inner image

Προμήθεια Παρκέ για το νέο Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202

 

Ηράκλειο, Κρήτη  

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Κ.Α:15-7135.020,  με πίστωση 60.000 €

και  τίτλο:   ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨   

 

 

ΘΕΜΑ:

 

Προμήθεια παρκέ προδιαγραφών  FIBA για το νέο δημοτικό γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο.

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                  

 Α.Π: 20676/23-3-2010

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

    ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) την Προμήθεια παρκέ προδιαγραφών  FIBA για το νέο δημοτικό γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο.

 

 

Άρθρο 1ο

Δαπάνη

Η προυπολοσθεισα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 38.675,00 € με ΦΠΑ, (32.500,00 € + 6.175,00 €)  με διατιθέμενη πίστωση για το 2010 στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον Κ.Α:15-7135.020,  με πίστωση 60.000 € και  τίτλο  ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨   της : Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ¨Άρθρο 2ο

Πληροφορίες

Τα έγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικών Τμήμα  προμηθειών τηλ: 2810 399185 fax: 2810 229207.

 

Άρθρο 3ο

Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις 30-04- 2010  Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέχρι και ώρα 14:00 στην διεύθυνση : Δήμος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ 71202, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου.

 

Άρθρο 4ο

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή για τα δικαιολογητικά ορίζεται την  (επόμενη ημέρα)…03-05- 2010 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 πμ

 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 3

10-05-2010 Ημέρα Δευτερα    και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή.

 

 

 

Αρθρο 5ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην  Ελληνική γλώσσα

 

Άρθρο 6ο

Προέλευση

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έμποροι – αντιπρόσωποι και κατασκευαστές που διαθέτουν  παρκέ της αλλοδαπής ή ημεδαπής προελεύσεως και ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 7ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες

1.         Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το ΦΠΑ ) και  είναι 1933,75 €  Κατατίθεται με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης  σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καρά την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

 

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Για αλλοδαπούς, τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

 1. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν κατασκευάζουν το προς προμήθεια προιόν (παρκέ), μερικώς ή ολικώς σε δικό τους εργοστάσιο, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (11389 άρθρο 18 παρ. 3 του 1993), πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας (επί ποινή αποκλεισμού) στην οποία θα δηλώνονται:

 

α.         Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση που κατακυρώνεται η προμήθεια στο διαγωνιζόμενο.

 

β.         Ότι θα καλύψει το Δήμο Ηρακλείου με εγγυηση της κατασκευης  επί 5-πέντε -έτη, ακόμη και απ΄ ευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής του παρκε  αν αυτό κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία μας.

 

γ.         Ότι θα καλύψει το Δήμο Ηρακλείου με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο.

 

δ.          Ότι θα παρέχει στο Δήμο Ηρακλείου τεχνική κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης, με εξουσιοδοτημένο κατάστημα στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη.

 

ε.         Ότι θα βοηθήσει το Δήμο Ηρακλείου όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνίτη όπως επίσης συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια των τεχνιτών για την χρήση του προιόντος.

 

 1. Δήλωση σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος της βαθμολογίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος και χωρίς καμία δέσμευση της υπηρεσίας μας, για την επιλογή του παρκε που προσφέρει, αναλαμβάνει να επιδείξει το προσφερόμενο υλικό, το οποίο θα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας στην Επιτροπή Αξιολόγησης ου Δήμου Ηρακλείου, όπου αυτός κρίνει ότι είναι εφικτό, με τη δέσμευση ότι όλα τα έξοδα της επίδειξης, μετακίνησης, πλήρους διατροφής και διαμονής της εν λόγω Επιτροπής θα τα επιβαρυνθεί ο προμηθευτής, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή όχι της προμήθειας σε αυτόν.  Σε αντίθετη περίπτωση (που δεν θα επιδειχθεί τα προς προμήθεια μηχανήματα γυμναστικής εν λειτουργία) θα επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. Η επίδειξη αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα ζητηθεί από το Δήμο Ηρακλείου.

 

Άρθρο 8ο

Τρόπος κατάθεσης προσφορών.

 

 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανοικτό διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη.

 

 1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

 

 1. Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να παρουσιαστούν δείγματα του εξοπλισμού, αυτά παρουσιάζονται πριν από το διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού).

 

 1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.

 

 1. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα, από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπ΄οψη.

 

 1. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

 

 1. Στον τεχνικό φάκελο συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων πρωτότυπα εγχειρίδια και προσπέτους του εξοπλισμού στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι τεχνικές τους προδιαγραφές καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σε πρωτότυπο το οποίο καλύπτει τις  τεχνικές προδιαγραφές.  

 

8.   Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια     Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

 

 Άρθρο 9ο

Προσφορές

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στο φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δυο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στην  περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄.                 

 

 1. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

 1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΄΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

 1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιοδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ ΄αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

 

 1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί, από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της , είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

 

Από τις διευκρινήσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται  υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

 

Άρθρο 10ο

Κατάθεση οικονομικών προσφορών

Οι  Οικονομικές προσφορές κατατίθενται σε ξεχωριστό φάκελο ανά είδος προμήθειας

 

Άρθρο 11ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 6 (έξι) μήνες   από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο  που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

 

 1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 1. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ισχύς της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ 2.

 

Άρθρο 12ο

Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 

Άρθρο 13ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1.     Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας     διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν, υποβάλλεται  εγγράφως ως εξής:

 

α.         Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια    διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την        δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  άρθρο 15 παρ 1α.

 

β.        Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ή της συμμετοχής             σε αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό , ή αποκλείσθηκε απ΄αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση τ ου αντιστοίχου σταδίου.        

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά   εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από         το αρμόδιο όργανο.

Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του         στην Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

 

2          Οι ανωτέρω αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής , καθώς και οι αποφάσεις        τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται  για            την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο             νομάρχη, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ , όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

3.         Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους      προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται    δεκτές.

 

 

Άρθρο 14ο

 

Προσφερόμενη τιμή

1.         Με την προσφορά, η τιμή των προς προμήθεια τ.μ. του παρκε, ολοκληρωμενου προς χρηση, δινεται  όπως αναφερεται στις τεχνικες προδιαγραφες και τον ενδεικτικο προυπολογισμο. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ          τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού στο Δήμο Ηρακλείου που προβλέπεται στην διακήρυξη.

2.         Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρω-€-

3.         Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις         

            που αναφέρονται στο άρθρο 16. του ΕΚΠΟΤΑ

 

Άρθρο 15ο

 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

 

Η  αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμη, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής κατά φύλλο. Ο  φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και  σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη, με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

 

2.      Μετά την αποσφράγιση των προφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει   στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των   δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και  σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο  19 του ΕΚΠΟΤΑ.


Άρθρο 16ο

 

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου28 και άρθρου  46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2010 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμη , όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

 

 

Άρθρο 17ο

 

Δασμοί

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

 

 

 

 

Άρθρο 18ο

Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού, που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

 

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

Κ.Α:15-7135.020,  με πίστωση 60.000 €

και  τίτλο  ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨   

 

 

ΘΕΜΑ:

 

Προμήθεια παρκέ προδιαγραφών  FIBA για το νέο δημοτικό γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                   

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:  η ΄΄ Προμήθεια παρκέ προδιαγραφών  FIBA για το νέο δημοτικό γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨

΄΄

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις:

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

α)          Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Ες. Με όλες τις σχετικές εγκυκλίους 27/93, 31/93, 39/93,  53/93, του Υπ. Ες. Που ακολούθησαν.

Β)        Ο νόμος 2286/95 «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων».

Γ)         Ο νόμος 2307/95 «Περί προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. Ες. 

            Στις διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Δ)        Το Π.Δ.  410/95 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».

 

Η προυπολοσθεισα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 38.675,00 € με ΦΠΑ, ( 32.500,00 € + 6.175,00 €)  με διατιθέμενη πίστωση για το 2010  στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον Κ.Α:15-7135.020,  με πίστωση 60.000 € και  τίτλο  ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨   της : Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ¨

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ανακοίνωση αποτελέσματος.

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 (δέκα) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 (δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σύμβαση.

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αξιολόγηση προσφορών.

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου28 και άρθρου  46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2010 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση του παρκέ, μετα την ολοκληρωση της  τοποθέτησης,  θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σε χωρο του Παγκρητιου Σταδιου , που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πληρη λειτουργεια το παρκε, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή.

Η παραλαβή του αξοπλισμού  θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 και άρθρου  46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2010  για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  ,και θα πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο, από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η πληρωμή της αξίας των μηχανημάτων θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 α του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Πλημμελής κατασκευή.

Εάν κατά την παραλαβή, μετα την ολοκληρωση της εγκαταστασης του παρκε, διαπιστωθεί ότι το προιόν αυτό δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης ή τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει το παρκε, η μερη αυτου  (με δικά του έξοδα μετακίνησης και τοποθέτησης) σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού όπως και τα έξοδα δημοσίευσης.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία για ένα χρόνο, και αντικαθιστάται έγγραφη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας του παρκε,  για όσα χρόνια έχει εγγυηθεί και βεβαιώνει ο ανάδοχος στην προσφορά του.


ΑΡΘΡΟ 12ο

Χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και υπολογίζεται δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  Ορίζεται δε σε 5  (πέντε  ) Χρόνια

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Χρόνος παράδοσης:

Ο χρόνος παράδοσης ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνεται με ξεχωριστή δήλωση του προμηθευτή θα πρέπει να τοποθετηθεί στον φάκελο των τεχνικών χαρακτηριστικών και ορίζεται το αργότερο (20) είκοσι εργάσιμες  ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, εκτέλεσης της προμήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ

Ο Συντάξας

 

 

 

 

Βροντάκης Βαρδής

ΤΕ 19 Με βαθμό Α’

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Κ.Α:15-7135.020,  με πίστωση 60.000 €

και  τίτλο  ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨   

 

 

ΘΕΜΑ:

 

Προμήθεια παρκέ προδιαγραφών  FIBA για το νέο δημοτικό γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                      

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά το Αντικείμενο της προμήθειας που είναι: ΄΄ Προμήθεια παρκέ προδιαγραφών  FIBA για το νέο δημοτικό γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨

 

Η προυπολοσθεισα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 38.675,00 € με ΦΠΑ, ( 32.500,00 € + 6.175,00 €)  με διατιθέμενη πίστωση για το 2010 στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον Κ.Α:15-7135.020,  με πίστωση 60.000 € και  τίτλο  ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨   της : Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ¨


ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές περιγραφές όπως η συνημμένη τεχνική περιγραφή.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα έντυπα με έγχρωμες αποχρώσεις και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερομένων μηχανημάτων.

 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές θα αποκλείονται από το διαγωνισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τον εξοπλισμό έτοιμο προς λειτουργία και χρήση, σε χώρο που θα του επιδειχθεί από τον Δήμο Ηρακλείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει, με δικά του έξοδα, τουλάχιστον   δύο τεχνίτες που θα αναλάβουν την συντήρηση του εξοπλισμού σε συνεργασία με τον προμηθευτή.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Να δηλωθεί εγγράφως ότι η αντιπροσωπεία ή ο προμηθευτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά  επί 5 –πέντε  -έτη, στην δήλωση αυτή θα αναφέρει και σε πόσο χρονικό διάστημα από την αναγγελία των αναγκών μας, θα μας καλύπτει..

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής θα αντιμετωπίζει άμεσα τυχόν βλάβες (μέσα σε 48 ώρες) είτε σε συνεργασία με υποκατάστημα το οποίο εδρεύει στην πόλη μας ή στην Κρήτη είτε ο ίδιος με δικά του έξοδα, για όσα χρόνια δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για τουλάχιστον  5-πέντε -έτη και θα καλύψει τυχόν βλάβες.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE   

ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 5 –πέντε  -έτη συνολικά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ FIBA, ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ,

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Να κατατεθούν δικαιολογητικά αντιπροσώπευσης ή προμήθειας  του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή αποκλεισμού) σε πρωτότυπο έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος στην Αγγλική με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Να κατατεθεί κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται οι παραδώσεις του ιδίου τύπου  εξοπλισμός των τριών τελευταίων ετών σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και γυμναστήρια.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έχει λάβει γνώση όλων των ορών της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (επί ποινή αποκλεισμού).

 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ

Ο Συντάξας

 

 

 

 

 

Βροντάκης Βαρδής

ΤΕ 19 Με βαθμό Α’

 

 

 

 

Α.Π: 20676/23-3-2010

 

 

 

 

Δημος Ηρακλειου

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ FIBA 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

---------------------

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

 

 

 

 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΑΓΙΟΥ ΤΊΤΟΥ 1

71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

Α.Π: 20676/23-3-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Θέμα:  Προμήθεια αθλητικού παρκέ προδιαγραφών FIBA, για τις ανάγκες του νέου χώρου αθλοπαιδιών και ομαδικών αθλημάτων

 

Κ.Α:15-7135.020,  με τίτλο  ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨ 

 

 

Η προμήθεια αφορά βιομηχανοποιημένο αθλητικό δάπεδο με πιστοποιητικό  FIBA πολλαπλών χρήσεων με το ανάλογο επίπεδο ελαστικότητας για χρήση αθλοπαιδιών, χορού, αεροβικής με τις αναλογες διαγγραμίσεις με βάση ξυλότητου και αεριζόμενο.

 

Η υπόβαση του παρκέ θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ξύλο (ελάτου ή  καρυδιάς ή πεύκου ή άλλου τύπου για το οποίο ο ανάδοχος εγγυάται την χρήση του) σε μορφή τάβλας διαστάσεων φάρδος 100±10 mm πάχους 20±2 mm (ελεύθερο μήκος) οι οποίες θα είναι τοποθετημένες σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες 500±5 mm μεταξύ τους. Κάθε τάβλα (πλανιαρισμένη) θα πατάει σε ελαστικό στοιχείο διαστάσεων 18±2 mm σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 300±5 mm.

 

Η υπόβαση επίσης συνεχίζει με την τοποθέτηση δεύτερης σειράς από τάβλες (πλανιαρισμένες) διαστάσεων  φάρδος 100±20 mm πάχους 20±2 mm (ελεύθερο μήκος) από ξύλο ελάτου ή  καρυδιάς ή πεύκου ή άλλου τύπου για το οποίο ο ανάδοχος εγγυάται την χρήση του, σε αποστάσεις όχι μεγλαύτερες από 30±2 mm, καρφωμένες με το ανάλογο σύστημα στήριξης.

 

Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει περάσει από ανάλογη κατεργασια να είναι στεγνωμένη σε φούρνο με αντιμυκητιακή κατεργασία, να είναι πλαναιαρισμένη σε όλη την επιφάνεια σε διαστάσεις σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Για την καλύτερη πρόσφυση και προστασία του παρκέ απο την επιδαδέδια υγρασία, στην υπόβαση θα πρέπει να τοποθετηθεί  φύλλο μονωτικού υλικού (πλαστικό - πολυαιθυλένιο) τοποθετημένο επάνω στην πάχους μέχρι 0,05 mm.

 

Το παρκέ που θα τοποθετηθεί πάνω από το μονωτικό φύλλο, θα πρέπει να είναι λείο και κατασκευασμένο από συμπαγές ξύλο ή φύλλα κόντρα πλακέ δρύινου  ξύλου ή άλλο ξύλο για το οποίο ο ανάδοχος θα εγγυηθεί την χρήση του, πάχους 18±2 mm τουλάχιστον με ειδικά σημεία και κανάλια τοποθέτησης για καλύτερη εφαρμογή. Να είναι ειδικά επεξεργασμένο με υψηλής αντίστασης λούστρα τελικής επιφάνειας τα οποία να αποδίδουν τους απαράιτητους συντελεστές πρόσφυσης κατά την χρήση του.

 

Το παρκέ θα πρέπει να έρθει έτοιμο για χρήση από το εργοστάσιο και να έχει υποστεί όλες τις απαραίτητες βιομηχανικές κατεργασίες, με υλικά που δεν θα επηρεάζουν τους χρήστες του. 

 

Περιφερειακά στο παρκέ θα πρέπει να τοποθετηθεί ξύλινη σχάρα αερισμού με σοβατεπί  από συμπαγές ξύλο ανάλογου χρώματος του παρκέ ή και ενός τόνου πιο βαθύ χρώματος με σχισμές αερισμού (χωρίς μεταλλικά στοιχεία).

 

Το παρκέ πρέπει να φέρει επίσης υποδοχές με τις ανάλογες τάπες παρκέ, για 2 στηλοβάτες βόλει, με άγκιστρα και  τέσσερα άγκιστρα για την τοποθέτηση μεταφερόμενων  μπασκετών σε σημεάι που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο. Επίσης να είναι διαγραμμισμένο με συγκεκριμένο με πολυουρεθανικά χρώματα δυο συστατικών για τα αθλήματα της καλαθόσφαιρας και της πετόσφαιρας.

 

Το δάπεδο να συνοδεύεται με εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών για όλα τα στοιχεία τους, και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος του κατασκευαστή, πιστοποιητικό CE, πιστοποιητικό βραδυκαυστότητας και πιστοποιητικό ελέγχου, ενώ εγκατάσταση του να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποιημένο συνεργείο κατά  ISO.

 

 

O  συντάκτης

 

 

 

Βροντάκης Βαρδής

ΤΕ 19 Με βαθμό Α’

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΑΓΙΟΥ ΤΊΤΟΥ 1

71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

  Α.Π: 20676/23-3-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Θέμα:  Προμήθεια αθλητικού παρκέ προδιαγραφών FIBA, για τις ανάγκες του νέου χώρου αθλοπαιδιών και ομαδικών αθλημάτων

 

Κ.Α:15-7135.020,  με τίτλο  ¨Προμήθεια αθλητικού δαπέδου τύπου παρκέ για το Δημοτικό Γυμναστήριο στο Παγκρήτιο Στάδιο¨ 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Τ.Μ)

ΤΙΜΗ

(€)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

Αγωνιστικό παρκέ για αθλοπαιδιές, χορό και άλλες δραστηριότητες σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές

500

65,00 €

32.500,00 €

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ*

32.500,00 €

 

 

ΦΠΑ (19%)

6.175,00 €

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

38.675,00 €

 

 

Ο  συντάκτης

 

 

 

Βροντάκης Βαρδής

ΤΕ 19 Με βαθμό Α’

 

  

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE