inner image

Συνοπτικός διαγωνισμός για τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε 350 μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                       Ηράκλειο, 13/08/18 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2                                              Αρ. Πρωτ. 68131 

Τ.Κ.: 71202

Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ.: 2813409185

Fax:  2810229207                               

E-mail: prom@heraklion.gr

 

      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 72.912,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση χορήγησης πρωινού γεύματος σε 350 μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίοι υποσιτίζονται λόγω των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν και ως εκ τούτου οι γονείς αδυνατούν να παρέχουν το απαραίτητο αυτό γεύμα στα παιδιά τους, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και σχολική επίδοση των μαθητών.

 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις 28/08/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής ή θα σταλούν ταχυδρομικά ή θα κατατεθούν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ.), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή στις 04/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. και ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό εβδομήντα έξι ευρώ (1.176,00 €).

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και για την παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών-Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2813409185,186,189,403). Επίσης τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction.

Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν:

-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης):

-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

-Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.

-Θα δημοσιευθεί μία φορά στην Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ.

 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ. Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.                                    

 

                                                                  Η Αντιδήμαρχος                                 

                                                                  Καναβάκη Μαρία

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE