inner image

Ανάπλαση των oδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Επίσημη Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, TK 71201, Ηράκλειο-Κρήτης, Ελλάδα,

Κωδικός NUTS: EL431 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@heraklion.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο www.heraklion.gr

Τηλέφωνο: 2813 409000

Φαξ: 2810 227180

Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διονυσίου 13α ,Νέα Αλικαρνασσός, Τ.Κ 71601 .

Πληροφορίες: Γιώργος Ταβερναράκης

E-mail: tavernarakis@heraklion.gr

Τηλέφωνο :. 2813 409845

Φαξ: 2813 409870

2. Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Δήμος Ηρακλείου) www.heraklion.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

5. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45233120-6 «Έργα Οδοποιϊας»

6. Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΟ

7. Τόπος Εκτέλεσης: Ηράκλειο, Κρήτης 

8. Τίτλος έργου: «Ανάπλαση των oδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού»

9. Σύντομη Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου, είναι η διαμόρφωση – ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού (καθώς και τμήματα μικρότερων οδών) οι οποίοι συνδέουν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) με το κέντρο της πόλης.

Ο1ι παραπάνω δρόμοι είναι χαρακτηριστικοί δρόμοι της παλιάς πόλης, μικρού πλάτους με ήπια ή σε κάποιες περιπτώσεις καθόλου κυκλοφορία, που σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά κτίρια και τα οικιστικά σύνολα της περιοχής μαρτυρούν την ιστορική εξέλιξη του ιστού της πόλης του Ηρακλείου. Επίσης, οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν σήμερα τους επισκέπτες (και όχι μόνο) της πόλης που θέλουν από το κέντρο να επισκεφτούν το τάφο Καζαντζάκη και τους πολιτιστικούς χώρους που λειτουργούν σήμερα στις πύλες του οχυρωματικού περιβόλου.

Με το παρόν έργο οι παραπάνω δρόμοι μετατρέπονται σε βασικούς άξονες σύνδεσης (κυρίως για τους πεζούς) του κέντρου της πόλης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, τους πολιτιστικούς χώρους των τειχών, τον τάφο Καζαντζάκη και τις διαδρομές περιπάτου και αναψυχής της τάφρου και των τειχών. Η στάθμευση των αυτοκινήτων μπορεί να γίνεται στους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους που βρίσκονται στην αρχή της οδό Γιαννίκου συνολικής χωρητικότητας 800 θέσεων.

Παράλληλα επιτυγχάνεται α) η ανάδειξη και αναβάθμιση των παραπάνω δρόμων με διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα τους που προσδίδει ένα ιδιαίτερο χρώμα στην περιοχή, β) η ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων με γνώμονα την ασφαλέστερη διέλευση και εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων με απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων και αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων

10. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 714.211,13 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ 24%

11. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές

12. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

13. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε δημόσια έργα των κατηγοριών : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στις κατηγορίες οικοδομικά ή οδοποιϊα 1ης τάξης και άνω, υδραυλικά Α1 τάξης και άνω και ηλεκτρομηχανολογικά Α2 τάξης και άνω.

- και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

- Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

- Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

- Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

- Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 14.284,23 ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

14. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή κάτω των ορίων

15. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

16. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) – άρθρο 95 ν.4412/2016.

17. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 30/03/2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

18. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης.

19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

20. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 03/04/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

21. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

22. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188).

23. Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

24. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους ΚΑ 30-7323.625

25. Προδικαστικές Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

26. Άλλες πληροφορίες

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό 511/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και η έγκριση των όρων δημοπράτησης με την υπ’ αριθμό 804/2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. Α-615/24-2-2020 ΑΑΥ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.

27. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.heraklion.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr

O Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρασίνου

& Καθημερινότητας

Ιωάννης Αναστασάκης

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE