειδών επιτυγχάνεται κυρίως με καλλιεργητικές φροντίδες για τη βελτίωση της ζωτικότητας των δέντρων (αφαίρεση και απομάκρυνση προσβεβλημένων κλαδιών, διατήρηση καλής θρεπτικής κατάστασης). Η χημική αντιμετώπιση, όπου κρίνεται απαραίτητη, συμπληρώνει τις καλλιεργητικές φροντίδες.

Χρόνος επέμβασης: − Όψιμες περιοχές: 13-15 Ιουνίου.

Παραφινικά λάδια (1-4 εφαρμογές/αναμονή έως 21 ημ. ανάλογα το σκεύασμα), Άλατα λιπαρών οξέων (1 εφαρμογή, αναμονή 3 ημ.), Spirotetramat (2 εφαρμ./21 ημ., αναμονή 14 ημ.).

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ο Ν Ι Α : (Palpita unionalis)

Παρουσιάζει μέτρια δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές του δικτύου παγίδευσης (πρώιμες, μέσης πρωιμότητας, όψιμες) αλλά έντονη είναι η αύξηση των συλλήψεων κυρίως στις όψιμες περιοχές.

Στα προσβεβλημένα δέντρα τα φαγώματα εμφανίζονται αρχικά στην ακραία τρυφερή βλάστηση όπου παραμένει μόνο η επιδερμίδα στην πάνω επιφάνεια των φύλλων. Στη συνέχεια, όταν ο πληθυσμός είναι μεγάλος, οι προνύμφες τρέφονται με ολόκληρα κομμάτια των φύλλων ή νεαρούς αναπτυγμένους καρπούς.

Οδηγίες:

Σε όλες τις ζώνες πρωιμότητας αλλά κυρίως στην όψιμη συστήνεται άμεσα προστασία της τρυφερής βλάστησης των νεαρών δενδρυλλίων σε νεοσύστατους ελαιώνες και σε φυτώρια και των δέντρων που έχουν υποστεί αυστηρά ανανεωτικά κλαδέματα.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα:

Deltamethrin (1 εφαρμογή, αναμονή 7 ημέρες).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια. ∆ιαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE