inner image

Προμήθεια για εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις βιβλίων και εντύπων έτους 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ                              εντύπων και βιβλίων των  υπηρεσιών                           

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                               για  το  έτος  2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                             

Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη                                 Ηράκλειο   ..../..../ 2010    

                      

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

          Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93)  και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια αφορά εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις βιβλίων και εντύπων έτους 2010 των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

Δαπάνη

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι  38.940,20  €  με  το  Φ.Π.Α..

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο

 

Πληροφορίες

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικού Προγραμματισμού και Δαπανών και το Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια Παπαδάκη Σταματία Τηλ. 399185-186, ΦΑΞ 229207.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Ημερομηνία παραλαβής προσφορών - Δικαιολογητικών

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο στις. 23 / 04 / 2010 ημέρα  Παρασκευή στη διεύθυνση, «Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71302». Η ανάλογη αίτηση θα κατατίθεται στο Δήμο την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών.

Ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται την.26 / 04 / 2010 ημέρα  Δευτέρα και ώρα. 10¨30 π.μ.

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται την  03 / 05 / 2010

Ημέρα.  Δευτέρα και ώρα.  10¨30 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή.

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

Προέλευση

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορά εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις βιβλίων και εντύπων έτους 2010 των Υπηρεσιών του Δήμου, εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 ΑΡΘΡΟ 7ο

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους

Και τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Οι Έλληνες πολίτες

1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη και είναι  1.603,10 €. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης  ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

4.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4  εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσου; ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Για αλλοδαπούς τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε επίσημο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές (Έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς Δήμου) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.Εάν από την διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά  πρέπει να κατατεθούν δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.

4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.

5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

7.  Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης,

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει  τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως

Φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα  οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε

χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται  όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

 

 

5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητήσει από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, απαράδεκτες.

 

ΑΡΘΡΟ  12ο

 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι

την ημερομηνία  υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ1α.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο

της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο  όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Δημαρχιακή  επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Δημαρχιακής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Νομάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

 

Άρθρο 13ο

 

Προσφερόμενη τιμή

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στο Δήμο που προβλέπεται στην διακήρυξη.

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται στο άρθρο 16.

 

Άρθρο 14ο

 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά από τεχνικοοικονομική άποψη, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε  και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η  προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 15ο

 

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή έχει σαν κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά από τεχνικής άποψης.

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

 

 

Άρθρο 16ο

 

Δασμοί

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται  της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

 

Άρθρο 17ο

 

Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται μία φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ                              εντύπων και βιβλίων των  υπηρεσιών                         

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                           του Δήμου  για  το  έτος  2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                             

Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη                                

                      

 

               

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

  ΑΡΘΡΟ 1ο

 

           Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια  εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των  υπηρεσιών του Δήμου  για  το  έτος 2010.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο                   

 

      Ισχύουσες διατάξεις:

 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απόφ.11389/93).  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

       Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

     α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

     β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

     γ) Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

     δ) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου

     ε) Ο  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και

    στ) Τεχνικές Προδιαγραφές

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

     Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα  με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Απόφ.11389/93).

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

    Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο χρόνο και τόπο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα

(10) ημερών προς υπογραφή της συμβάσεως και καταθέτει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύησης για την καλή εκτέλεση αυτής.

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

      Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως:

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 10% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας,

Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.                  

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη της εγγυήσεως που δίνει ο ανάδοχος στην προσφορά του.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

 

       Χρόνος εγγυήσεως

Ο χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από της  ημερομηνίας της προσωρινής παραλαβής, θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

 

      Ποινικές ρήτρες – έκπτωση του αναδόχου:

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

     Πλημμελής κατασκευή:

Εάν η προμήθεια δεν πληροί τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

 

    Φόροι, τέλη, κρατήσεις:

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

     Προσωρινή και οριστική παραλαβή:

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς του αναδόχου θα ακολουθήσει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας και το άρθρο της Γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.

      Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων ή οριστική παραλαβή.

 

 

            Ηράκλειο …...../…….  / 2010                                    

     

                 

                               Ο Συντάκτης                    

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ                                                          εντύπων και βιβλίων των  υπηρεσιών                          

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                    του Δήμου  για  το  έτος  2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           

Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη                                 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  1ο

 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι: Η  Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2010.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη.

Κριτήρια αξιολόγησης είναι τα γραφόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ  3ο

 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ Υπουργική απόφαση 11389/93 ΦΕΚ  185/23-3-93 Τ.Β.

 

ΑΡΘΡΟ  4ο

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

 

Η παράδοση των υλικών από τον προμηθευτή θα γίνει  μετά την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.

Η παράδοση θα γίνει σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή και του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία θα προσκομίσουν μαζί  με τον φάκελο της οικονομική τους προσφορά και ξεχωριστό φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά για το κάθε είδος που θα προσφέρουν.

 

 

ΑΡΘΡΟ  7ο

 

Τα προαναφερόμενα είδη που θα παραδώσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας με τα προσφερόμενα όπως περιγράφεται.

 

ΑΡΘΡΟ  8ο

 

Εάν μετά την παράδοση, τα υλικά , δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης  τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

 

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους- τέλη- κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να  λάβουν μέρος στη δημοπρασία θα προσκομίσουν με την προσφορά  τους εξουσιοδότηση του κατασκευαστού στην οποία θα φαίνεται ότι δίδει το δικαίωμα  στον ενδιαφερόμενο να λάβει μέρος στη δημοπρασία και ότι το είδος της προσφοράς είναι το γνήσιο και όχι απομίμηση του.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει μέχρι και 20% της ποσότητες της μελέτης  βάση του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μόνο τα δείγματα που θα επιλέξει η επιτροπή Αξιολόγησης.

 

 

 

 

                            Ηράκλειο .….../…...  / 2010          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ                              εντύπων και βιβλίων των  υπηρεσιών                         

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                               για  το  έτος  2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           

Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη                               

                      

                                                                                                                                              

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

1       Αυτοκόλλητα εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων 355 X 120 mm Υπόδειγμα No 1

2       Βιβλίο σταχωμένo δημοτολογίου 415 Χ 545 mm των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 3

3       Βιβλίο σταχωμένo ημερομισθίων 310 Χ 290 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 7

4       Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου  350 X 250 mm των 500 φύλλων Υπόδειγμα No 9

5       Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 10

6       Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 11

7       Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 12

8       Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 300 φύλλων Υπόδειγμα No 13

9       Βιβλίο σταχωμένo χρέωσης εγγράφων με επένδυση ύφασμα 350 X 250 mm των 100 φύλλων

Υπόδειγμα No 14

10     Βιβλίο σταχωμένο 250 Χ 350 κοινώχρηστων 200 φύλλων Υπόδειγμα No 120

11     Βιβλίο σταχωμένο 250 Χ 350 προσφυγών 100 φύλλων Υπόδειγμα No 121

12     Βιβλίο σταχωμένο Μητρώου Οστεοφυλακείου 380 Χ 300mm των 300 Φύλλων Υπόδειγμα No 118

13     Καρτέλες εκρού με το κείμενο για τέλεσης πολιτικού γάμου 290 X 210 mm Υπόδειγμα No 17

14     Καρτέλες ευρετήρια οικογενειακής μερίδας δημοτιλογίου 214 X 90 mm Υπόδειγμα No 18

15     Καρτέλες ημερομηνίας επιστροφής βιβλίων Β.Δ.Β. 100 Χ 150 mm Υπόδειγμα No 19

16     Κάρτες με την επωνυμίας δημάρχου Υπόδειγμα No 20

17     Κόλλες πενταγράμμου 10 σειρών 172 Χ 152 mm Υπόδειγμα No 130

18     Κόλλες πενταγράμμου 25gr 14 σειρών 485 Χ 335 mm Υπόδειγμα No 21

19     Μπλόκ αιτήσεων άδειας προσωπικού A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 23

20     Μπλόκ αιτήσεων για έκδοση ληξιαρχικών πράξεων (Γέννησης, γάμου, θανάτου) A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 26

21     Μπλόκ αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (Γέννησης, Οικογενειακης κατάστασης κ.λ.π.) Τ.Δ. ………………….…. A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 27

22     Μπλόκ αιτήσεων εγγραφής γυναικών 225 Χ 160 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 30

23     Μπλόκ αιτήσεων εγγραφής στα δημοτλόγια του δήμου Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 31

24     Μπλόκ αιτήσεων προς Τ.Δ. για έκδοση πιστοποιητιών A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 32

25     Μπλόκ αποδεικτικό επίδοσης διαφόρων εγγράφων διπλότυπα καρπονιζέ (2 X 50) 210 X 150 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 35

26     Μπλόκ αποδεικτικό επίδοσης εγκαταλελειμμένου οχήματος διπλότυπα καρπονιζέ (2 X 50) 210 X 150 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 127

27     Μπλόκ απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάφτισης  170 X 245 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 39

28     Μπλόκ αποσπάσματα βαφτίσεων  260 Χ 145 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 40

29     Μπλόκ αποφάσεων Δημάρχου Α4 των 100 Φύλλων Υπόδειγμα No 114

30     Μπλόκ βεβαιώσεων για χρήση κοινοχρήστου χώρου διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 41

31     Μπλόκ βεβαιώσεων ΤΑΠ για ηλεκροδοτούμενα διπλότυπα καρπονιζέ  (2 X 50) A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 45

32     Μπλόκ βεβαιώσεων ΤΑΠ για μη ηλεκροδοτούμενα διπλότυπα καρπονιζέ (2 X 50) A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 46

33     Μπλόκ βεβαίωσης κατοχής ζώων τριπλότυπα καρπονιζέ (3 X 50) 150 Χ 200 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 129

34     Μπλόκ βεβαίωσης παράβασης τετραπλότυπα καρπονιζέ  (4 X 50) 160 Χ 240 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 124

35     Μπλόκ δήλωση Α'' τέλους επί εκδιδομένων λογαριασμών A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 48

36     Μπλόκ Δήλωση τελών παρεπιδημούντων Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 119

37     Μπλόκ Δήλωσης απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 115

38     Μπλόκ διαβιβαστικό φακέλου για έγγκριση από ΕΠΑΕ Α4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 50

39     Μπλόκ ειδικό πρωτόκολλο κατάσχεσης τετραπλότυπα καρπονιζέ  (4 X 50) 160 Χ 240 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 122

40     Μπλόκ έκδοσης αδειών πολιτικού γάμου διπλότυπα (2 X 100) Α4 των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 51

41     Μπλόκ έκθεση αποσφράγισης καταστημάτος τετραπλότυπα ταρπονιζέ των 200 φύλλων (4 X 50) 160 Χ 240 mm Υπόδειγμα No 52

42     Μπλόκ έκθεση βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου τετραπλότυπα καρπονιζέ (4 X 25) 180 Χ 287 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 128

43     Μπλόκ έκθεση ελέγχου καταστήματος τριπλότυπα καρπονιζέ (3 X 50) 180 Χ 287 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 53

44     Μπλόκ έκθεση σφράγισης καταστημάτος τετραπλότυπα καρπονιζέ  (4 X 50) 160 Χ 240 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 54

45     Μπλόκ έλεγχος μελέτης A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 56

46     Μπλόκ επιμετρήσεων διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 25) των 50 φύλλων Υπόδειγμα No

47     Μπλόκ ημερήσιου δελτίου εργασιών συνεργείου A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 59

48     Μπλόκ κατάσταση πληρωμής 326 Χ 225 mm των 100 σελίδων Υπόδειγμα No 61

49     Μπλόκ με την επωνυμία της πολεοδομίας A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 65

50     Μπλόκ παράδοσης υλικών διπλότυπα καρπονιζέ  A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 68

51     Μπλόκ πιστοποίηση για έκδοση άδειας ταφής 170 X 245 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 69

52     Μπλόκ πιστοποιητικό αποστάξεων σταφυλιών Τ.Δ. …..…….. A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 70

53     Μπλόκ πράξης προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (3 X 50) 165 Χ 233 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 82

54     Μπλόκ πράξης τέλεσης πολιτικού γάμου 270 X 400 mm (3 X 50) των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 84

55     Μπλόκ προεκτίμηση - δήλωση διπλότυπα καρπονιζέ  (2 X 50) 160 Χ 240 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 125

56     Μπλόκ πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής υλικών Α5 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 89

57     μπλόκ σημειώσεων Α4 των 50 φύλλων επωνυμία γραφείο Δημάρχου Υπόδειγμα No 134

58     Μπλόκ τηλεφωνική καταγγελίας εγκαταλελειμμένου οχήματος προς την Δημοτική Αστυνομία  Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 126

59     Μπλόκ τηλεφωνικής καταγγελίας προς την δημοτική αστυνομία A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 90

60     Μπλόκ φύλλο ελέγχου - ειδοποίηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 42

61     Μπλόκ φύλλο ελέγχου κοινοχρήστων χώρων & αφαίρεση αντικειμένων τριπλότυπα καρπονιζέ (3 X 50) 160 Χ 240 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 123

62     Μπλόκ φύλλο ελέγχου Φωτιζόμενων επιφανιών διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 92

63     Οικογενειακοί φάκελοι δημοτολογίου 495 Χ 350 mm Υπόδειγμα No 93

64     Σελίδες εκρού A4 αλληλογραφίας δημάρχου ελληνική επωνυμία Υπόδειγμα No 95

65     Σελίδες εκρού A4 αλληλογραφίας δημάρχου κενές Υπόδειγμα No 96

66     Σελίδες εκρού Α4 αλληλογραφίας Δημάρχου μόνο με τη Δ/νση κάτω ελληνική επωνυμία Υπόδειγμα No 132

67     Σελίδες εκρού Α4 αλληλογραφίας Δημάρχου μόνο το λογότυπο Υπόδειγμα No 131

68     Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 110 Χ 230 mm επωνυμία δήμου γραφείο Αντιδήμαρχος Υπόδειγμα No 102

69     Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 125 Χ 190 mm επωνυμία δημάρχου Υπόδειγμα No 104

70     Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 162 Χ 230 mm επωνυμία Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Υπόδειγμα No 116

71     Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 162 Χ 230 mm επωνυμία δημάρχου Υπόδειγμα No 106

72     Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 220 Χ 320 mm επωνυμία Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Υπόδειγμα No 117

73     Φάκελα αλληλογραφίας μπέζ αυτοκόλλητα 115 Χ 225 mm επωνυμία δημάρχου Υπόδειγμα No 109

74     Φάκελα αυτοκόλλητα μεσαίο παράθυρο επωνυμία δήμου Υπόδειγμα No 111

75     Φάκελλα εκρού αυτοκόλλητα 114 Χ 230 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 142

76     Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 110 Χ 230 mm επωνυμία γραφείο Δημάρχου Υπόδειγμα No 138

77     Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 114 Χ 230 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 137

78     Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 114 Χ 230 mm επωνυμία Δήμος Ηρακλείου Υπόδειγμα No 136

79     Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 162 Χ 230 mm επωνυμία Δήμος Ηρακλείου Υπόδειγμα No 135

80     Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 230 Χ 320 mm επωνυμία γραφείο Δημάρχου Υπόδειγμα No 139

81     Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 230 Χ 320 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 141

82     Φάκελλα μπέζ αυτοκόλλητα 230 Χ 320 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 140

83     Χαρτί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων τριπλότυπο καρπονιζέ 240 Χ 280 mm των 750 φύλλων

Υπόδειγμα No 113

     

 

 

 

 

 

           

           Ηράκλειο   ..../..../ 2010                                                   Ο Δ/ντής Οικονομικού Προγραμματισμού

                                                                                                                               Και Δαπανών

 

 

                          

 

 

 

 

                Ο   Συντάκτης                              

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Προεστάκης  Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και  βιβλιοδετήσεις    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              εντύπων και βιβλίων έτους 2010
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ                                           των Υπηρεσιών του Δήμου.                                           
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           
Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη                       
   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

Ποσότητα Προμήθειας

Τιμή Μονάδος

Σύνολα  €

1

Αυτοκόλλητα εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων 355 X 120 mm Υπόδειγμα No 1

TEMAXIA

1.000

0,85 €

850,00 €

2

Βιβλίο σταχωμένo δημοτολογίου 415 Χ 545 mm των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 3

TEMAXIA

5

63,00 €

315,00 €

3

Βιβλίο σταχωμένo ημερομισθίων 310 Χ 290 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 7

TEMAXIA

5

22,00 €

110,00 €

4

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου  350 X 250 mm των 500 φύλλων Υπόδειγμα No 9

TEMAXIA

5

35,00 €

175,00 €

5

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 10

TEMAXIA

5

27,00 €

135,00 €

6

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 11

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

28,00 €

140,00 €

7

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 12

TEMAXIA

5

30,00 €

150,00 €

8

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 300 φύλλων Υπόδειγμα No 13

TEMAXIA

2

32,00 €

64,00 €

9

Βιβλίο σταχωμένo χρέωσης εγγράφων με επένδυση ύφασμα 350 X 250 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 14

TEMAXIA

5

35,00 €

175,00 €

10

Βιβλίο σταχωμένο 250 Χ 350 κοινώχρηστων 200 φύλλων Υπόδειγμα No 120

TEMAXIA

1

28,00 €

28,00 €

11

Βιβλίο σταχωμένο 250 Χ 350 προσφυγών 100 φύλλων Υπόδειγμα No 121

TEMAXIA

1

28,00 €

28,00 €

12

Βιβλίο σταχωμένο Μητρώου Οστεοφυλακείου 380 Χ 300mm των 300 Φύλλων Υπόδειγμα No 118

TEMAXIA

4

38,00 €

152,00 €

13

Καρτέλες εκρού με το κείμενο για τέλεσης πολιτικού γάμου 290 X 210 mm Υπόδειγμα No 17

TEMAXIA

400

0,90 €

360,00 €

14

Καρτέλες ευρετήρια οικογενειακής μερίδας δημοτιλογίου 214 X 90 mm Υπόδειγμα No 18

TEMAXIA

3.000

0,25 €

750,00 €

15

Καρτέλες ημερομηνίας επιστροφής βιβλίων Β.Δ.Β. 100 Χ 150 mm Υπόδειγμα No 19

TEMAXIA

5.000

0,20 €

1.000,00 €

16

Κάρτες με την επωνυμίας δημάρχου Υπόδειγμα No 20

ΤΕΜΑΧΙΑ

2.000

1,00 €

2.000,00 €

17

Κόλλες πενταγράμμου 10 σειρών 172 Χ 152 mm Υπόδειγμα No 130

TEMAXIA

100

0,80 €

80,00 €

18

Κόλλες πενταγράμμου 25gr 14 σειρών 485 Χ 335 mm Υπόδειγμα No 21

TEMAXIA

100

1,70 €

170,00 €

19

Μπλόκ αιτήσεων άδειας προσωπικού A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 23

TEMAXIA

50

1,90 €

95,00 €

20

Μπλόκ αιτήσεων για έκδοση ληξιαρχικών πράξεων (Γέννησης, γάμου, θανάτου) A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 26

TEMAXIA

150

2,50 €

375,00 €

21

Μπλόκ αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (Γέννησης, Οικογενειακης κατάστασης κ.λ.π.) Τ.Δ. ………………….…. A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 27

TEMAXIA

200

2,50 €

500,00 €

22

Μπλόκ αιτήσεων εγγραφής γυναικών 225 Χ 160 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 30

TEMAXIA

100

2,00 €

200,00 €

23

Μπλόκ αιτήσεων εγγραφής στα δημοτλόγια του δήμου Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 31

TEMAXIA

100

2,50 €

250,00 €

24

Μπλόκ αιτήσεων προς Τ.Δ. για έκδοση πιστοποιητιών A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 32

TEMAXIA

5

2,50 €

12,50 €

25

Μπλόκ αποδεικτικό επίδοσης διαφόρων εγγράφων διπλότυπα καρπονιζέ (2 X 50) 210 X 150 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 35

TEMAXIA

50

2,90 €

145,00 €

26

Μπλόκ αποδεικτικό επίδοσης εγκαταλελειμμένου οχήματος διπλότυπα καρπονιζέ (2 X 50) 210 X 150 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 127

TEMAXIA

20

3,00 €

60,00 €

27

Μπλόκ απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάφτισης  170 X 245 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 39

TEMAXIA

200

2,00 €

400,00 €

28

Μπλόκ αποσπάσματα βαφτίσεων  260 Χ 145 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 40

TEMAXIA

200

2,00 €

400,00 €

29

Μπλόκ αποφάσεων Δημάρχου Α4 των 100 Φύλλων Υπόδειγμα No 114

TEMAXIA

10

2,50 €

25,00 €

30

Μπλόκ βεβαιώσεων για χρήση κοινοχρήστου χώρου διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 41

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

31

Μπλόκ βεβαιώσεων ΤΑΠ για ηλεκροδοτούμενα διπλότυπα καρπονιζέ  (2 X 50) A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 45

TEMAXIA

40

2,50 €

100,00 €

32

Μπλόκ βεβαιώσεων ΤΑΠ για μη ηλεκροδοτούμενα διπλότυπα καρπονιζέ (2 X 50) A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 46

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

33

Μπλόκ βεβαίωσης κατοχής ζώων τριπλότυπα καρπονιζέ (3 X 50) 150 Χ 200 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 129

TEMAXIA

12

3,00 €

36,00 €

34

Μπλόκ βεβαίωσης παράβασης τετραπλότυπα καρπονιζέ  (4 X 50) 160 Χ 240 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 124

TEMAXIA

50

4,00 €

200,00 €

35

Μπλόκ δήλωση Α'' τέλους επί εκδιδομένων λογαριασμών A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 48

TEMAXIA

50

2,50 €

125,00 €

36

Μπλόκ Δήλωση τελών παρεπιδημούντων Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 119

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

37

Μπλόκ Δήλωσης απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 115

TEMAXIA

50

2,50 €

125,00 €

38

Μπλόκ διαβιβαστικό φακέλου για έγγκριση από ΕΠΑΕ Α4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 50

TEMAXIA

5

2,00 €

10,00 €

39

Μπλόκ ειδικό πρωτόκολλο κατάσχεσης τετραπλότυπα καρπονιζέ  (4 X 50) 160 Χ 240 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 122

TEMAXIA

20

3,50 €

70,00 €

40

Μπλόκ έκδοσης αδειών πολιτικού γάμου διπλότυπα (2 X 100) Α4 των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 51

TEMAXIA

30

2,50 €

75,00 €

41

Μπλόκ έκθεση αποσφράγισης καταστημάτος τετραπλότυπα ταρπονιζέ των 200 φύλλων (4 X 50) 160 Χ 240 mm Υπόδειγμα No 52

TEMAXIA

20

4,00 €

80,00 €

42

Μπλόκ έκθεση βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου τετραπλότυπα καρπονιζέ (4 X 25) 180 Χ 287 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 128

TEMAXIA

2.500

2,80 €

7.000,00 €

43

Μπλόκ έκθεση ελέγχου καταστήματος τριπλότυπα καρπονιζέ (3 X 50) 180 Χ 287 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 53

TEMAXIA

20

3,50 €

70,00 €

44

Μπλόκ έκθεση σφράγισης καταστημάτος τετραπλότυπα καρπονιζέ  (4 X 50) 160 Χ 240 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 54

TEMAXIA

20

4,00 €

80,00 €

45

Μπλόκ έλεγχος μελέτης A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 56

TEMAXIA

35

2,00 €

70,00 €

46

Μπλόκ επιμετρήσεων διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 25) των 50 φύλλων Υπόδειγμα No

TEMAXIA

5

4,00 €

20,00 €

47

Μπλόκ ημερήσιου δελτίου εργασιών συνεργείου A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 59

TEMAXIA

220

2,50 €

550,00 €

48

Μπλόκ κατάσταση πληρωμής 326 Χ 225 mm των 100 σελίδων Υπόδειγμα No 61

TEMAXIA

100

3,00 €

300,00 €

49

Μπλόκ με την επωνυμία της πολεοδομίας A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 65

TEMAXIA

50

2,00 €

100,00 €

50

Μπλόκ παράδοσης υλικών διπλότυπα καρπονιζέ  A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 68

TEMAXIA

50

3,50 €

175,00 €

51

Μπλόκ πιστοποίηση για έκδοση άδειας ταφής 170 X 245 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 69

TEMAXIA

100

2,50 €

250,00 €

52

Μπλόκ πιστοποιητικό αποστάξεων σταφυλιών Τ.Δ. …..…….. A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 70

TEMAXIA

10

2,50 €

25,00 €

53

Μπλόκ πράξης προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (3 X 50) 165 Χ 233 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 82

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

54

Μπλόκ πράξης τέλεσης πολιτικού γάμου 270 X 400 mm (3 X 50) των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 84

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

55

Μπλόκ προεκτίμηση - δήλωση διπλότυπα καρπονιζέ  (2 X 50) 160 Χ 240 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 125

TEMAXIA

20

3,00 €

60,00 €

56

Μπλόκ πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής υλικών Α5 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 89

TEMAXIA

50

2,00 €

100,00 €

57

μπλόκ σημειώσεων Α4 των 50 φύλλων επωνυμία γραφείο Δημάρχου Υπόδειγμα No 134

TEMAXIA

50

2,50 €

125,00 €

58

Μπλόκ τηλεφωνική καταγγελίας εγκαταλελειμμένου οχήματος προς την Δημοτική Αστυνομία  Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 126

TEMAXIA

100

2,50 €

250,00 €

59

Μπλόκ τηλεφωνικής καταγγελίας προς την δημοτική αστυνομία A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 90

TEMAXIA

330

2,50 €

825,00 €

60

Μπλόκ φύλλο ελέγχου - ειδοποίηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 42

 

30

2,50 €

75,00 €

61

Μπλόκ φύλλο ελέγχου κοινοχρήστων χώρων & αφαίρεση αντικειμένων τριπλότυπα καρπονιζέ (3 X 50) 160 Χ 240 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 123

TEMAXIA

20

4,00 €

80,00 €

62

Μπλόκ φύλλο ελέγχου Φωτιζόμενων επιφανιών διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 92

TEMAXIA

50

3,00 €

150,00 €

63

Οικογενειακοί φάκελοι δημοτολογίου 495 Χ 350 mm Υπόδειγμα No 93

TEMAXIA

2.000

0,50 €

1.000,00 €

64

Σελίδες εκρού A4 αλληλογραφίας δημάρχου ελληνική επωνυμία Υπόδειγμα No 95

TEMAXIA

3.000

0,25 €

750,00 €

65

Σελίδες εκρού A4 αλληλογραφίας δημάρχου κενές Υπόδειγμα No 96

TEMAXIA

1.000

0,25 €

250,00 €

66

Σελίδες εκρού Α4 αλληλογραφίας Δημάρχου μόνο με τη Δ/νση κάτω ελληνική επωνυμία Υπόδειγμα No 132

TEMAXIA

2.000

0,25 €

500,00 €

67

Σελίδες εκρού Α4 αλληλογραφίας Δημάρχου μόνο το λογότυπο Υπόδειγμα No 131

TEMAXIA

2.000

0,25 €

500,00 €

68

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 110 Χ 230 mm επωνυμία δήμου γραφείο Αντιδήμαρχος Υπόδειγμα No 102

TEMAXIA

1.150

0,20 €

230,00 €

69

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 125 Χ 190 mm επωνυμία δημάρχου Υπόδειγμα No 104

TEMAXIA

4.000

0,20 €

800,00 €

70

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 162 Χ 230 mm επωνυμία Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Υπόδειγμα No 116

TEMAXIA

3.000

0,20 €

600,00 €

71

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 162 Χ 230 mm επωνυμία δημάρχου Υπόδειγμα No 106

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

72

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 220 Χ 320 mm επωνυμία Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Υπόδειγμα No 117

TEMAXIA

500

0,20 €

100,00 €

73

Φάκελα αλληλογραφίας μπέζ αυτοκόλλητα 115 Χ 225 mm επωνυμία δημάρχου Υπόδειγμα No 109

TEMAXIA

6.000

0,20 €

1.200,00 €

74

Φάκελα αυτοκόλλητα μεσαίο παράθυρο επωνυμία δήμου Υπόδειγμα No 111

TEMAXIA

300

0,20 €

60,00 €

75

Φάκελλα εκρού αυτοκόλλητα 114 Χ 230 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 142

TEMAXIA

2.500

0,20 €

500,00 €

76

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 110 Χ 230 mm επωνυμία γραφείο Δημάρχου Υπόδειγμα No 138

TEMAXIA

4.000

0,20 €

800,00 €

77

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 114 Χ 230 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 137

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

78

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 114 Χ 230 mm επωνυμία Δήμος Ηρακλείου Υπόδειγμα No 136

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

79

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 162 Χ 230 mm επωνυμία Δήμος Ηρακλείου Υπόδειγμα No 135

TEMAXIA

3.500

0,20 €

700,00 €

80

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 230 Χ 320 mm επωνυμία γραφείο Δημάρχου Υπόδειγμα No 139

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

81

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 230 Χ 320 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 141

TEMAXIA

4.000

0,20 €

800,00 €

82

Φάκελλα μπέζ αυτοκόλλητα 230 Χ 320 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 140

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

83

Χαρτί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων τριπλότυπο καρπονιζέ 240 Χ 280 mm των 750 φύλλων Υπόδειγμα No 113

ΚΟΥΤΙ

25

30,00 €

750,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ηράκλειο   ....../....../ 2010

 

ΣΥΝΟΛΟ:

32.060,50 €

 

 

 

Φ.Π.Α. 21%:

6.879,70 €

 

                          Ο   Συντάκτης                              

 

ΣΥΝΟΛΟ:

38.940,20 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και  βιβλιοδετήσεις    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              εντύπων και βιβλίων έτους 2010
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ                                           των Υπηρεσιών του Δήμου.                                           
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           
Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη                       
   

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ

Μ/Μ

Ποσότητα Προμήθειας

Τιμή Μονάδος

Σύνολα  €

1

Αυτοκόλλητα εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων 355 X 120 mm Υπόδειγμα No 1

TEMAXIA

1.000

0,85 €

850,00 €

2

Βιβλίο σταχωμένo δημοτολογίου 415 Χ 545 mm των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 3

TEMAXIA

5

63,00 €

315,00 €

3

Βιβλίο σταχωμένo ημερομισθίων 310 Χ 290 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 7

TEMAXIA

5

22,00 €

110,00 €

4

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου  350 X 250 mm των 500 φύλλων Υπόδειγμα No 9

TEMAXIA

5

35,00 €

175,00 €

5

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 10

TEMAXIA

5

27,00 €

135,00 €

6

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 11

ΤΕΜΑΧΙΑ

5

28,00 €

140,00 €

7

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 12

TEMAXIA

5

30,00 €

150,00 €

8

Βιβλίο σταχωμένo πρωτοκόλλου 350 X 250 mm των 300 φύλλων Υπόδειγμα No 13

TEMAXIA

2

32,00 €

64,00 €

9

Βιβλίο σταχωμένo χρέωσης εγγράφων με επένδυση ύφασμα 350 X 250 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 14

TEMAXIA

5

35,00 €

175,00 €

10

Βιβλίο σταχωμένο 250 Χ 350 κοινώχρηστων 200 φύλλων Υπόδειγμα No 120

TEMAXIA

1

28,00 €

28,00 €

11

Βιβλίο σταχωμένο 250 Χ 350 προσφυγών 100 φύλλων Υπόδειγμα No 121

TEMAXIA

1

28,00 €

28,00 €

12

Βιβλίο σταχωμένο Μητρώου Οστεοφυλακείου 380 Χ 300mm των 300 Φύλλων Υπόδειγμα No 118

TEMAXIA

4

38,00 €

152,00 €

13

Καρτέλες εκρού με το κείμενο για τέλεσης πολιτικού γάμου 290 X 210 mm Υπόδειγμα No 17

TEMAXIA

400

0,90 €

360,00 €

14

Καρτέλες ευρετήρια οικογενειακής μερίδας δημοτιλογίου 214 X 90 mm Υπόδειγμα No 18

TEMAXIA

3.000

0,25 €

750,00 €

15

Καρτέλες ημερομηνίας επιστροφής βιβλίων Β.Δ.Β. 100 Χ 150 mm Υπόδειγμα No 19

TEMAXIA

5.000

0,20 €

1.000,00 €

16

Κάρτες με την επωνυμίας δημάρχου Υπόδειγμα No 20

ΤΕΜΑΧΙΑ

2.000

1,00 €

2.000,00 €

17

Κόλλες πενταγράμμου 10 σειρών 172 Χ 152 mm Υπόδειγμα No 130

TEMAXIA

100

0,80 €

80,00 €

18

Κόλλες πενταγράμμου 25gr 14 σειρών 485 Χ 335 mm Υπόδειγμα No 21

TEMAXIA

100

1,70 €

170,00 €

19

Μπλόκ αιτήσεων άδειας προσωπικού A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 23

TEMAXIA

50

1,90 €

95,00 €

20

Μπλόκ αιτήσεων για έκδοση ληξιαρχικών πράξεων (Γέννησης, γάμου, θανάτου) A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 26

TEMAXIA

150

2,50 €

375,00 €

21

Μπλόκ αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικών (Γέννησης, Οικογενειακης κατάστασης κ.λ.π.) Τ.Δ. ………………….…. A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 27

TEMAXIA

200

2,50 €

500,00 €

22

Μπλόκ αιτήσεων εγγραφής γυναικών 225 Χ 160 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 30

TEMAXIA

100

2,00 €

200,00 €

23

Μπλόκ αιτήσεων εγγραφής στα δημοτλόγια του δήμου Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 31

TEMAXIA

100

2,50 €

250,00 €

24

Μπλόκ αιτήσεων προς Τ.Δ. για έκδοση πιστοποιητιών A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 32

TEMAXIA

5

2,50 €

12,50 €

25

Μπλόκ αποδεικτικό επίδοσης διαφόρων εγγράφων διπλότυπα καρπονιζέ (2 X 50) 210 X 150 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 35

TEMAXIA

50

2,90 €

145,00 €

26

Μπλόκ αποδεικτικό επίδοσης εγκαταλελειμμένου οχήματος διπλότυπα καρπονιζέ (2 X 50) 210 X 150 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 127

TEMAXIA

20

3,00 €

60,00 €

27

Μπλόκ απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάφτισης  170 X 245 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 39

TEMAXIA

200

2,00 €

400,00 €

28

Μπλόκ αποσπάσματα βαφτίσεων  260 Χ 145 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 40

TEMAXIA

200

2,00 €

400,00 €

29

Μπλόκ αποφάσεων Δημάρχου Α4 των 100 Φύλλων Υπόδειγμα No 114

TEMAXIA

10

2,50 €

25,00 €

30

Μπλόκ βεβαιώσεων για χρήση κοινοχρήστου χώρου διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 41

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

31

Μπλόκ βεβαιώσεων ΤΑΠ για ηλεκροδοτούμενα διπλότυπα καρπονιζέ  (2 X 50) A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 45

TEMAXIA

40

2,50 €

100,00 €

32

Μπλόκ βεβαιώσεων ΤΑΠ για μη ηλεκροδοτούμενα διπλότυπα καρπονιζέ (2 X 50) A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 46

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

33

Μπλόκ βεβαίωσης κατοχής ζώων τριπλότυπα καρπονιζέ (3 X 50) 150 Χ 200 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 129

TEMAXIA

12

3,00 €

36,00 €

34

Μπλόκ βεβαίωσης παράβασης τετραπλότυπα καρπονιζέ  (4 X 50) 160 Χ 240 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 124

TEMAXIA

50

4,00 €

200,00 €

35

Μπλόκ δήλωση Α'' τέλους επί εκδιδομένων λογαριασμών A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 48

TEMAXIA

50

2,50 €

125,00 €

36

Μπλόκ Δήλωση τελών παρεπιδημούντων Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 119

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

37

Μπλόκ Δήλωσης απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 115

TEMAXIA

50

2,50 €

125,00 €

38

Μπλόκ διαβιβαστικό φακέλου για έγγκριση από ΕΠΑΕ Α4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 50

TEMAXIA

5

2,00 €

10,00 €

39

Μπλόκ ειδικό πρωτόκολλο κατάσχεσης τετραπλότυπα καρπονιζέ  (4 X 50) 160 Χ 240 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 122

TEMAXIA

20

3,50 €

70,00 €

40

Μπλόκ έκδοσης αδειών πολιτικού γάμου διπλότυπα (2 X 100) Α4 των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 51

TEMAXIA

30

2,50 €

75,00 €

41

Μπλόκ έκθεση αποσφράγισης καταστημάτος τετραπλότυπα ταρπονιζέ των 200 φύλλων (4 X 50) 160 Χ 240 mm Υπόδειγμα No 52

TEMAXIA

20

4,00 €

80,00 €

42

Μπλόκ έκθεση βεβαίωσης παράβασης με επιβολή προστίμου τετραπλότυπα καρπονιζέ (4 X 25) 180 Χ 287 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 128

TEMAXIA

2.500

2,80 €

7.000,00 €

43

Μπλόκ έκθεση ελέγχου καταστήματος τριπλότυπα καρπονιζέ (3 X 50) 180 Χ 287 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 53

TEMAXIA

20

3,50 €

70,00 €

44

Μπλόκ έκθεση σφράγισης καταστημάτος τετραπλότυπα καρπονιζέ  (4 X 50) 160 Χ 240 mm των 200 φύλλων Υπόδειγμα No 54

TEMAXIA

20

4,00 €

80,00 €

45

Μπλόκ έλεγχος μελέτης A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 56

TEMAXIA

35

2,00 €

70,00 €

46

Μπλόκ επιμετρήσεων διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 25) των 50 φύλλων Υπόδειγμα No

TEMAXIA

5

4,00 €

20,00 €

47

Μπλόκ ημερήσιου δελτίου εργασιών συνεργείου A4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 59

TEMAXIA

220

2,50 €

550,00 €

48

Μπλόκ κατάσταση πληρωμής 326 Χ 225 mm των 100 σελίδων Υπόδειγμα No 61

TEMAXIA

100

3,00 €

300,00 €

49

Μπλόκ με την επωνυμία της πολεοδομίας A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 65

TEMAXIA

50

2,00 €

100,00 €

50

Μπλόκ παράδοσης υλικών διπλότυπα καρπονιζέ  A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 68

TEMAXIA

50

3,50 €

175,00 €

51

Μπλόκ πιστοποίηση για έκδοση άδειας ταφής 170 X 245 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 69

TEMAXIA

100

2,50 €

250,00 €

52

Μπλόκ πιστοποιητικό αποστάξεων σταφυλιών Τ.Δ. …..…….. A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 70

TEMAXIA

10

2,50 €

25,00 €

53

Μπλόκ πράξης προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (3 X 50) 165 Χ 233 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 82

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

54

Μπλόκ πράξης τέλεσης πολιτικού γάμου 270 X 400 mm (3 X 50) των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 84

TEMAXIA

20

2,50 €

50,00 €

55

Μπλόκ προεκτίμηση - δήλωση διπλότυπα καρπονιζέ  (2 X 50) 160 Χ 240 mm των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 125

TEMAXIA

20

3,00 €

60,00 €

56

Μπλόκ πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής υλικών Α5 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 89

TEMAXIA

50

2,00 €

100,00 €

57

μπλόκ σημειώσεων Α4 των 50 φύλλων επωνυμία γραφείο Δημάρχου Υπόδειγμα No 134

TEMAXIA

50

2,50 €

125,00 €

58

Μπλόκ τηλεφωνική καταγγελίας εγκαταλελειμμένου οχήματος προς την Δημοτική Αστυνομία  Α4 των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 126

TEMAXIA

100

2,50 €

250,00 €

59

Μπλόκ τηλεφωνικής καταγγελίας προς την δημοτική αστυνομία A4 των 50 φύλλων Υπόδειγμα No 90

TEMAXIA

330

2,50 €

825,00 €

60

Μπλόκ φύλλο ελέγχου - ειδοποίηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 42

 

30

2,50 €

75,00 €

61

Μπλόκ φύλλο ελέγχου κοινοχρήστων χώρων & αφαίρεση αντικειμένων τριπλότυπα καρπονιζέ (3 X 50) 160 Χ 240 mm των 150 φύλλων Υπόδειγμα No 123

TEMAXIA

20

4,00 €

80,00 €

62

Μπλόκ φύλλο ελέγχου Φωτιζόμενων επιφανιών διπλότυπα καρπονιζέ A4 (2 X 50) των 100 φύλλων Υπόδειγμα No 92

TEMAXIA

50

3,00 €

150,00 €

63

Οικογενειακοί φάκελοι δημοτολογίου 495 Χ 350 mm Υπόδειγμα No 93

TEMAXIA

2.000

0,50 €

1.000,00 €

64

Σελίδες εκρού A4 αλληλογραφίας δημάρχου ελληνική επωνυμία Υπόδειγμα No 95

TEMAXIA

3.000

0,25 €

750,00 €

65

Σελίδες εκρού A4 αλληλογραφίας δημάρχου κενές Υπόδειγμα No 96

TEMAXIA

1.000

0,25 €

250,00 €

66

Σελίδες εκρού Α4 αλληλογραφίας Δημάρχου μόνο με τη Δ/νση κάτω ελληνική επωνυμία Υπόδειγμα No 132

TEMAXIA

2.000

0,25 €

500,00 €

67

Σελίδες εκρού Α4 αλληλογραφίας Δημάρχου μόνο το λογότυπο Υπόδειγμα No 131

TEMAXIA

2.000

0,25 €

500,00 €

68

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 110 Χ 230 mm επωνυμία δήμου γραφείο Αντιδήμαρχος Υπόδειγμα No 102

TEMAXIA

1.150

0,20 €

230,00 €

69

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 125 Χ 190 mm επωνυμία δημάρχου Υπόδειγμα No 104

TEMAXIA

4.000

0,20 €

800,00 €

70

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 162 Χ 230 mm επωνυμία Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Υπόδειγμα No 116

TEMAXIA

3.000

0,20 €

600,00 €

71

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 162 Χ 230 mm επωνυμία δημάρχου Υπόδειγμα No 106

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

72

Φάκελα αλληλογραφίας λευκά αυτοκόλλητα 220 Χ 320 mm επωνυμία Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Υπόδειγμα No 117

TEMAXIA

500

0,20 €

100,00 €

73

Φάκελα αλληλογραφίας μπέζ αυτοκόλλητα 115 Χ 225 mm επωνυμία δημάρχου Υπόδειγμα No 109

TEMAXIA

6.000

0,20 €

1.200,00 €

74

Φάκελα αυτοκόλλητα μεσαίο παράθυρο επωνυμία δήμου Υπόδειγμα No 111

TEMAXIA

300

0,20 €

60,00 €

75

Φάκελλα εκρού αυτοκόλλητα 114 Χ 230 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 142

TEMAXIA

2.500

0,20 €

500,00 €

76

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 110 Χ 230 mm επωνυμία γραφείο Δημάρχου Υπόδειγμα No 138

TEMAXIA

4.000

0,20 €

800,00 €

77

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 114 Χ 230 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 137

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

78

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 114 Χ 230 mm επωνυμία Δήμος Ηρακλείου Υπόδειγμα No 136

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

79

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 162 Χ 230 mm επωνυμία Δήμος Ηρακλείου Υπόδειγμα No 135

TEMAXIA

3.500

0,20 €

700,00 €

80

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 230 Χ 320 mm επωνυμία γραφείο Δημάρχου Υπόδειγμα No 139

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

81

Φάκελλα λευκά αυτοκόλλητα 230 Χ 320 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 141

TEMAXIA

4.000

0,20 €

800,00 €

82

Φάκελλα μπέζ αυτοκόλλητα 230 Χ 320 mm επωνυμία Δήμαρχος Υπόδειγμα No 140

TEMAXIA

2.000

0,20 €

400,00 €

83

Χαρτί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων τριπλότυπο καρπονιζέ 240 Χ 280 mm των 750 φύλλων Υπόδειγμα No 113

ΚΟΥΤΙ

25

30,00 €

750,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ηράκλειο   ....../....../ 2010

 

ΣΥΝΟΛΟ:

32.060,50 €

 

 

 

Φ.Π.Α. 21%:

6.879,70 €

 

                          Ο   Συντάκτης                              

 

ΣΥΝΟΛΟ:

38.940,20 €

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE