inner image

Προμήθεια Αθλητικού Κέντρου Πατελών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                  

Α.Π: 20684/23-2-2010

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει  ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, ανά είδος , σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) για την ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ΄΄

 

 

Άρθρο 1ο

Δαπάνη

Η προυπολοσθεισα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 29.928,50 €

με ΦΠΑ, με διατιθέμενη πίστωση για το 2010  στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον ΚΩΔ: 15-7135.016      με ποσό  30.000,00 € 

 και με  ΤΙΤΛΟ: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ΄΄

της : Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Άρθρο 2ο

Πληροφορίες

Τα έγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών τηλ: 2810 399185 fax: 2810 229207.

 

Άρθρο 3ο

Ημερομηνία Παραλαβής προσφορών

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις

19-3- 2010  Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μέχρι και ώρα 14:00 στην διεύθυνση : Δήμος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ 71202, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου.

 

Άρθρο 4ο

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή για τα δικαιολογητικά ορίζεται την  (επόμενη ημέρα)…22-3- 2010  Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 11:00 πμ

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 29-3- 2010 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην  Ελληνική γλώσσα

 

 

Άρθρο 6ο

Προέλευση

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έμποροι – αντιπρόσωποι και κατασκευαστές που διαθέτουν μηχανήματα της αλλοδαπής ή ημεδαπής προελεύσεως και ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 7ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν, μαζί μα την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες

1.         Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το ΦΠΑ ) και  είναι  1496,45 €  Κατατίθεται με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης  σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καρά την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

 

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Για αλλοδαπούς, τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

 1. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν κατασκευάζουν το προς προμήθεια μηχάνημα, μερικώς ή ολικώς σε δικό τους εργοστάσιο, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ (11389 άρθρο 18 παρ. 3 του 19993(, πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας (επί ποινή αποκλεισμού) στην οποία θα δηλώνονται:

 

α    Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση που κατακυρώνεται η προμήθεια στο διαγωνιζόμενο.

 

β.   .Ότι θα καλύψει το Δήμο Ηρακλείου με ανταλλακτικά επί 3 -τρία -έτη, ακόμη και απ΄ ευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής αν αυτό κριθεί σκόπιμο από την Υπηρεσία μας.

 

γ.   Ότι θα καλύψει το Δήμο Ηρακλείου με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο.

 

δ.  Ότι θα παρέχει στο Δήμο Ηρακλείου τεχνική κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης, με εξουσιοδοτημένο κατάστημα στο Ηράκλειο ή στην Κρήτη.

 

ε.   Ότι θα βοηθήσει το Δήμο Ηρακλείου όσον αφορά την εκπαίδευση τεχνίτη και

 γυμναστών, όπως επίσης συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια των τεχνιτών και των γυμναστών.

 

 1. Δήλωση σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος της βαθμολογίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος και χωρίς καμία δέσμευση της υπηρεσίας μας, για την επιλογή του μηχανήματος που προσφέρει, αναλαμβάνει να επιδείξει ίδιο μηχάνημα με το προσφερόμενο, το οποίο θα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας στην Επιτροπή Αξιολόγησης ου Δήμου Ηρακλείου, όπου αυτός κρίνει ότι είναι εφικτό, με τη δέσμευση ότι όλα τα έξοδα της επίδειξης, μετακίνησης, πλήρους διατροφής και διαμονής της εν λόγω Επιτροπής θα τα επιβαρυνθεί ο Προμηθευτής, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή όχι της προμήθειας σε αυτόν.  Σε αντίθετη περίπτωση (που δεν θα επιδειχθεί τα προς προμήθεια μηχανήματα γυμναστικής εν λειτουργία) θα επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.

Η επίδειξη αυτή θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα ζητηθεί από το Δήμο Ηρακλείου.

 

Άρθρο 8ο

Τρόπος κατάθεσης προσφορών.

 

 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ανοικτό διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη.

 

 1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

 

 1. Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται ‘ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να παρουσιαστούν δείγματα των μηχανημάτων, αυτά παρουσιάζονται πριν από το διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού).

 

 1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.

 

 1. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα, από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπ΄οψη.

 

 1. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

 

 1. Στον τεχνικό φάκελο συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων πρωτότυπα εγχειρίδια και προσπέτους των μηχανημάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλες οι τεχνικές τους προδιαγραφές καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σε πρωτότυπο το οποίο καλύπτει τις  τεχνικές προδιαγραφές κάθε μηχανήματος ξεχωριστά.

 

8.   Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
    Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 

 Άρθρο 9ο

Προσφορές

1.         Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα στο φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δυο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Στην  περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΄΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ΄΄.                 

 

 1. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

 1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΄΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ΄΄ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

 

 1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιοδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν

σ ΄αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του    οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

 

 1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί, από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της , είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

 

            Από τις διευκρινήσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται  

            υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

 

Άρθρο 10ο

Κατάθεση οικονομικών προσφορών

Οι  Οικονομικές προσφορές κατατίθενται σε ξεχωριστό φάκελο ανά είδος προμήθειας

 ( κάθε είδος ξεχωριστά)

 

Άρθρο 11ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 6 (έξι) μήνες   από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

 

 1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 1. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ισχύς της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ 2.

 

Άρθρο 12ο

Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 

Άρθρο 13ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1.     Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας     διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ΄αυτόν, υποβάλλεται         εγγράφως ως εξής:

 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια            διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την    δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών,    σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  άρθρο 15 παρ 1α.

 

             β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ή της συμμετοχής        σε αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό , ή     αποκλείσθηκε απ΄αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για           λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την               διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την    ανακοίνωση τ ου αντιστοίχου σταδίου.  

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά   εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από    το αρμόδιο όργανο.

Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του         στην Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

 

2          Οι ανωτέρω αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής , καθώς και οι αποφάσεις        τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται  για  την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ , όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

3.         Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους      προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται          δεκτές.

 

 

Άρθρο 14ο

 

Προσφερόμενη τιμή

1.         Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής και του λοιπού αθλητικού εξοπλισμού, δίνεται ανά μονάδα , όπως                     καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών      υπέρ    τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για          παράδοση του συνόλου του εξοπλισμού στο Δήμο Ηρακλείου που              προβλέπεται στην διακήρυξη.

2.         Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρω-€-

3.         Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις         

            που αναφέρονται στο άρθρο 16. του ΕΚΠΟΤΑ

 

Άρθρο 15ο

 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.

 

Η  αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη, με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

 

2.      Μετά την αποσφράγιση των προφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει  

         στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των   

         δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και    

         σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο                  

         19 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 16ο

 

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου28 και άρθρου  46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2009 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

 

 

Άρθρο 17ο

 

Δασμοί

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

 

 

 

 

Άρθρο 18ο

Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού, που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

 

 

 

 

 

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

  ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                   

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:  η ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ΄΄

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις:

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

α)  Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Ες. Με όλες τις σχετικές εγκυκλίους 27/93, 31/93, 39/93,

     53/93, του Υπ. Ες. Που ακολούθησαν.

Β)  Ο νόμος 2286/95 «Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων».

Γ)  Ο νόμος 2307/95 «Περί προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. Ες. 

      Στις διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Δ)  Το Π.Δ.  410/95 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας».

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 29.928,50 €

με ΦΠΑ, με διατιθέμενη πίστωση για το 2010  στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον ΚΩΔ: 15-7135.016      με ποσό  30.000,00 € 

 και με  ΤΙΤΛΟ: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ΄΄

της : Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με τους όρους που καθορίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ανακοίνωση αποτελέσματος.

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 (δέκα) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 (δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Σύμβαση.

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αξιολόγηση προσφορών.

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου28 και άρθρου  46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2009 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία τα μηχανήματα στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Δήμο Ηρακλείου 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παραλαβή.

Η παραλαβή των μηχανημάτων  θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου28 και άρθρου  46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. για το έτος 2009 για τις προμήθειες που αφορούν την Δν/ση Κοινωνικών και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου  ,και θα πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο, από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28, 29 του ΕΚΠΟΤΑ.  Η πληρωμή της αξίας των μηχανημάτων θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 α του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Πλημμελής κατασκευή.

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του μηχανήματος, διαπιστωθεί ότι αυτό δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης ή τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει το μηχάνημα ή τα μηχανήματα (με δικά του έξοδα μετακίνησης και τοποθέτησης) σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού όπως και τα έξοδα δημοσίευσης.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εγγυητική καλής εκτέλεσης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.  Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ. 2.  Η εγγυητική καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία για ένα χρόνο, και αντικαθιστάται έγγραφη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχανημάτων για όσα χρόνια έχει εγγυηθεί και βεβαιώνει ο ανάδοχος στην προσφορά του.


ΑΡΘΡΟ 12ο

Χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια μηχανημάτων ενδυνάμωσης και υπολογίζεται δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  Ορίζεται δε σε 3  ( τρία  ) Χρόνια

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο

Χρόνος παράδοσης:

Ο χρόνος παράδοσης ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνεται με ξεχωριστή δήλωση του προμηθευτή θα πρέπει να τοποθετηθεί στον φάκελο των τεχνικών χαρακτηριστικών και ορίζεται το αργότερο  

(30) ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ  από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας, εκτέλεσης της προμήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

 

 

          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

        ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

           ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΚΑΝΑΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ

 

 

 

 

                                                               Ο Συντάξας

 

 

 

 

                                                                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ 10 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΄

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                      

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά το Αντικείμενο της προμήθειας που είναι:  ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ΄΄

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε 29928,50 €

με ΦΠΑ, με διατιθέμενη πίστωση για το 2010  στον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και πιο συγκεκριμένα από τον ΚΩΔ: 15-7135.016      με ποσό  30.000,00 € 

 και με  ΤΙΤΛΟ: ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ΄΄

της : Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2ο

Τεχνικές περιγραφές όπως η συνημμένη τεχνική περιγραφή.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα έντυπα με έγχρωμες αποχρώσεις και κάθε επιπλέον στοιχείο που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερομένων μηχανημάτων.

 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές θα αποκλείονται από το διαγωνισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει τα μηχανήματα έτοιμα προς λειτουργία και χρήση, σε χώρο που θα του επιδειχθεί από τον Δήμο Ηρακλείου 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει, με δικά του έξοδα, τουλάχιστον δύο γυμναστές στην χρήση των μηχανημάτων και δύο τεχνίτες που θα αναλάβουν την συντήρηση των μηχανημάτων σε συνεργασία με τον προμηθευτή.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ν δηλωθεί εγγράφως ότι η αντιπροσωπεία ή ο προμηθευτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά  επί 3 -τρία -έτη, στην δήλωση αυτή θα αναφέρει και σε πόσο χρονικό διάστημα από την αναγγελία των αναγκών μας, θα μας καλύπτει.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής θα αντιμετωπίζει άμεσα τυχόν βλάβες (μέσα σε 48 ώρες) είτε σε συνεργασία με υποκατάστημα το οποίο εδρεύει στην πόλη μας ή στην Κρήτη είτε ο ίδιος με δικά του έξοδα, για όσα χρόνια δηλώσει εγγύηση καλής λειτουργίας.

Σε περίπτωση δε που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί άμεσα η επιδιόρθωση του προβλήματος

( Εντός 2 Ημερών), ο  προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Δήμο Ηρακλείου, με δικά του Έξοδα, με μηχάνημα  ίδιων προδιαγραφών, για όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή του αρχικού μηχανήματος

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων για τουλάχιστον  3 -τρία -έτη και θα καλύψει τυχόν βλάβες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE,ROHS, βεβαίωση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μηχανήματος όπου απαιτείται 

ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 3 -τρία -έτη ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

Σε όλα τα μέρη: Ηλεκτρικά - Ηλεκτρονικά –Μηχανικά –εξαρτημάτων και με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά για τα μέρη του μηχανήματος όπου απαιτείται ανάλογα με το κάθε μηχάνημα

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Να κατατεθούν δικαιολογητικά αντιπροσώπευσης ή προμήθειας  του κατασκευαστικού οίκου (επί ποινή αποκλεισμού) σε πρωτότυπο έγγραφο του εργοστασίου κατασκευής του μηχανήματος στην Αγγλική με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

Να κατατεθεί κατάλογος στον οποίο να αναφέρονται οι παραδώσεις του ιδίου τύπου με τα προσφερόμενα μηχανήματα, των τριών τελευταίων ετών σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και γυμναστήρια.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έχει λάβει γνώση όλων των ορών της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα (επί ποινή αποκλεισμού).

 

 

 

          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

        ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

           ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

 Ο Συντάξας

 

           ΚΑΝΑΡΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ 10 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔ: 15-7135.016      με ποσό  30.000,00 €

ΤΙΤΛΟΣ:    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ

Α.Π: 20684/23-3-2010   

 

ΘΕΜΑ:

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ

 

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

 

 

 

1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

 

FLAT BENCH

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακί

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

Θέση ασκούμενου :Εργονομική κατασκευή  θέσης επενδυμένη με αφρολέξ επενδυμένο με  δέρμα  ή δερματίνη Α΄ ποιότητας.

Χρώμα ταπετσαρίας: Μπορντό ή Καφέ ή Πορτοκαλί

Άλλα στοιχεία:

Μεγάλο άνοιγμα ορθοστατών με 2-3 θέσεις τοποθέτησης μπάρας βαρών, με δυνατότητα για ασφάλειες-πύρους- για την μπάρα ολυμπιακών διαστάσεων.

Ενσωματωμένες θέσεις εκατέρωθεν του πάγκου για τοποθέτηση δίσκων ολυμπιακών προδιαγραφών.

Θέση στήριξης –χαλάρωσης ποδιών κατά την διάρκεια της άσκησης σε σημείο που να δημιουργεί καλύτερη εφαρμογή της μέσης του ασκούμενου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:   CE

ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ  ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

 

INCLINE  BENCH

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακί

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

Θέση ασκούμενου :Εργονομική κατασκευή  θέσης επενδυμένη με αφρολέξ επενδυμένο με  δέρμα  ή δερματίνη Α΄ ποιότητας.

Χρώμα ταπετσαρίας:  Μπορντό ή Καφέ ή Πορτοκαλί

Άλλα στοιχεία:

Μεγάλο άνοιγμα ορθοστατών με 2-3 θέσεις τοποθέτησης μπάρας βαρών, με δυνατότητα για ασφάλειες-πύρους- για την μπάρα ολυμπιακών διαστάσεων.

Ενσωματωμένες θέσεις εκατέρωθεν του πάγκου για τοποθέτηση δίσκων ολυμπιακών προδιαγραφών.

Πλάτη πάγκου σε επικλινή σταθερή θέση και ύπαρξη στο πίσω μέρος του πάγκου αντιολισθητικού υπερυψωμένου  σκαλοπατιού για βοήθεια από τον επιβλέποντα γυμναστή κατά την διάρκεια της άσκησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:   CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΘΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛΞΕΩΝ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

 

SCOTT BENCH

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακι

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

Θέση ασκούμενου :Εργονομική κατασκευή  θέσης επενδυμένη με αφρολέξ επενδυμένο με  δέρμα  ή δερματινη Α΄ ποιότητας.

Χρώμα ταπετσαρίας:  Μπορντό ή Καφέ ή Πορτοκαλί

Αλλά στοιχεία:

Με διαβάθμιση κατά ύψος του ΄΄μαξιλαριού΄΄ τοποθέτησης βραχιόνων χεριών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

4

ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ADJUSTABLE  BENCH

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακι

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

Θέση ασκούμενου :Εργονομική κατασκευή  θέσης επενδυμένη με αφρολέξ επενδυμένο με  δέρμα  ή δερματίνη Α΄ ποιότητας.

Χρώμα ταπετσαρίας: Μπορντό ή Καφέ ή Πορτοκαλί

Άλλα στοιχεία:

Διαβάθμιση ρύθμισης θέσης πλάτης ασκούμενου

από 0 έως και 90 μοίρες με ρύθμιση και της έδρας ασκουμένου 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:    CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά

5

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ.

BENT LEG ABDOMINAL BENCH

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακι

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

Θέση ασκούμενου :Εργονομική κατασκευή  θέσης επενδυμένη με αφρολέξ επενδυμένο με  δέρμα  ή δερματίνη Α΄ ποιότητας.

Χρώμα ταπετσαρίας: Μπορντό ή Καφέ ή Πορτοκαλί

Άλλα στοιχεία:

Διαβάθμιση ρύθμισης θέσης πλάτης ασκουμένου

από 0 μοίρες προς κατακλινή θέση  με ρύθμιση θέσης  πλάτης και των μαξιλαριών τοποθέτησης ποδιών για αντίσταση . Τα πόδια με την πλάτη σχηματίζουν αποκλίνουσα γωνία .  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:     CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά

 

 

6

ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ  ΡΑΧΙΑΙΩΝ

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ

 HYPEREXTENSION  BENCH

 

 

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακι

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

Θέση ασκούμενου :Εργονομική κατασκευή  θέσης επενδυμένη με αφρολέξ επενδυμένο με  δέρμα  ή δερματίνη Α΄ ποιότητας.

Χρώμα ταπετσαρίας: Μπορντό ή Καφέ ή Πορτοκαλί

Άλλα στοιχεία:

 Θέση ασκουμένου:  ύπτια με τοποθέτηση της λεκάνης πάνω σε μαξιλαράκια και των ποδιών για αντίσταση σε οριζόντια θέση, πίσω, σε μαξιλαράκια τα οποία δύνανται να μετακινηθούν μπροστά –πίσω και πάνω –κάτω, για καλύτερη θέση ανάλογα με το ύψος του ασκούμενου και την επιθυμητή γωνία άσκησης των ραχιαίων μυών   

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:     CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά

 

 

7

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ –

ΡΟΚΑΝΙΣΜΑΤΑ -ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ 

ABDOMINAL CRUNCH BENCH

 

 

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακι

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

Θέση ασκούμενου :Εργονομική κατασκευή  θέσης επενδυμένη με αφρολέξ επενδυμένο με  δέρμα  ή δερματίνη Α΄ ποιότητας.

Χρώμα ταπετσαρίας: Μπορντό ή Καφέ ή Πορτοκαλί

Άλλα στοιχεία:

Σταθερή ύπτια θέση πλάτης με διαβάθμιση ρύθμισης θέσης ποδιών κατάλληλη για την συγκεκριμένη άσκηση 

από 0 μοίρες προς κατακλινή θέση  με ρύθμιση θέσης  πλάτης και των μαξιλαριών τοποθέτησης ποδιών για αντίσταση . Τα πόδια με την πλάτη σχηματίζουν αποκλίνουσα γωνία .  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

 

 

 

 

 

 

8

ΜΠΑΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 KG ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΙΛΑ ΔΙΣΚΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ  με σφικτήρες

 

Προδιαγραφών Άρσης Βαρών με δίσκους Βαρών προδιαγραφών του αθλήματος άρσης βαρών με επένδυση από καουτσούκ, ανά μπάρα, κάθε μπάρα με τους αντίστοιχους επαγγελματικούς σφικτήρες για κάθε μπάρα.

ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΚΙΛΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Kg ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΑ  ΜΠΑΡΑ

1,25kg  – 2 ΤΕΜΑΧΙΑ  = 2,5 kg

2,50kg  – 4 ΤΕΜΑΧΙΑ  = 10 kg

   5  kg  - 6 ΤΕΜΑΧΙΑ   = 30 kg

  10 kg  - 2 ΤΕΜΑΧΙΑ   = 20 kg

  15 kg  - 2 ΤΕΜΑΧΙΑ   = 30 kg

  20 kg  - 2 ΤΕΜΑΧΙΑ   = 40 kg

  25 kg  - 2 ΤΕΜΑΧΙΑ   = 50 kg

      ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΛΩΝ  = 182,50 kg

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE,

 

ΕΓΓΥΗΣΗ :  Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά

 

 

 

 

 

 

9

Μικρές μπάρες

 

Να δέχονται τους ίδιους δίσκους βαρών των ολυμπιακών μπάρων    Από κράμα ατσαλιού σε χρώμα ασημί  inox

Μήκους: 150 ± 5 cm

Βάρους: 10 ± 2 kg

Διάμετρος: 50 ± 5 mm  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά

 

10

ΣΤΡΑΒΟΜΠΑΡΑ

 

Να δέχονται τους ίδιους δίσκους βαρών των ολυμπιακών μπάρων Από κράμα ατσαλιού σε χρώμα ασημί  inox

Μήκους: 120 ± 5 cm

Βάρους: 10-12 ± 2 kg

Διάμετρος: 50 ± 5 mm ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

 

 

 

 

11

RACK  ΜΠΑΡΩΝ

 

 

 

 

 

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακι

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

 Άλλα στοιχεία:

 5-7 θέσεις συνολικά  τοποθέτησης μπάρων, ολυμπιακών προδιαγραφών,  είτε σε μια πλευρά είτε σε δυο πλευρές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά

 

 

 

12

RACK  ΔΙΣΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

 

 

 

 

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακι

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

 Άλλα στοιχεία:

 Η κατεύθυνση τοποθέτησης των δίσκων θα είναι από το πλάι –όχι κάθετα από πάνω προς τα κάτω-

Θέσεις ανά rack -6 –έξι-.

Κατάλληλο να δεχτεί δίσκους ολυμπιακών προδιαγραφών άρσης βαρών.

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:   CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ΑΛΤΗΡΕΣ  FIX  σε  kg ανά τεμάχιο, συνολικά, με την μπάρα του και τις  ασφάλειες του.

kg

τεμ

kg

τεμ

4

4

20

2

5

4

22

2

6

4

24

2

8

4

26

2

10

2

28

2

12

2

30

2

14

2

32

2

16

2

 

 

18

2

 

 

 

 

 

 

Κάθε Αλτήρας αποτελείται από:

Άξονα από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας χρώματος ασημί ή μαύρου ή ανθρακί διαμέτρου τουλάχιστον 2,5 mm και μήκους ικανού για εργονομική από χρήστες.

 

Δίσκοι  από καουτσούκ ή επενδυμένοι στην περιφέρεια τους από καουτσούκ.

 

Ασφάλειες χρήσης, σταθερές, με σύστημα alen στις άκρες κάθε άξονα

 

Στο σύνολο του  κάθε αλτήρας, ακόμα και αυτός των 32kg, θα πρέπει να είναι, το δυνατόν, εύχρηστος και με όσο το δυνατόν περιορισμένες διαστάσεις.

 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

 

 

14

RACK ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΤΗΡΩΝ 

ΔΙΠΛΟΣ

 

 

 

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Προστατευτικά πατώματος: Αντιολισθητικά Λαστιχένια ή πλαστικά

 Άλλα στοιχεία:

Διπλός σε δυο επίπεδα  πάνω κάτω κάθε επίπεδο ίσης χωρητικότητας θέσεων συνολικά για 10 ζεύγη και στα δυο επίπεδα, τα οποία θα είναι κεκλιμένα για εύκολη χρήση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:  CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

 

 

 

 

 

 

15

Προμήθεια   Ποδηλάτου επαγγελματικού ψηφιακού οριζόντιας καθιστής  θέσης RECUMBENT Κυκλοεργόμετρο 

 

 

 

Τύπος: Ηλεκτρονικός-ψηφιακός 

Σύστημα Αντίστασης: Μαγνητικός 

Εύρος Αντίστασης: 1 –20 επίπεδα   

Ηλεκτρική ισχύς - Τροφοδοσία: 220-240V    

Δυνατότητα χρήσης: Από αθλούμενους  πάνω από 130-140  Kg

Θέση: Αφρολέξ επενδυμένο από δερματινη Α΄ ποιότητας. 

Άλλες Δυνατότητες: Οριζόντια   ρύθμιση σέλας με πλάτη, πετάλια με προστατευτικούς ιμάντες για τα πόδια,

Ηλεκτρονικές ενδείξεις: Ψηφιακή παρακολούθηση καρδιακής συχνότητας, με αισθητήρες χεριών απεικονιζόμενους στην οθόνη, αντίστασης, ταχύτητας,  διάρκειας, απόστασης, θερμίδων μερικών και συνολικών.

Χρήσης προγραμμάτων: Γρήγορη εκκίνηση,   fitness test, interval, κλπ

Ασφάλεια :Χερούλι συγκράτησης, Ρόδες μετακίνησης, Αντιολισθητικές χειρολαβές.

Extra: Ανάλογα τον κατασκευαστή,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:   CE,με  βεβαιωση ηλεκτρομαγνητικης συμβατοτητας

ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

σε όλα τα μέρη: ηλεκτρονικά –μηχανικά και ανταλλακτικά με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

 

 

 

16

ΜΟΝΟΖΥΓΟ

ΒΥΘΙΣΕΙΣ ΤΡΙΚΕΦΑΛΩΝ

ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ

ASSIST DIP CHIN

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακι

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Θέση ασκούμενου :Εργονομική κατασκευή  θέσης επενδυμένη με αφρολέξ επενδυμένο με  δέρμα  ή δερματινη Α΄ ποιότητας.

Λαβες χεριών: Επενδυμένες με αντιολισθητικό υλικό

Ψηλό σημείο για ασκήσεις μονόζυγου με διαφορετικές θέσεις και χαμηλό σημείο για βυθίσεις ασκήσεων τρικέφαλων

Αντίβαρα: 70-90 kg  για υποβοήθηση

Μαξιλάρι ποδιών και αντιολισθητικά ΄΄σκαλοπάτια ΄΄ ποδιών για την είσοδο στη μηχάνημα.

Κίνηση αντίβαρων: Συρματόσχοινο ή αλυσίδα μετακίνησης   αντίβαρων:

Πλάκες αντίβαρων : Από κράμα σίδηρου ή ατσαλιού χρώματος μαύρου ή  ασημί διαβάθμιση ανά 5 kg

Προστατευτικά  αντίβαρων: Κάλυψη κινουμένων μερών με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα ή διάφανο ή μη  πλαστικό

Προστατευτικά πατώματος: λαστιχένια.

Σύστημα επιλογής αντίβαρων : με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εύχρηστο κατά την χρήση   ενώ ο ασκούμενος βρίσκεται στο μηχάνημα.

Extra: Ανάλογα τον κατασκευαστή,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:   CE,  

ΕΓΓΥΗΣΗ : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ

σε όλα τα μέρη: ηλεκτρονικά –μηχανικά και ανταλλακτικά με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

17

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΑΣΕΩΝ –ΚΑΜΨΕΩΝ  ΣΤΗΘΟΥΣ

 

ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ –ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ

Σκελετός : Ασημί ή Ανθρακι

Βαφή: Ηλεκτροστατική βαφή ή βαφή υψηλής ποιότητας

Υλικό Κατασκευής: Από κράμα ατσαλιού υψηλής ποιότητας και ασφαλείς συνδέσεις.

Θέση ασκουμένου :Εργονομική κατασκευή  θέσης επενδυμένη με αφρολέξ επενδυμένο με  δέρμα  ή δερματινη Α΄ ποιότητας.

Ρύθμιση θέσης - πλάτης: Εύχρηστη ρύθμιση κατά την διάρκεια της άσκησης της θέσεως του ασκούμενου (έδρα -  πλάτη  )

Λαβες χεριών: Επενδυμένες με αντιολισθητικό υλικό

Χρώμα ταπετσαρίας: Μπορντό ή Καφέ ή Πορτοκαλί

Αντίβαρα: 120  kg

Κίνηση αντίβαρων: Συρματόσχοινο ή αλυσίδα μετακίνησης   αντίβαρων:

Πλάκες αντίβαρων : Από κράμα σίδηρου ή ατσαλιού χρώματος μαύρου ή  ασημί διαβάθμιση ανά 5 kg

Προστατευτικά  αντίβαρων: Kκάλυψη κινουμένων μερών με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα ή διάφανο ή μη  πλαστικό

Προστατευτικά πατώματος: λαστιχένια.

Σύστημα επιλογής αντίβαρων : με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εύχρηστο κατά την χρήση   ενώ ο ασκούμενος βρίσκεται στο μηχάνημα.

Extra: Ανάλογα τον κατασκευαστή,

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:   CE,

ΕΓΓΥΗΣΗ : : Minimun 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ για τα ρυθμιζόμενα –μετακινούμενα  μέρη του μηχανήματος, με κάλυψη της εγγύησης σε εργασία και ανταλλακτικά.

 

 

Ο Συντάξας

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ 10 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ΄

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                             

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΓ.  ΤΙΤΟΥ  1 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔ: 15-7135.016      με ποσό  30.000,00 €

ΤΙΤΛΟΣ:    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ

Α.Π: 20684/23-3-2010     

 

ΘΕΜΑ:

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΕΛΩΝ

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ  ( ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

2 

730,00

1460

2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΠΙΚΛΙΝΗΣ  ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

2 

800,00

1600

3

ΠΑΓΚΟΣ ΚΑΘΙΣΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΛΞΕΩΝ ΔΙΚΕΦΑΛΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

1 

440,00

440

4

ΠΑΓΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΡΥΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

4 

500,00

2000

5

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ.

2 

500,00

1000

6

ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΕΡΕΚΤΑΣΗΣ  ΡΑΧΙΑΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ

2 

520,00

1040

7

ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ –ΡΟΚΑΝΙΣΜΑΤΑ

2 

520,00

1040

8

ΜΠΑΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 KG ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΙΛΑ ΔΙΣΚΩΝ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ

3 

1050,00

3150

9

ΜΙΚΡΕΣ ΜΠΑΡΕΣ    150CM    8KG

2 

120,00

240

10

ΣΤΡΑΒΟΜΠΑΡΑ

2 

180,00

360

11

RACK  ΜΠΑΡΩΝ

1 

320,00

320

12

RACK  ΔΙΣΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

2 

300,00

600

13

ΑΛΤΗΡΕΣ  FIX  ΣΕ  kg ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΟΥ.

  

 

0

 

                KG    ΑΛΤΗΡΑ

TEMAX 

 

0

 

4

4 

40,00

160

 

5

4 

45,00

180

 

6

4 

50,00

200

 

8

4 

60,00

240

 

10

2 

70,00

140

 

12

2 

85,00

170

 

14

2 

95,00

190

 

16

2 

100,00

200

 

18

2 

115,00

230

 

20

2 

120,00

240

 

22

2 

130,00

260

 

24

2 

140,00

280

 

26

2 

150,00

300

 

28

2 

155,00

310

 

30

2 

170,00

340

 

32

2 

180,00

360

14

RACK ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΤΗΡΩΝ ΔΙΠΛΟΣ

2 

400,00

800

15

ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΚΥΚΛΟΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ RECUMBENT 

1 

2650,00

2650

16

ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΜΕ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ

1 

2000,00

2000

17

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΤΑΣΕΩΝ –ΚΑΜΨΕΩΝ  ΣΤΗΘΟΥΣ  ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ

1 

2650,00

2650

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

25150,00 

 

 

0,19 

0,19 

4778,50 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 

29928,50 

 

 

Ο Συντάξας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΕ 10 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE