inner image

Προμήθεια υγρών καυσίμων λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.& Ι.Δ.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό  Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  για την Προμήθεια   υγρών καυσίμων λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.& Ι.Δ.

με κριτήριο κατακύρωσης:

Α) Την  προσφερόμενη επί τοις εκατό (%) έκπτωση ,για ορισμένο χρονικό διάστημα ( ενός έτους ) και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016, Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ που θα προκύπτει μετά την ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες – επί τοις εκατό (%) - επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του προμηθευτή, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης). Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το ποσοστό 5%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.[Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov.gr του συστήματος (διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών), στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της Διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

 και Β) για τα λιπαντικά πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , τηρουμένων των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας.

2. Γενικό Συνολικό ποσό για καύσιμα Κίνησης  θέρμανσης και λιπαντικά: 1.627.382,20 €                

3.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αριθμός Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού 48674.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη , στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412 /2016 .Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16-01-2018 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. 

5. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης χωρίς το ΦΠΑ. Αν ο προμηθευτής ενδιαφέρεται να λάβει μέρος σε μία κατηγορία καυσίμων ή λιπαντικών ( από αυτές που έχει ορίσει η υπηρεσία), θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική ίση με το  2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ  της κατηγορίας σε, το οποίο θα το δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση του (κατηγορία για την οποία υποβάλει προσφορά  ). Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του 4412/2016.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

7.Η Διακήρυξη θα σταλεί

Α) για δημοσίευση στην εφημερίδα Επίσημων Εκδόσεων  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Β) θα  δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr .

8.  Η παρούσα θα δημοσιευτεί μία φορά   :

Στις οικονομικές εφημερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  » και «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ »

, στις ημερήσιες εφημερίδες Πατρίς & Νέα Κρήτη και στη εβδομαδιαία Άποψη του Νότου.

 Θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια .

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Δήμο Ηρακλείου                                                  

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE