inner image

Όροι Διακήρυξης, Έργο: «Δήμος Ηρακλείου - Βήματα στον πολιτισμό και την παράδοση» ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Σεναριοποίηση, παραμετροποίηση, και δόμηση του υλικού για την ένταξή του στο PORTAL της Περιφέρειας Κρήτης

ΕΡΓΟ: «Δήμος Ηρακλείου - Βήματα στον πολιτισμό και την παράδοση» ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Σεναριοποίηση, παραμετροποίηση, και δόμηση του υλικού για την ένταξή του στο PORTAL της Περιφέρειας Κρήτης.


Ο Δήμος Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02, ο οποίος, με την 379/2006 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ Ευρώ (43.178 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αντικείμενο την: Προμήθεια συστήματος για την σεναριοποίηση, παραμετροποίηση, και δόμηση του οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού και την ένταξή του στο PORTAL της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του έργου «Δήμος Ηρακλείου - Βήματα στον πολιτισμό και την παράδοση» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Η προμήθεια για το Υποέργο 3 αποτελείται από τρεις φάσεις και με αυτό ολοκληρώνεται το συνολικό έργο.

Φάση 1η: Προσαρμογή web server. Θα προσαρμοστεί στη βασική υποδομή του δικτυακού χώρου που θα υποστηρίξει τη παρουσίαση του υλικού.
Θα προσδιοριστεί η ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων της εφαρμογής και ο σχεδιασμός της. Το παραδοτέο αυτής της φάσης θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της δικτυακής πύλης της περιφέρειας Κρήτης.
Το παραδοτέο της 1ης φάσης αφορά τη προσαρμογή του web server όπου θα γίνει η παρουσίαση του έργου.

Φάση 2η: Επιμέλεια κειμένων, μετάφραση
Σε αυτό το πακέτο εργασίας θα γίνει η συγγραφή των κειμένων που θα επενδύουν την παρουσίαση του υλικού. Η μετάφραση τους θα γίνει σε 2 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά)
Το παραδοτέο της 2ης φάσης αφορά τα κείμενα παρουσίασης σε 2 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά)

Φάση 3η: Προσαρμογή υλικού, καλλιτεχνική επιμέλεια, σεναριογράφιση, ένταξη του υλικού στο web του Δήμου.
Σε αυτή την φάση θα γίνει ο προσδιορισμός της τεχνικής λύσης ανάπτυξης του υλικού, θα οργανωθεί το επιλεγμένο υλικό σε ελκυστικό γραφικό περιβάλλον με υψηλή αισθητική. Θα αναπτυχθεί το σενάριο παρουσίασης των δεδομένων, θα στηθεί η τελική παρουσίαση των δεδομένων και η ολοκλήρωση του δικτυακού κόμβου που θα υποστηρίξει το υλικό
Το παραδοτέο της 3ης φάσης αφορά την παρουσίαση με άρτιο και τεκμηριωμένο τρόπο του υλικού που θα παρουσιάζεται. Έχοντας δημιουργήσει τις ψηφιακές συλλογές, το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση αυτών στο ευρύτερο κοινό.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι σελίδες να είναι συμβατές με το πρότυπο wai επίπεδο Α.
Αναλυτικά και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Δήμο Ηρακλείου του επί της οδού Αγίου Τίτου 1 κτιρίου, την 22/12/2006 ημέρα Τετάρτη κατά τις ώρες λειτουργίας της Υπηρεσίας.
Οι αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/12/2006. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις από την Προκήρυξη, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της απόρριψης και ενημερώνει εγγράφως τους απορριφθέντες.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής η Επιτροπή Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις προσφορές με τα Τεχνικά και τα Οικονομικά στοιχεία.
Για τις προσφορές που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και θα αποκλειστούν η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συντάξει πρακτικό, θα ενημερώσει τους αποκλεισθέντες και θα τους επιστρέψει τις οικονομικές προσφορές χωρίς αυτές να έχουν ανοιχτεί.
Για τις προσφορές που καλύπτουν τις Προδιαγραφές της Μελέτης συνεχίζεται η διαδικασία με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών στις 28/12/2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στη Βικελαία Βιβλιοθήκη.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά την ανάδειξη του αναδόχου εκδίδει πρακτικό το οποίο διαβιβάζει στην Δημαρχιακή Επιτροπή για έγκριση.
Για τις λοιπές διαδικασίες ισχύουν αυτά που αναφέρονται στην Προκήρυξη του Υποέργου 3.


Τα πρωτότυπα των παραπάνω εγγράφων πρέπει να τα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι
από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (τηλ.2810-399186)

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE