inner image

Κανονισμός Λειτουργίας

                                             

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Κ.Φ.Δ.Η.)

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ:

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΡΟΧΕΣ

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο εντάσσεται στις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης Ηρακλείου  και στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών και διοικητικών στελεχών, με σκοπό την πρόσθετη διδακτική υποστήριξη μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε άπορες ή οικονομικά αδύναμες οικογένειες.

Με αυτή την προσπάθεια, επιτυγχάνεται η δημιουργία ίσων ευκαιριών στην μάθηση σε όλους τους μαθητές του Δήμου Ηρακλείου.

 

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΑΡΟΧΕΣ

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι μαθητές και μαθήτριες κάτοικοι του Δήμου και μαθητές και μαθήτριες άλλων Δήμων, Κοινοτήτων ή Πόλεων που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και είναι τέκνα Ελλήνων.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα, είναι κυρίως το οικογενειακό εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη επιπλέον κοινωνικοί παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, πιθανά κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία γονέων-κηδεμόνων, προβλήματα υγείας, ψυχολογικής κατάστασης και αναπηρίες των γονέων ή των με δικαστική απόφαση κηδεμόνων. Τυχόν εξαιρέσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

Τα δια ζώσης τμήματα θα συγκροτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο αριθμός μαθητών στα τμήματα τηλεκπαίδευσης θα έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του υπεύθυνου εκπαιδευτικού, κατόπιν συνεννόησης με το Συντονιστικό Όργανο του θεσμού.

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και ο αριθμός των μαθητών που θα εξυπηρετούνται από αυτό, θα οργανώνεται σε συνάρτηση του τελικού αριθμού και των ειδικοτήτων των εθελοντών καθηγητών για κάθε σχολική περίοδο.

 

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Κ.Φ.Δ.Η. συγκροτείται Συντονιστικό Όργανο.

Ο αριθμός των μελών και τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου, καθώς και ο ρόλος του κάθε μέλους στο όργανο ορίζονται με απόφαση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου, σύμφωνα με τις ανάγκες του θεσμού, όπως προκύπτουν ανά έτος.

Συν επικουρικά στο έργο, εντός ή εκτός της συγκρότησης, του Συντονιστικού Οργάνου, δύνανται να αξιοποιηθούν ένας (1) εκπρόσωπος και ένας (1) αναπληρωτής του, από κάθε Κοινότητα του Δήμου Ηρακλείου.

Του Συντονιστικού Οργάνου ηγείται η αρμόδια ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας.

Ρόλος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:

  • Η συνεχής ενημέρωση του κοινού με σχετικές ανακοινώσεις στον τοπικό γραπτό τύπο, στον ηλεκτρονικό τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου ή με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο.
  • Η επικοινωνία και αλληλογραφία με αρμοδίους φορείς καθώς και με τους γονείς των μαθητών.
  • Η τήρηση και η ενημέρωση του προφίλ του Κ.Φ.Δ.Η. στα social media.
  • Η υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων εθελοντών εκπαιδευτικών αλλά και η υποδοχή και αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων γονέων και κηδεμόνων.
  •  Η κατάρτιση του προγράμματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και η τελική κοινοποίηση του στους ενδιαφερόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς-κηδεμόνες).
  • Η συγκρότηση εκπαιδευτικών τμημάτων με κριτήρια ομοιογένειας.
  • Η τήρηση επικοινωνίας και η εξασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, των οικογενειών τους, αλλά και των εκπαιδευτικών και λοιπών συνεργατών στις πλατφόρμες επικοινωνίας, καθώς και στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες διδασκαλίας.
  • Η παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων εκπαιδευτικών και μαθητών.
  • Η υποδοχή και αξιολόγηση των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν από γονείς –κηδεμόνες.
  • Η εισήγηση στην Αντιδήμαρχο ή στον Αντιδήμαρχο για βελτιώσεις ή αλλαγές στον τρόπο και τον Κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, έπειτα και από συνεννόηση με τους εθελοντές εκπαιδευτικούς και εφόσον αυτό θεωρηθεί απολύτως αναγκαίο.

Για το Κοινωνικό Φροντιστήριο τηρούνται τα παρακάτω έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία:

1. Κανονισμός Λειτουργίας Φροντιστηρίου

2. Αίτηση ενδιαφερομένου Γονέα-Κηδεμόνα

3. Αίτηση ενδιαφερόμενου εθελοντή εκπαιδευτικού ή εθελοντή συνεργάτη άλλης ειδικότητας (ψυχολόγου, γυμναστή, κοινωνικού λειτουργού κλπ)

4. Ηλεκτρονικά Μητρώα μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπών συνεργατών

5. Ηλεκτρονικά αρχεία πρακτικών συνεδριάσεων του Συντονιστικού Οργάνου.

6. Ηλεκτρονικό αρχείο αιτημάτων και ενστάσεων με πλήρη καταγραφή της διαδικασίας επίλυσης τους, αλλά και των ημερομηνιών λήψης και ολοκλήρωσης τους.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα λειτουργεί απογευματινές ώρες (μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος του εκάστοτε σχολικού φορέα) κατά το σχολικό έτος και κατά το πρωϊνό κατά την διάρκεια των θερινών μαθημάτων.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται δια ζώσης, εντός των σχολικών κτηρίων που έχουν ορισθεί και με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από τους εκάστοτε νόμους και οδηγίες.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Την εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου έχει το Συντονιστικό Όργανο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ηρακλείου, το οποίο αποτελείται από 5 μέλη (2 από την εθελοντική ομάδα παιδείας, 1 από σύλλογο γονέων, από 1 μέλος της 3ης  Κοινότητας και την Αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και συγκροτείται με απόφαση της αρμόδιας ή του Αρμόδιου Αντιδημάρχου Παιδείας και εγκρίνεται από τον Δήμαρχο.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, αλλά και για την πρόληψη λανθασμένων πρακτικών και συμπεριφορών από μέρους όλων των εμπλεκομένων προσώπων στο εγχείρημα αυτό του Δήμου, έχουν θεσπιστεί οι παρακάτω κανόνες, οι οποίοι συγκεκριμενοποιούνται ξεχωριστά για καθένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑ:

1) Μετά την αίτηση εγγραφής που προσκομίζει ο γονέας-κηδεμόνας στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, η παρακολούθηση των επιλεγμένων μαθημάτων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται έγκαιρα στο κάθε μάθημα, δια ζώσης ή διαδικτυακό, την ακριβή ώρα έναρξης των μαθημάτων, εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα υλικά αγαθά (σχολικό βιβλίο, απαιτούμενο αριθμό τετραδίων για κάθε μάθημα, στυλό, μολύβια, χάρακες κτλ)

2) Οι μαθητές ΔΕΝ έχουν δικαίωμα να επιλέγουν τη συχνότητα και τις ώρες προσέλευσης τους στα μαθήματα, αντιθέτως οφείλουν να παρακολουθούν ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ τα προγράμματα του Φροντιστηρίου στα οποία συμμετέχουν.

 3) Σε περίπτωση ασθένειας ή δικαιολογημένης αδυναμίας προσέλευσης του μαθητή/τριας στο χώρο του Φροντιστηρίου, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η άμεση ενημέρωση του αρμόδιου υπάλληλου του Δήμου ή του εκάστοτε εκπαιδευτικού από το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή/τριας.

4) ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Στην περίπτωση που μαθητής/τρια κάνει 2 συνεχόμενες απουσίες αδικαιολόγητες από ένα μάθημα, τότε τα όργανα του Φροντιστηρίου (αρμόδιος υπάλληλος ή Εκπαιδευτικός μαθήματος) θα προχωρούν σε άμεση τηλεφωνική αναζήτηση του γονέα-κηδεμόνα με σκοπό την ενημέρωση και την προειδοποίηση του για τυχόν μελλοντικές πειθαρχικές ρήτρες που αναλύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας. Μαθητής/τρια με πέντε (5) συνεχόμενες απουσίες αδικαιολόγητες από ένα μάθημα, θα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο μάθημα του Φροντιστηρίου και θα διαγράφεται αυτομάτως από τον κατάλογο του συγκεκριμένου μαθήματος, εκτός και αν συντρέχουν σημαντικοί και αποδεδειγμένοι (π.χ. μέσω εγγράφων) λόγοι που συνέβαλλαν στις απουσίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή το ζήτημα παραμονής των μαθητών τείθεται στην κρίση του Συντονιστικού Οργάνου, το οποίο και αποφασίζει για την διαγραφή ή τη συνέχιση της διδασκαλίας στους ενδιαφερόμενους.

5) ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ) ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Μαθητής/τρια που ΔΕΝ προσέρχεται στο χώρο του μαθήματος ΜΕΧΡΙ ΤΟ ½ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ που έχουν καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για αυτό το μάθημα , τότε τα όργανα του Φροντιστηρίου (αρμόδιος υπάλληλος ή Εκπαιδευτικός μαθήματος) θα προχωρούν σε άμεση τηλεφωνική αναζήτηση του γονέα-κηδεμόνα με σκοπό την ενημέρωση του. Μαθητής/τρια που δεν προσέρχεται στο χώρο του μαθήματος ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ½ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΩΡΩΝ που έχουν καθοριστεί από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για αυτό το μάθημα , θα χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο μάθημα και θα διαγράφεται αυτομάτως από τον κατάλογο του συγκεκριμένου μαθήματος.

6) Ο μαθητής/τρια που κάνει αρκετές απουσίες εντός του σχολικού έτους (με συνδυασμό δικαιολογημένων και εντός ορίου αδικαιολόγητων απουσιών), οφείλει να ΜΗΝ παρεμποδίζει την ομαλή εξέλιξη του εκπαιδευτικού έργου εντός της αίθουσας, όπως επίσης να μεριμνά ο ίδιος/α για την αναζήτηση σημειώσεων και ασκήσεων που δεν έχει λάβει στο διάστημα της απουσίας του.

7) Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν τη διακοπή της συμμετοχής τους σε συγκεκριμένο μάθημα ή σε ολόκληρο το Πρόγραμμα, οφείλουν να ενημερώσουν, μαζί με τους γονείς τους, εγκαίρως το αρμόδιο τμήμα.

8) Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν την πρέπουσα συμπεριφορά, υπακοή και σεβασμό στους εθελοντές Εκπαιδευτικούς και το έργο τους. Σε περίπτωση αποριών και ανάγκης επεξήγησης μέρους της ύλης των μαθημάτων, οι μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα να διαλέγονται απευθείας με τον εκάστοτε Εκπαιδευτικό προς επίλυση πιθανού ζητήματος επί της ύλης.

9) Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να σέβονται, να φροντίζουν και να επιμελούνται την τάξη και την καθαριότητα του χώρου που στεγάζει το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Κατά τη διάρκεια παράδοσης των μαθημάτων, δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων εντός των αιθουσών. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, θα ενημερώνεται ο εκάστοτε γονέας-κηδεμόνας με σκοπό την υποχρεωτική ανάληψη της οικονομικής ευθύνης για την επιδιόρθωση της ζημιάς.

10) Με την είσοδο των μαθητών/τριων στις αίθουσες, οι μαθητές/τριες είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να θέτουν τα κινητά τους τηλέφωνα στην αθόρυβη λειτουργία. ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, εκτός της περίπτωσης που ο Εκπαιδευτικός έχει ενημερωθεί με υπεύθυνη δήλωση από το γονέα-κηδεμόνα για πιθανή σοβαρή, αντικειμενικά, αιτία.

11) Τέλος, ο Δήμος και το συμβούλιο των Εκπαιδευτικών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των μαθητών/τριων που παρακωλύουν συστηματικά το εκπαιδευτικό έργο, που επιδεικνύουν συστηματικά απρεπή συμπεριφορά στους εθελοντές Εκπαιδευτικούς και το έργο τους και που γενικότερα δεν συμφωνούν με όλους τους κανόνες που προαναφέρθηκαν λεπτομερώς.

 

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ

1) Μετά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο γονέας-κηδεμόνας στο αρμόδιο γραφείο του δήμου, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ το συνεχές και μεθοδευμένο ενδιαφέρον του για τη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος από τον υιό/κόρη του, όπως επίσης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ είναι και η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΟΧΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ/ΚΟΡΗΣ στο χώρο παράδοσης των μαθημάτων.

2) Προτείνεται ο κάθε γονέας-μαθητής να μεριμνά για τη γνωριμία και την περιοδική επικοινωνία του με τους Εκπαιδευτικούς του υιού-κόρης του, με σκοπό την επιτυχή συνεργασία και την επιτυχία του παιδιού του.

 3) Μόνοι υπεύθυνοι για την παρουσία ή την απουσία του μαθητή/τριας στο χώρο παράδοσης των μαθημάτων, είναι ο ίδιος ο μαθητής/τρια και ο αντίστοιχος γονέας-κηδεμόνας του. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο εκάστοτε εθελοντής Εκπαιδευτικός για θέματα σχετικής φύσεως.

4) Σε περίπτωση ασθένειας ή δικαιολογημένης αδυναμίας προσέλευσης του μαθητή/τριας στο χώρο του Φροντιστηρίου, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η άμεση ενημέρωση του αρμοδίου τμήματος του ή του εκάστοτε εκπαιδευτικού από το γονέα-κηδεμόνα του μαθητή/τριας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

5) Ο κάθε γονέας-κηδεμόνας είναι υπεύθυνος για τον εφοδιασμό του υιού/κόρης του με τα απαραίτητα υλικά αγαθά για την παρουσία του στα μαθήματα του Προγράμματος (σχολικό βιβλίο, απαιτούμενο αριθμό τετραδίων για κάθε μάθημα, στυλό, μολύβια, χάρακες κτλ)

6) Ο κάθε γονέας-κηδεμόνας οφείλει να παρακινεί τον υιό/ κόρη του να επιδεικνύει την πρέπουσα συμπεριφορά στο πλαίσιο των μαθημάτων, να σέβεται το εθελοντικό έργο των Εκπαιδευτικών και να γνωρίζει ορθά και κάθε στιγμή τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην προηγούμενη ενότητα.

7) Εάν ο μαθητής/τρια επιθυμεί τη διακοπή της συμμετοχής του σε ένα συγκεκριμένο μάθημα ή στο σύνολο του Προγράμματος, τότε ο γονέας-κηδεμόνας του οφείλει να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα, προκειμένου να ορισθεί συνάντηση μαθητή-γονέα-καθηγητή-υπαλλήλου με σκοπό την εξεύρεση λύσης ή την οριστική αποχώρηση του μαθητή/τριας από το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Τέλος, ο γονέας-κηδεμόνας ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ με την κατάθεση της αίτησης εγγραφής, ότι στο τέλος κάθε 2μηνου του Σχολικού Έτους θα μεριμνά για την ενημέρωση του από τους Εκπαιδευτικούς του προγράμματος, με στόχο την γνωριμία, την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και την πλήρη ενημέρωση του για την απόδοση και συμπεριφορά του υιού/κόρης του.

8) Στην περίπτωση που οι μαθητές παρακολουθούν διαδικτυακά τα μαθήματα, οι γονείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στην παροχή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως επίσης φέρουν την απόλυτη ευθύνη της ηλεκτρονικής ασφάλειας των παιδιών τους κατά την ώρα της διδασκαλίας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

 

1) Μετά την αίτηση εγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο εθελοντής εκπαιδευτικός στο αρμόδιο γραφείο του δήμου, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ από μέρους του να τηρεί το συμφωνηθέν Πρόγραμμα που έχει στην αρχή της χρονιάς καταθέσει, με μικρές αποκλίσεις, εφόσον κάτι τέτοιο θεωρηθεί από τον ίδιο απαραίτητο. Για τις αλλαγές αυτές, θα ενημερώνει εγκαίρως τον Συντονιστή του Προγράμματος.

 2) Ο κάθε εκπαιδευτικός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου οφείλει να βρίσκεται εγκαίρως στο χώρο παράδοσης των μαθημάτων, την ακριβή ώρα έναρξης των μαθημάτων, με σκοπό την υπενθύμιση στους μαθητές των υποχρεώσεων τους, την καταγραφή παρουσιών-απουσιών των μαθητών, την επίλυση αποριών επί της ύλης και την άμεση έναρξη του μαθήματος.

3) Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του εθελοντή Εκπαιδευτικού, θα ενημερώνονται οι μαθητές και οι κηδεμόνες τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δώσει.

 4) Ο κάθε εθελοντής εκπαιδευτικός θα ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, εφόσον του ζητείται από εκείνους εγγράφως.

5) Βασική υποχρέωση του εθελοντή Εκπαιδευτικού είναι η καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος με τα αρμόδια όργανα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και η ανάπτυξη υγιούς, αρμονικής και δημιουργικής σχέσης με τους μαθητές/τριες, με στόχο την αναλυτική επεξήγηση των αποριών τους και την περαιτέρω εξάσκηση τους επί της σχολικής ύλης.

6) Τέλος, επισημαίνεται στους εθελοντές Εκπαιδευτικούς ότι ο χώρος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ για τους σκοπούς λειτουργίας του Φροντιστηρίου, δηλαδή την παράδοση μαθημάτων και την διδακτική βοήθεια προς τους μαθητές/τριες του προγράμματος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός των παραπάνω, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμέτοχη των μαθητών/τριων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, κατατίθενται από τους αντίστοιχους γονείς-κηδεμόνες τους στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου για το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την καθορισμένη από απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Απόφαση, ετησίως. Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα παρακάτω:

1) Αίτηση εγγραφής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο / Δήλωση των μαθημάτων που ο μαθητής επιθυμεί να παρακολουθήσει.

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4) Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο φορέα, σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας του μαθητή/τριας. (αν υπάρχει)

5) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας πρόνοιας (αν υπάρχει) 9) Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας γονέα-κηδεμόνα (αν υπάρχει)

6) Κάρτα δικαιούχου Κοινωνικού Παντοπωλείου ή Κοινωνικού Ιατρείου (αν υπάρχει)

 7) Σημειώνεται ότι παιδιά οικογενειών που έχουν ενταχθεί στις παροχές του κοινωνικού παντοπωλείου είναι αυτόματα δικαιούχοι του Δημοτικού Φροντιστηρίου.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα οικονομικά κριτήρια ένταξης για την συμμέτοχή των μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο είναι:

- Οικογένειες με 1 παιδί εισόδημα έως 12.000 ευρώ.

- Οικογένειες με 2 παιδιά εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

- Οικογένειες με 3 παιδιά εισόδημα έως 19.000 ευρώ.

- Οικογένειες με 4 παιδιά εισόδημα έως 21.000 ευρώ.

- Οικογένειες με 5 παιδιά εισόδημα έως 30.000 ευρώ

Στην περίπτωση οικογενειών που και τα δύο ενήλικα μέλη (σύζυγοι) είναι άνεργοι ή σε αναστολή εργασίας κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά (με την προσκόμιση κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης απόλυσης ή βεβαίωση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης τους, ή έγγραφο αναστολής λειτουργίας) ισχύουν τα παραπάνω, προσαυξανόμενα κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθούν άνεργοι κάτοικοι του Δήμου, των οποίων τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους είναι πολύ χαμηλότερα.

Για άτομα με ειδικές ανάγκες (που έχουν κριθεί ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας >67% ή/και λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα για την αναπηρία τους) ή για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 50%.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ :

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των Καθηγητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο, κατατίθενται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου για το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα παρακάτω:

• Αίτηση εγγραφής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

• Φωτοτυπία Πτυχίου

• Βεβαίωση φοίτησης από εκπαιδευτικό ίδρυμα σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE