inner image

Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού έτους 2010

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού Υλικού

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                    έτους 2010 των Υπηρεσιών του Δήμου 

 Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                               

Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών  - Αποθήκη                        

                                                                                                       Ηράκλειο   12/ 04/ 2010                                                                                                                                                                                  

 

                      

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

         Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93)  και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια αφορά Φωτοτυπικό  υλικό  (χαρτί Α4  και  Α3)  έτους 2010 των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

Δαπάνη

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι  7.995,68 €  με  το  Φ.Π.Α..

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο

 

Πληροφορίες

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικού Προγραμματισμού και Δαπανών και το Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια Παπαδάκη Σταματία τηλ. 399186 ΦΑΞ 229207.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις 30-04- 2010  Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέχρι και ώρα 14:00 στην διεύθυνση : Δήμος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ 71202, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου.

 

Άρθρο 4ο

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή για τα δικαιολογητικά ορίζεται την  (επόμενη ημέρα)…03-05- 2010 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:30π.μ. .

 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 10-05-2010 Ημέρα Δευτερα    και ώρα 10:30πό την αρμόδια επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

Προέλευση

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν την προμήθεια Φωτοτυπικό  υλικό  (χαρτί Α4  και  Α3)  εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 ΑΡΘΡΟ 7ο

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους

Και τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Οι Έλληνες πολίτες

1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι  331,00 €. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης  ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσου; ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Για αλλοδαπούς τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόχειρο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές (Έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς Δήμου) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.Εάν από την διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά  πρέπει να κατατεθούν δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.

 

4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.

5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

7.  Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει  τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως

Φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα  οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε

χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται  όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

 

5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητήσει από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

   Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, απαράδεκτες.

 

ΑΡΘΡΟ  12ο

 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι

την ημερομηνία  υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο

της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο  όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Δημαρχιακή  επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

 

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Δημαρχιακής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Νομάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

 

Άρθρο 13ο

 

Προσφερόμενη τιμή

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στο Δήμο που προβλέπεται στην διακήρυξη.

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται στο άρθρο 16.

 

Άρθρο 14ο

 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά από τεχνικοοικονομική άποψη, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε  και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η  προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 15ο

 

Αξιολόγηση προσφορών

  1. Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή έχει σαν κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά από τεχνικής άποψης.

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

 

Άρθρο 16ο

 

Δασμοί

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται  της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

 

Άρθρο 17ο

 

Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται μία φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

                                                                               Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010     

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ                                            των Υπηρεσιών του Δήμου.                            

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                          

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           

Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών  -  Αποθήκη                         

                      

 

 

                                                 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

  ΑΡΘΡΟ 1ο

 

           Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια  Φωτοτυπικού υλικού  (χαρτί Α4  και  Α3)  έτους 2010 των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο                   

 

      Ισχύουσες διατάξεις:

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απόφ.11389/93).  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

       Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

     α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

     β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

     γ) Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

     δ) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου

     ε) Ο  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και

    στ) Τεχνικές Προδιαγραφές

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

     Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα  με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απόφ.11389/93).

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

    Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο και τόπο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών προς υπογραφή της συμβάσεως και καταθέτει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύησης για την καλή εκτέλεση αυτής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

      Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως:

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας,

Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.                  

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη της εγγυήσεως που δίνει ο ανάδοχος στην προσφορά του.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

 

       Χρόνος εγγυήσεως

Ο χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από της  ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

      Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου:

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

     Πλημμελής κατασκευή:

Εάν η προμήθεια δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

 

    Φόροι, τέλη, κρατήσεις:

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

     Προσωρινή και οριστική παραλαβή:

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του αναδόχου θα ακολουθήσει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας και το άρθρο της Γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.

      Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων ή οριστική παραλαβή.

 

 

            Ηράκλειο ...../….  / 2010                                    

     

                 

                               Ο Συντάκτης          

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού  υλικού 

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ                                            έτους 2010 των Υπηρεσιών του Δήμου.                           

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           

Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών  - Αποθήκη                         

            

 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  1ο

 

Αντικείμενο είναι η προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού  (χαρτί Α4  και  Α3)  όλων  των  Υπηρεσιών  του  Δήμου  του έτους 2010.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη.

Κριτήρια αξιολόγησης είναι τα γραφόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ  3ο

 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Υπουργική απόφαση 11389/93 ΦΕΚ  185/23-3-93 Τ.Β.

 

ΑΡΘΡΟ  4ο

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή θα γίνει  μετά την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.

Η παράδοση θα γίνει σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή και του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα προσκομίσουν μαζί  με την οικονομική τους προσφορά από 1 δείγμα για το κάθε είδος που θα προσφέρουν.

 

ΑΡΘΡΟ  7ο

 

Τα προαναφερόμενα είδη που θα παραδώσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με τα δείγματα  όπως περιγράφεται.

.

 

 

ΑΡΘΡΟ  8ο

Εάν μετά την παράδοση, τα υλικά , δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης  τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ  9ο

 

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους- τέλη- κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να  λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα προσκομίσουν με την προσφορά  τους εξουσιοδότηση του κατασκευαστού στην οποία θα φαίνεται ότι δίδει το δικαίωμα  στον ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος στη δημοπρασία και ότι το είδος της προσφοράς είναι το γνήσιο και όχι απομίμηση του.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει μέχρι και 20% της ποσότητες της μελέτης  βάση του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μόνο τα δείγματα που θα επιλέξει η επιτροπή Αξιολόγησης.

 

 

           Ηράκλειο      /    / 2010

 

   

 

       Ο   Συντάκτης                              

 

 

 

                                   

 

 

 

 

                                                                                  ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού  υλικού                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               έτους 2010 των Υπηρεσιών του Δήμου.                         
ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                                                                                                  
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                            
Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη                         
                

 

 

                      

                                                                                                                                              

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

       

 

 

  1. Χαρτί φωτοτυπικού Α4 σε πακέτα των 500 φύλλων διαστάσεων 210 Χ 297mm και βάρος 80gr/m2

 

 

 

 

 

 

 

           

           Ηράκλειο   ..../..../ 2010                                                   Ο Δ/ντής Οικονομικού Προγραμματισμού

                                                                                                                               Και Δαπανών 

 

 

                            

 

 

 

 

                Ο   Συντάκτης                                

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Προεστάκης  Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού  υλικού                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               έτους 2010 των Υπηρεσιών του Δήμου.                         
ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                                                                                                  
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           
Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη                          
                

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τιμή Μονάδος

ΣΥΝΟΛΑ  €

1

Χαρτί φωτοτυπικού Α4

κούτες

590

11,20 €

6.608,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  :

6.608,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 21%:

7.995,68 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ηράκλειο   ..../..../ 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ο   Συντάκτης                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE