inner image

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4»

Ηράκλειο, 6-2-2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4»

 

Ο Δήμος Ηρακλείου μέσω του γραφείου Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών, ταυτόχρονα με την διακήρυξη του διαγωνισμού «Ηράκλειο χ 4» ανάρτησε χάρτη σε μορφή pdf του ισχύοντος σχεδίου πόλης Ηρακλείου με τα Οικοδομικά τετράγωνα και τις περιοχές ενδιαφέροντος επί ορθοφωτοχάρτη. Στον χάρτη αυτόν επίσης περιέχονταν, πέραν την οπτικοποίησης και περιγραφή των περιοχών του διαγωνισμού βάσει των οδών που περικλείονται. Ο χάρτης αυτός συνόδευε την διακήρυξη του διαγωνισμού και ήταν διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr).

Πολλοί υποψήφιοι μελετητές  του διαγωνισμού, ζητούν σήμερα με αιτήσεις τους σε εμάς, επιπλέον στοιχεία σε περιοχές που τους ενδιαφέρουν ή ακόμα και για το σύνολο της πόλης του Ηρακλείου.

Πλέον λοιπόν των παραπάνω ήδη παρεχομένων στοιχείων, αναρτάται σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και χάρτης σε μορφή εικόνας (jpg)  με τους όρους δόμησης του συνόλου της πόλης και τα Οικοδομικά Τετράγωνα του ισχύοντος σχεδίου.

Παρακαλούμε επίσης τους υποψήφιους μελετητές του διαγωνισμού να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:

  • Λεπτομερή τοπογραφικά διαγράμματα, ειδικώς σε μορφές ψηφιακών αρχείων σχεδιαστικών προγραμμάτων, δεν διαθέτει ο Δ.Η για το σύνολο των περιοχών του διαγωνισμού. Επιπλέον, όπου υπάρχουν, αφορούν διαγράμματα που συντάχθηκαν για άλλους μελετητικούς σκοπούς, διάφορης ακρίβειας και προδιαγραφών και κυρίως σε διάφορες χρονικές στιγμές. Συνεπώς, δεν μπορεί να εγγυηθεί την  ενιαία ακρίβειά τους και ειδικά την  ενημέρωσή τους σήμερα. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλάνη τους υποψήφιους μελετητές που θα εξαρτήσουν τη δουλειά τους σε υπόβαθρα που πιθανόν να μην ισχύουν ή να μην είναι ενημερωμένα. Επίσης, κάποιες περιοχές δεν διαθέτουν καθόλου ψηφιακά τοπογραφικά υπόβαθρα.
  • Η παροχή λοιπόν επιπλέον στοιχείων (εάν και εφόσον κατά περίπτωση υπάρχουν) εκτιμούμε  ότι πέραν των κινδύνων που προαναφέρουμε, θα δημιουργούσε και προφανείς ανισότητες, τόσο μεταξύ των υποψηφιοτήτων όσο και μεταξύ των υποψηφίων περιοχών όπου περιοχές που διαθέτουν ψηφιακά υπόβαθρα προφανέστατα θα συγκέντρωναν την προτίμηση των μελετητών έναντι περιοχών που δεν διαθέτουν και θα πρέπει οι υποψήφιοι να χρησιμοποιήσουν δικά τους μέσα για την διαμόρφωση της πρότασής τους.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Δ.Η. παρέχει στους υποψήφιους μελετητές ότι είναι ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα του και αναφέρεται παραπάνω. Αυτονόητα, σε ειδικά ερωτήματα και επι απολύτως συγκεκριμένων περιπτώσεων θα ανταποκριθούμε άμεσα παρεχοντας κάθε δυνατή βοήθεια, πάντα στα πλαίσια των παραπάνω διευκρινήσεων.

Για παραπάνω πληροφορίες και διευκρινήσεις, το γραφείο Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς πόλης οικιστικών συνόλων και ενετικών τειχών είναι στην διάθεση σας στα τηλέφωνα (2810)-247541-247543-247544-247545-247546.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4»

 

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Α.Ε. (ΕΑΧΑ Α.Ε.)

Λυκούργου 17, 105 52 Αθήνα

Τηλ: 210 5200300, 210 5200400, fax: 210 5230155

E-mail: info@astynet.gr, Ιστοσελίδα: www.astynet.gr 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Από το Πράσινο Ταμείο / ΥΠΕΚΑ

3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η αναζήτηση προτάσεων για το βασικό κύτταρο της πόλης, το Οικοδομικό Τετράγωνο. Επειδή η Ελληνική πόλη χαρακτηρίζεται από μικρά οικοδομικά τετράγωνα με πυκνό δίκτυο δρόμων, στενά πεζοδρόμια και κατακερματισμένους χώρους πρασίνου, στόχος είναι η δημιουργία ενός μεγαλύτερου πλέον οικοδομικού τετραγώνου (οικοδομικά τετράγωνα Χ 4, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ 4) που θα επηρεάσει θετικά το μικροκλίμα της περιοχής, την ποιότητα ζωής, την εικόνα αλλά και τη λειτουργία του δημοσίου χώρου.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η ελεύθερη επιλογή τουλάχιστον 4 τυπικών οικοδομικών τετραγώνων σε γειτονιές του Δήμου Ηρακλείου, με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον (που οφείλεται είτε σε υψηλούς συντελεστές δόμησης, είτε σε υψηλή πυκνότητα, είτε σε έλλειψη χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων, είτε σε απαξίωση παλαιού κτηριακού αποθέματος κ.λπ.) και η κατάθεση πρότασης για την αξιοποίηση του «σταυρού», των ενδιάμεσων δηλαδή δρόμων, συνδυάζοντάς τους με υφιστάμενα κενά ή ακαλύπτους χώρους. Οι Διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τον χώρο στις τρεις διαστάσεις του.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, νέων αρχιτεκτόνων, μίας κατηγορίας μελετών κατά τις κείμενες σχετικές διατάξεις. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι αρχιτέκτονες, έως 40 ετών, με άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Στην ομάδα των Διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές (το όριο των 40 ετών υπολογίζεται μέχρι το τέλος του παρόντος έτους και αφορά όλους τους Διαγωνιζομένους, υπευθύνους ομάδας αλλά και όλα τα μέλη της). Κάθε Διαγωνιζόμενος -μόνος ή και ως μέλος ομάδας- μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θα συνεκτιμηθούν η πρωτοτυπία της λύσης, ο πιλοτικός της χαρακτήρας (η δυνατότητα δηλαδή χρήσης της ιδέας/αρχής και σε άλλες περιοχές της πόλης με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον), η βιοκλιματική προσέγγιση καθώς και η ευκολία εφαρμογής και συντήρησης. Παράλληλα, θα αξιολογηθούν και καινοτόμες προτάσεις που απαιτούν αλλαγές στη μέχρι τώρα τυπική/συνήθη οργάνωση του χώρου για μακροπρόθεσμη εφαρμογή σε περιοχές με γηρασμένο κτηριακό απόθεμα προς αντικατάσταση.

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 18 Μαρτίου 2013 και ώρα 15:00.

Η υποβολή των Προτάσεων θα γίνει στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Λυκούργου 17, 3ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες (10:00-15:00).

Δεκτές γίνονται επίσης Προτάσεις που απεστάλησαν στα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του Διαγωνιζομένου για την έγκαιρη υποβολή.   

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κριτική Επιτροπή είναι επταμελής.

Μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους:

  • Ένας κριτής «εκ προσωπικοτήτων» υποδεικνυόμενος από την Διοργανώτρια Αρχή σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου
  • Δύο κριτές υποδεικνυόμενοι από την Διοργανώτρια Αρχή σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου
  • Τέσσερις κριτές από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ.28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ (με κλήρωση από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΚΑ).

 

Η Διοργανώτρια Αρχή  συγκροτεί  την Κριτική Επιτροπή (δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης).

8. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι οριστική και υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή εφόσον δεν είναι αντίθετη με τους όρους της Προκήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Θα απονεμηθούν έως 5 ισότιμα βραβεία των 5.000 € το καθένα. Είναι δυνατόν να δοθούν και έως 5 εξαγορές των 1.000 € εκάστη μετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής. Τα βραβεία απονέμονται στην ομάδα αλλά το χρηματικό ισόποσο καταβάλλεται στον υπεύθυνο αρχιτέκτονα της ομάδας είτε κατανέμεται στα μέλη της ομάδας αρχιτεκτόνων σύμφωνα με τον υποβληθέντα πίνακα ποσοστών.

10. ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γλώσσα: Ελληνική

Η Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής www.astynet.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.

Την Αναλυτική Προκήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι και σε έντυπη μορφή είτε από τα γραφεία της Διοργανώτριας Αρχής, Λυκούργου 17, Αθήνα, είτε από τα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, Γραφείο Παλαιάς Πόλης, Ανδρογέω & Πλ. Καλλεργών, Ηράκλειο, από την Δευτέρα 19/11/2012 τις εργάσιμες ημέρες (10:00 - 15:00).

Η Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.3316/05 όπως ισχύει. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Αρχής καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου και αποστέλλεται ενημερωτικά για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, του Πράσινου Ταμείου και του ΥΠΕΚΑ.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE