inner image

Κατασκευή Μεταλλικού Στεγάστρου στο 15ο δημοτικό σχολείο

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ 15ο δημοτικο σχολειο»

με προϋπολογισμό  50.000,00 € με ΦΠΑ.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Α)  Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις, με προϋπολογισμό: 4.276,40 €

Β) Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα, με προϋπολογισμό: 3.654,55 €

Γ) Ομάδα Γ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές, με προϋπολογισμό: 10.319,40 €

Δ) Ομάδα Δ: Λοιπά-Τελειώματα, με προϋπολογισμό: 11.281,00 €

Συντίθεται από τις παρακάτω κατηγορίες πτυχίων: 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και  απρόβλεπτα)

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 40.074,042 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν μέχρι τις 22/3/2018, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στο πρώην δημαρχείο Νέας Αλικαρνασσού, Αρτεμισίας & Διονύσου 13Α Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ. 71601 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος, απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει. Για την παραλαβή του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι δεν καταβάλουν ιδιαίτερη δαπάνη – ποσό  για την αναπαραγωγή του εντύπου.   

Τα συμβατικά τεύχη, μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr), σε ηλεκτρονική μορφή.

Πληροφορίες στην ΔΤΕ Δήμου Ηρακλείου (τηλ.:2813-409897) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2813-409870 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών (Διονυσίου 13α, Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου), στις  29/3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια  επιτροπή.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην παραπάνω αναφερόμενη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου.  

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α  του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί (σύμφωνα με το άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης):

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕ A1 ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτών (άρθρο 97 του Ν.4412/2016)

Επίσης, πρέπει να κατατεθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), σύμφωνα με την παραγρ.4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση πριμ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης του έργου, δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.heraklion.gr, και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/3/2018

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE