inner image

Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών επιστολών και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού έτους 2010 όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών επιστολών και δεμάτων από και προς των Δήμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                                                      

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           

 

                                                                                                    Ηράκλειο   ..../.…../ 2010 

                   

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

      Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80  και αφορά την  επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών επιστολών και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού έτους 2010 όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 1ο


   Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

        Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου οδός Αγίου Τίτου 1 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 9/4/2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 - 13:30.

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο


   Δεκτοί  στο διαγωνισμό

        Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ταχυμεταφορικών επιχειρήσεων.

 

 ΑΡΘΡΟ 3ο

 

 Προϋπολογισμός προμήθειας

        Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την προμήθεια  είναι  19.995,57  €    με το 

Φ.Π.Α.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

Στοιχεία διαγωνισμού

      Στοιχεία για την προσφορά είναι :

 1. Η παρούσα διακήρυξη
 2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
 3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ταχυμεταφορών
 5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
 6. Το τιμολόγιο προσφοράς.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Προσφορές.

        Οι  προσφορές των διαγωνιζόμενων, θα αφορούν το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Προσφορές  που  για οποιοδήποτε λόγο   υποβάλλονται  μετά την ημερομηνία  και ώρα λήξης  του διαγωνισμού  δεν λαμβάνονται  υπόψη.

Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές.

Εναλλακτικές  προσφορές  δεν γίνονται δεκτές

Η ισχύς  των προσφορών θα είναι μέχρι 31/12/2010. Με δικαίωμα παράτασης από τον αρμόδιο    Αντιδήμαρχο για δυο (2) μήνες.

Οικονομικοί  όροι  των διαγωνιζόμενων δεν γίνονται  δεκτοί.

Όσοι  συμμετέχουν στο διαγωνισμό  οφείλουν  να αποδεικνύουν  την επαγγελματική  τους αξιοπιστία και φερεγγυότητα στην Υπηρεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο


   Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

        Η μη τήρηση  οποιουδήποτε  από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή  αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς .

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και στην Ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού .

Στο διαγωνισμό θα κατατεθούν δύο φάκελοι, που θα πρέπει  να περιέχουν τα κάτωθι :

Φάκελος Δικαιολογητικών :

Α.  Υπεύθυνη δήλωση  του διαγωνιζόμενου  ότι έλαβε  πλήρη γνώση των όρων  της διακήρυξης , της ειδικής  και γενικής συγγραφής  υποχρεώσεων  και της τεχνικής  περιγραφής , τα οποία  αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Β. Εγγυητική επιστολή  αναγνωρισμένης Τράπεζας  ή  του ΤΣΜΕΔΕ ποσού ίσου  του 2%  του ενδεικτικού  προϋπολογισμού  ως εγγύηση συμμετοχής  στο διαγωνισμό.

Γ. Πιστοποιητικό  του οικείου Επιμελητηρίου που να βεβαιώνει  την εγγραφή και το ειδικό  επάγγελμα  του διαγωνιζόμενου  και το οποίο  θα έχει εκδοθεί  το πολύ έξι (6) μήνες  πριν τη διενέργεια  του διαγωνισμού .

Δ. Πιστοποιητικό  περί  εκπλήρωσης  των φορολογικών  υποχρεώσεων 

Ε. Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής ενημερότητας .

ΣΤ. Δημοτική Ενημερότητα.

Ζ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης  των αποστολών, ο οποίος  θα πρέπει  να είναι σύμφωνος  με τη ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική περιγραφή.

Φάκελος Οικονομικής προσφοράς:

Οι  Οικονομικές προσφορές  υποβάλλονται  μέσα σε φάκελο  καλά σφραγισμένο και σε αυτόν θα περιέχεται  η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα   είδη  σε ευρώ  και θα αναγράφεται  αναλυτικά η ποσότητα, η τιμή μονάδος , το ποσό  δαπάνης  και η συνολική  δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Οι προσφορές   δεν πρέπει να έχουν σβησίματα,  προσθήκες, διορθώσεις  κλπ.

Εάν υπάρχει στην  προσφορά  διόρθωση  αυτή πρέπει  να είναι καθαρογραμμένη  και μονογραμμένη από τον προσφέρονταν.

Οικονομικές προσφορές  που υποβάλλονται  ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.       

 

 ΑΡΘΡΟ 7ο


Ενστάσεις  κατά του διαγωνισμού

       Ενστάσεις  κατά  της δημοπρασίας  υποβάλλονται  εγγράφως  στην αρμόδια για τη δημοπρασία επιτροπή ως ακολούθως :

1. Κατά  της  διακήρυξης  του διαγωνισμού  μέσα  στο μισό  του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση  της διακήρυξης  μέχρι   την ημερομηνία  υποβολής  των προσφορών .

2. Κατά  της νομιμότητας  της διενέργειας του διαγωνισμού ή συμμετοχής  προμηθευτή σε αυτόν ,  μόνο από προμηθευτή  που έχει συμμετοχή στο διαγωνισμό ,  εντός  24 ωρών   από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

Οι ενστάσεις  στη συνέχεια   υποβάλλονται  στη Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση  του αρμόδιου  για την αξιολόγηση  οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο


Αποσφράγιση προσφορών

      Η αποσφράγιση  των προσφορών  γίνεται ενώπιον  της  αρμόδιας Επιτροπής .

Προσφορές  που  υποβάλλονται   στο παραπάνω όργανο  μετά την έναρξη  της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται , αλλά  παραδίδονται  στην Υπηρεσία για  επιστροφή  ως εκπρόθεσμες . Επειδή  ο διαγωνισμός  γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη   τιμή  αποσφραγίζεται  ο κυρίως φάκελος  , μονογράφεται  δε  και σφραγίζονται   από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά    κατά φύλλο.  Η οικονομική προσφορά   δεν αποσφραγίζεται  , αλλά μονογράφεται  και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο . 

Μετά  την αποσφράγιση  των προσφορών   καταχωρούνται  σε πρακτικό  τα ονόματα   των προμηθευτών  που έλαβαν μέρος  καθώς και των δικαιολογητικών  που  υπέβαλαν   αναλυτικά   και υπογράφονται  από το ανωτέρω όργανο.

Η αποσφράγιση των προσφορών   γίνεται δημόσια .

Όσες προσφορές  δεν κρίθηκαν   αποδεκτές  δεν αποσφραγίζονται   αλλά επιστρέφονται .

Μετά   τον έλεγχο  των δικαιολογητικών,  οι φάκελοι  των οικονομικών  προσφορών  των προμηθευτών  που έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται  κατά σειράν. Προσφορές  που δεν είναι υπογεγραμμένες από τον προμηθευτή  ή δεν είναι σύμφωνες με τη    διακήρυξη  απορρίπτονται . Ανάδοχος ανακηρύσσεται  αυτός  που πρόσφερε τη μικρότερη τιμή  για το σύνολο  της προσφοράς στην περίπτωση δε που  περισσότεροι  του ενός  έχουν προσφέρει την ίδια μικρότερη τιμή,  γίνεται κλήρωση μεταξύ τους.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο


   Αξιολόγηση προσφορών

      Το κριτήριο  για    την  κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή . Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

 Τα δικαιολογητικά  συμμετοχής  στο διαγωνισμό

 1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
 2. Η τήρηση  των προδιαγραφών των ταχυμεταφορών
 3. Η ακύρωση  του διαγωνισμού   επιτρέπεται  λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας.
 4. Ο διαγωνισμός  μπορεί να επαναληφθεί  λόγω ασύμφορου.
 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη   εκτίμησης απορρίπτεται.
 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
 7. Η προσφορά δεν απορρίπτεται   αν οι αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις.
 8. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη .

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο


Τιμές  προσφορών

      Όλες  οι προσφορές  θα  γράφονται  σε Ευρώ . Προσφορά στην οποία  θα καθορίζεται η τιμή  σε συνάλλαγμα ή ρήτρα  συναλλάγματος   απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εφόσον   από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια   η προσφερόμενη  τιμή,  η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα  από γνωμοδότηση  του αρμοδίου  για την αξιολόγηση  προσφορών οργάνου.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο


Γλώσσα σύνταξης  προσφορών

      Οι   προσφορές   θα είναι γραμμένες  στην  Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις  και σαφείς  σε όλα  τα σημεία,  οποιαδήποτε  ασάφεια  ερμηνεύεται  σε βάρος του προμηθευτή.

 

    ΑΡΘΡΟ 12ο

 

   Χρόνος  και τόπος παράδοσης  των ειδών

      Ο μειοδότης  υποχρεούται  να παραλαμβάνει και να παραδίδει τις επιστολές ή τα  δέματα μέσα στα χρονικά  περιθώρια  και με τον τρόπο  που ορίζονται   από τις  τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας  που διενεργεί  την παραγγελία.

 

 ΑΡΘΡΟ  13ο


Χρονική ισχύς προσφορών

      Όλες  οι προσφορές   όσων έχουν λάβει μέρος   και δεν αποκλείσθηκαν  από το διαγωνισμό,  θεωρούνται ότι  ισχύουν.   Κατά  το  διάστημα  που ισχύουν  οι προσφορές  ο Δήμος μπορεί να καλέσει  τον προκριθέντα  διαγωνιζόμενο  με βάση το πρακτικό αξιολόγησης για να υπογράψει  σύμβαση  με τους όρους της παρούσας   διακήρυξης  και της συγγραφής υποχρεώσεων .

Ο διαγωνιζόμενος  δεν δύναται  κατά το διάστημα  της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει  την ακύρωση  αυτής ή οποιαδήποτε  μεταβολή των όρων  προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο


Δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή

      Ο ανάδοχος προμηθευτής  επιβαρύνεται  με τα έξοδα  μεταφοράς  των ειδών, τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη κράτηση. Το Φ.Π.Α.  βαρύνει  το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

 

Διακηρύξεις, συμβατικοί όροι δημοπρασίας

      Αντίγραφο   της διακήρυξης  και  των λοιπών  στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν  από την αρμόδιο τμήμα προμηθειών, τηλ. 399185 αρμόδιος υπάλληλος Παπαδάκη Σταματία.

 

 

 

                                                   Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

 

 

 

                                                                    ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              επιστολών και δεμάτων από          

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                               και προς των Δήμο.                                           

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                            

 

 

               

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο

 

Αντικείμενο διαγωνισμού.

      Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) επιστολών και δεμάτων, εσωτερικού και εξωτερικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Η επιλογή θα γίνει  με μειοδοτικού διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές θα περιέχουν  πλήρη τεχνικά  στοιχεία για να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους .   

 

ΑΡΘΡΟ  2ο

 

Ισχύουσες διατάξεις

      Η διενέργεια  του διαγωνισμού υπάγεται στις διατάξεις  του Π.Δτος του 28/80.

 

ΑΡΘΡΟ 3 ο

 

Συμβατικά τεύχη  μελέτης

      Συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος  είναι:

 1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ταχυμεταφορών
 3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
 4. Η ειδική συγγραφή  υποχρεώσεων
 5. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
 6. Τιμολόγιο προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

 Ανάδειξη μειοδότη

      1. Ο μειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσκομίσει ή να αντικαταστήσει την εγγυητική συμμετοχής με εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας   αντιστοιχεί  σε ποσοστό  5%   της συνολικής  συμβατικής  αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 

2. Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης θα πρέπει  να κατατεθεί προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης .

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

Άρνηση υπογραφής της σύμβασης            

       Εάν ο ανάδοχος μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποίησης  και δεν καταθέσει την κατά το προηγούμενο άρθρο εγγύηση ο ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση  συμμετοχής  του εκπίπτει  αυτοδικαίως  υπέρ του Δήμου. Ο Δήμος   δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχόν γενομένης σ΄ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζημίας από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύμβασης .  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

Ευθύνη  αναδόχου και εγγύηση

      Ο ανάδοχος μειοδότης ευθύνεται και εγγυάται την τήρηση  των συμφωνηθέντων .   

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο 

 

Παραλαβή αποστολών

      Σε κάθε  περίπτωση  θα συντάσσεται  σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής  της αποστολής .

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

 

Υπέρβαση  χρόνου παραλαβής  και παράδοσης

      Σε περίπτωση που η αποστολή παραληφθεί ή παραδοθεί εκπρόθεσμα ο Δήμος έχει δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις  και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής :

Για καθυστέρηση που ορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το μισό του προβλεπόμενου  χρόνου  παράδοσης  2,5 % επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας  που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο 

 

Τρόπος πληρωμής           

       Η πληρωμή  της αξίας των αποστολών  από και προς το Δήμο, θα γίνει μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και για όσες αποστολές πραγματοποιηθούν .

 

ΑΡΘΡΟ  10Ο  

 

Επίλυση  διαφορών

Οι διαφορές  που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή  της παρούσας σύμβασης επιλύονται σύμφωνα  με το άρθρο του Π.Δτος του 28/80.

 

 

                       Ηράκλειο   ..../..../ 2010

 

 

                          Ο   Συντάκτης                              

 

 

 ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              επιστολών και δεμάτων από          

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                               και προς των Δήμο.                                           

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                           

 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

Αντικείμενο διαγωνισμού 

      Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή εταιρείας  ταχυμεταφορών (courier), επιστολών  και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού. Η επιλογή θα γίνει με μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή. Οι προσφορές  θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των ταχυμεταφορών .  

 

ΑΡΘΡΟ  2Ο

Ισχύουσες διατάξεις

      Η διενέργεια  του διαγωνισμού υπάγονται στις διατάξεις  του Π.Δ/τος  28/80.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Δαπάνες  που βαρύνουν τον προμηθευτή

       Ο μειοδότης  βαρύνεται με τα έξοδα   μεταφοράς  των ειδών, τα έξοδα δημοσίευσης  και με την κάθε  τυχόν νόμιμη κράτηση. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Χρόνος και τόπος παράδοσης των αποστολών

        Ο μειοδότης  υποχρεούται να παραδίδει  τις επιστολές  και τα δέματα μέσα στα χρονικά  περιθώρια με τον τρόπο που ορίζονται  από τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι αποστολές  θα γίνονται  σταδιακά,  ανάλογα με τις ανάγκες  της Υπηρεσίας , ο δε μειοδότης  δεσμεύεται  για την έγκαιρη  παράδοσή τους. Η παραλαβή  των αποστολών  θα γίνεται  από τις Υπηρεσίες που έχουν ανάγκη διακίνησης εγγράφων ή δεμάτων .

Ο μειοδότης  υποχρεούται να  παραλαμβάνει   άμεσα τις αποστολές από την Υπηρεσία  από την οποία ειδοποιείται .

 

 

                 Ηράκλειο   ..../..../ 2010

 

                            

                          Ο   Συντάκτης            

 


 ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  επιστολών και δεμάτων από             

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                   και προς των Δήμο.                                                           

Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                                  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ                                                             

 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

1.   Το δίκτυο πρέπει να έχει αποκλειστικούς   αντιπροσώπους πανελλαδικά και να μην

      χρεώνει  χιλιομετρικές επιβαρύνσεις  σε κανένα προορισμό της  Ελλάδος.

 1. 2.       Ο χρόνος  παράδοσης  για τα ενταύθα  θα πρέπει να είναι  δυο  (2) ώρες μετά  το χρόνο

       παραλαβής από το Δήμο.

 1. 3.        Ο χρόνος  παράδοσης  για άλλες πόλεις θα πρέπει να είναι η επόμενη  εργάσιμη ημέρα.
 2. 4.        Οι αποστολές  στο εξωτερικό θα γίνονται  με γνωστές  και αξιόπιστες εταιρείες.
 3. 5.        Το σύστημα  ανίχνευσης  των αποστολών  θα πρέπει  να είναι σύγχρονο, έτσι ώστε

       να ξέρουμε  ανά πάσα  στιγμή την παραλαβή και την ώρα παράδοσής τους.

 1. 6.        Το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει  να λειτουργεί πρωί και  απόγευμα .
 2. Όλες οι αποστολές  θα πρέπει να είναι ασφαλισμένες .

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο   ..../..../ 2010                                                                Ο Δ/ντής Οικονομικού Προγραμματισμού

                                                                                                                    Και Δαπανών

                          

 Ο   Συντάκτης                                                                                                     

 

                                                                                                                  Προεστάκης  Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών.    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          επιστολών και δεμάτων από              

ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                        

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ

ΤΕΜ.

ΤΙΜ.ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

 

1

Εντός πόλεως

4.000

3,00 €

12.000,00 €

 

2

Εντός Κρήτης

700

3,50 €

2.450,00 €

 

3

Υπόλοιπη Ελλάδα

320

4,50 €

1.440,00 €

 

4

Εξωτερικού

19

12,00 €

228,00 €

 

ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ

 

 

 

 

5

Εντός πόλεως

50

4,50 €

225,00 €

 

6

Εντός Κρήτης

50

5,00 €

250,00 €

 

7

Υπόλοιπη Ελλάδα

10

6,00 €

60,00 €

 

8

Εξωτερικού

10

15,00 €

150,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

16.803,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:

 

19.995,57 €

 

 

 

                 Ηράκλειο   ..../..../ 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ο   Συντάκτης                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ

ΤΕΜ.

ΤΙΜ.ΜΟΝ.

ΣΥΝΟΛΟ

1

Εντός πόλεως

4.000

 

 

2

Εντός Κρήτης

700

 

 

3

Υπόλοιπη Ελλάδα

320

 

 

4

Εξωτερικού

19

 

 

ΔΕΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ

 

 

 

5

Εντός πόλεως

50

 

 

6

Εντός Κρήτης

50

 

 

7

Υπόλοιπη Ελλάδα

10

 

 

8

Εξωτερικού

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:

 

 

 

 

                 Ηράκλειο   ..../..../ 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο   Συντάκτης 

 

 

 

                                                                                                  Ο Δ/ντής Οικονομικού Προγραμματισμού

                                                                                                Και Δαπανών

 

 

 

                          

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Προεστάκης  Δημήτριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο   ..../..../ 2010 

 

 

 

 

                                                                Ο Προσφέρων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE