inner image

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου στον Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών - Τεμένους

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – Φο.Δ.Σ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΑΡΧΑΝΩΝ – ΤΕΜΕΝΟΥΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών - Τεμένους, που εδρεύει στο Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Ανάρτηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας της υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 σύναψης μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ.

Αναρτήθηκε την Δευτέρα 21/11/2022 ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας  που αφορά την υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 πρόσκληση σύναψης μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ για τις ανάγκες της Προγραμματικής Σύμβασης για την "Εξωστρέφεια αγροτικής οικονομίας Ηρακλείου" της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.

Πρακτικό Αξιολόγησης για την Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ για τις ανάγκες της Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εξωστρέφεια αγροτικής οικονομίας Ηρακλείου της Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε»

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 273/13-10-2022 ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@heraklionmsa.gr εντός δέκα(10) ημερών και έως τις 14:00 μ.μ., δηλαδή έως 14/11/2022 ημέρα Δευτέρα και έως τις 15:00 μ.μ.. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.

Λόγω προσωπικών δεδομένων στην αναρτημένη απόφαση δεν εμφανίζονται τα ονόματα των υποψηφίων εκτός από τον υποψήφιο που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία.

Πρόσληψη ενός ατόμου ορισμένου χρόνου για την σύμβαση «Εξωστρέφεια αγροτικής οικονομίας Ηρακλείου»

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ για την κάλυψη αναγκών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στον Δήμο Ηρακλείου, με αντικείμενο το έκτακτο έργο της εκτέλεσης τμήματος της Προγραμματικής Σύμβασης: «Εξωστρέφεια αγροτικής οικονομίας Ηρακλείου» συνολικής διάρκειας έως είκοσι τέσσερις μήνες (24).

Τα απαιτούμενα υποχρεωτικά και βαθμολογούμενα επιπρόσθετα προσόντα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τρόποι απόδειξης των προσόντων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων,  ο τρόπος κατάταξης των υποψηφίων, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, κ.λπ., περιγράφονται στα ακόλουθα έντυπα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην Πρόσκληση με τα Παραρτήματα της, είναι η Δευτέρα 24.10.2022 (στις 15:00 για αυτοπρόσωπη υποβολή, με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας για συστημένη επιστολή).

Πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού έξι (6) ατόμων στα ΚΔΑΠ Ηρακλείου για διάστημα δύο μηνών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης έως δύο μήνες, στα εννέα (9) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) της ΔΗΚΕΗ στον Δήμο Ηρακλείου

Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 70158/25-7-2022 πρόσκλησης για τη σύναψη ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης 'MC-VIEW'.

Ανάρτηση οριστικού  κύριου πίνακα κατάταξης με αρ. πρωτ. 86988/7-9-2022 και οριστικού πίνακα απορριπτέων με αρ. πρωτ. 86996/7-9-2022 για την  πρόσληψη  προσωπικού  ενός (1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων  στο πλαίσιο της πράξης:«MC-VIEW: Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to learning throughout life by people with fewer opportunities» -«Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και της πρόσκλησης “Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων - Strategic Partnerships in the field of Adult Education – KA2».

Ανάρτηση της υπ' αριθμ. απόφασης 36/2022 'Έγκριση πρακτικού διενέργειας ελέγχου ενστάσεων Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. περί της συνολικής βαθμολόγησης και της προσωρινής κατάταξης των προτάσεων για την πρόσκληση πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Οργανισμού'.

Αναρτήθηκε σήμερα, Τετάρτη 07/09/2022, η απόφαση 36/2022 (ΑΔΑ:ΨΣ5Κ46Ν4ΒΓ-208) του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο Μ.Α.Ε.,  που αφορά την "Έγκριση πρακτικού διενέργειας ελέγχου ενστάσεων κατά της υπ’ αριθμ. 31/2022 (ΑΔΑ:6ΑΖΒ46Ν4ΒΓ-Λ1Κ) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. περί της συνολικής βαθμολόγησης και της προσωρινής κατάταξης των προτάσεων για την πρόσκληση πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Οργανισμού".

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την ανάρτηση των παρακάτω οριστικών πινάκων κατάταξης με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία αποδεικνύονταν με τα συνημμένα δικαιολογητικά των αιτήσεων , της  με αρ. πρωτ. 73811/3-8-2022  ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων και συγκεκριμένα 180 πλήρους απασχόλησης και 30 μερικής απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

 1. Οριστικός πίνακας κατάταξης πλήρους απασχόλησης  με  αρ. πρωτ. 83128/30-8-2022

 2. Οριστικός πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης με αρ. πρωτ. 83141/30-8-2022

 3. Οριστικός πίνακας απορριπτέων με αρ. πρωτ. 83126/30-8-2022

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 70158/25-7-2022 πρόσκλησης για τη σύναψη ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης 'MC-VIEW'.

Ανάρτηση προσωρινού  κύριου πίνακα κατάταξης με αρ. πρωτ. 81792/26-8-2022 και προσωρινού πίνακα απορριπτέων με αρ. πρωτ. 81795/26-8-2022  για την  πρόσληψη  προσωπικού  ενός (1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων  στο πλαίσιο της πράξης:«MC-VIEW: Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to learning throughout life by people with fewer opportunities» -«Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και της πρόσκλησης “Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων - Strategic Partnerships in the field of Adult Education – KA2».

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 27/8/2022 έως και 2/9/2022.

Ανάρτηση Προσωρινών πινάκων κατάταξης της με αρ. πρωτ. 73811/3-8-2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την ανάρτηση των παρακάτω προσωρινών πινάκων κατάταξης με βάση τα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία αποδεικνύονταν με τα συνημμένα δικαιολογητικά των αιτήσεων , της  με αρ. πρωτ. 73811/3-8-2022  ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων και συγκεκριμένα 180 πλήρους απασχόλησης και 30 μερικής απασχόλησης για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου κατά το σχολικό έτος 2022-2023.

 1. Προσωρινός πίνακας κατάταξης πλήρους απασχόλησης  με  αρ. πρωτ. 81048/24-8-2022

 2. Προσωρινός πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης με αρ. πρωτ. 81055/24-8-2022

 3. Προσωρινός πίνακας απορριπτέων με αρ. πρωτ. 81062/24-8-2022

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.  Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdp@heraklion.gr  από 25/8/2022 έως και 26/8/2022.

Απόφαση ΔΣ για την πρόσληψη Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.

Αναρτήθηκε σήμερα, Παρασκευή 05/08/2022, η απόφαση 31/2022 του Δ.Σ. που αφορά την «Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης για την υπ΄ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου»

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 49/06-05-2022 ανακοίνωση πρόσληψης, κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@heraklionmsa.gr εντός πέντε (5) ημερών και έως τις 15:00 μ.μ., δηλαδή έως 12/08/2022 ημέρα Παρασκευή και έως τις 15:00 μ.μ.. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.

Λόγω προσωπικών δεδομένων στην αναρτημένη απόφαση δεν εμφανίζονται τα ονόματα των υποψηφίων εκτός από τον υποψήφιο που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 73811/3-8-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος Ηρακλείου με την με αρ. πρωτ. 73811/3-8-2022 ανακοίνωση, γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και συγκεκριμένα, 180 ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης και 30 ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν  την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με αριθμό 73811/3-8-2022 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από Πέμπτη 04/08/2022 έως και Πέμπτη 18/8/2022

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρω  κατ΄ αριθμό  και  ειδικότητες  προσωπικού, με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  διάρκειας  τεσσάρων  ( 4 )   μηνών, για  την  αντιμετώπιση    αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας  του  Δήμου μας , έτους 2022.

Πρόσληψη ενός ατόμου ορισμένου χρόνου στη ΔΗ.Κ.Ε.Η.

Η Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού-Καθαριστής (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης), για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022), στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ). Η διάρκειας της σύμβασης θα ξεκινά από την υπογραφή της έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης λόγω συνέχισης του προγράμματος. Για το μήνα Αύγουστο οι αποδοχές θα καλύπτονται από ιδίους πόρους τις επιχείρησης.

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 56893/21-6-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ,εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας και συγκεκριμένα για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022».

   Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την  πρόσληψη του κατωτέρω  κατ΄ αριθμό  και  ειδικότητες  προσωπικού, με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού    δικαίου    ορισμένου    χρόνου    διάρκειας   δύο   ( 2 )   μηνών , για   την   αντιμετώπιση κατεπειγουσών ,εποχιακών  ή   πρόσκαιρων  αναγκών   του  Δήμου  μας  και  συγκεκριμένα για την

κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022».

 

Α/Α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ    ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ          ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

                                                                                   ΠΡΟΣΟΝΤΑ

       

   1.   ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ                     7     Να πληρούν τα γενικά               Δύο (2) μήνες

         ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                        προσόντα διορισμού

                                                    που προβλέπονται για

                                                    τους μόνιμους υπαλλήλους

   2.   ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ                     3              Το ίδιο ως άνω                     Δύο (2) μήνες

   3.   ΥΕ ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ               15            Το ίδιο ως άνω                     Δύο (2) μήνες

   4.   ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ   5             Το ίδιο ως άνω                     Δύο (2) μήνες

 

   Οι υποψήφιοι της παραγράφου 3 πρέπει  να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 35 ετών και  οι υποψήφιοι των παραγράφων 1,2 και 4 πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται από  22 Ιουνίου 2022  έως  και 29 Ιουνίου 2022  να  υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά   που αναφέρονται στη συνημμένη ανακοίνωση  στο Τμήμα  Πρωτοκόλλου του Δήμου, Αγίου Τίτου 1 (Λότζια). 

 

Ανακοίνωση της με αρ. πρωτ. 70158/25-7-2022 πρόσκλησης για τη σύναψη ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης 'MC-VIEW'.

Ο Δήμος Ηρακλείου με την με αρ. 70158/25-7-2022 πρόσκληση, ανακοινώνει την  πρόσληψη  προσωπικού  ενός (1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων  στο πλαίσιο της πράξης:«MC-VIEW: Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to learning throughout life by people with fewer opportunities» -«Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και της πρόσκλησης “Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων - Strategic Partnerships in the field of Adult Education – KA2»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ» και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  από 29/7/2022 έως την 8/8/2022  , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υποβολή υποψηφιότητας για τη σύναψη Μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μίσθωση Έργου στο πλαίσιο της πράξης «MC-VIEW

Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 35708/19-4-2022 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού.

Ανάρτηση τελικού κύριου πίνακα κατάταξης με αρ. πρωτ. 53242/10-6-2022 για την  πρόσληψη  προσωπικού  ενός (1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software + Hardware) στο πλαίσιο της Πράξης  “KAIRÓS - HERITAGE AS URBAN REGENERATION” (Synergie: 5591) («KAIRÓS - Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “KAIRÓS”) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “URBACT III 2014-2020”.

Ανακοίνωση της αριθ. 75202/09-08-2021 προκήρυξης του Δήμου Ηρακλείου για την πρόσληψη 2 δικηγόρων με πάγια αντιμισθία-Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Έχοντας υπόψη τα με αριθ. 1/23-02-2022 και 2/15-04-2022 πρακτικά της επιτροπής  πρόσληψης δικηγόρων στο Δήμο Ηρακλείου, επαναλαμβάνονται οι διατυπώσεις δημοσιότητας της με αριθ. πρωτοκόλλου 75202/09-08-2021 Προκήρυξης του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ:60Χ4Ω0Ο-ΥΓΤ),για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, λόγω μη αποστολής της στους Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας προς ανάρτηση στα γραφεία τους.  Η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας έχει την έννοια ότι θα παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Ενόψει τούτων,  η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων ανέρχεται σε τριάντα τέσσερεις (34) ημερολογιακές ημέρες και εκκινεί από την τελευταία εκ νέου δημοσίευση της προκήρυξης σε μία εφημερίδα που εκδίδεται ημερησίως στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Οι έχοντες υποβάλλει αιτήσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία θα εκκινήσει από την τελευταία εκ νέου δημοσίευση της Προκήρυξης, να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα,  είτε αναλαμβάνοντας τους ήδη κατατεθέντες φακέλους και υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στην ανωτέρω Προκήρυξη, είτε καταθέτοντας,  με συμπληρωματική αίτηση που θα αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής τους αίτησης,  συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν αίτηση με  τα συνημμένα δικαιολογητικά  σύμφωνα με την προκήρυξη με αρ. πρωτ. 75202/9-8-2021, στο Δήμο Ηρακλείου (Τμήμα Πρωτοκόλλου,  Αγίου Τίτου 1,Τ.Κ 712 01) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8/6/2022 έως και 11/7/2022.

Ανάρτηση απόφασης 26/2022 ΔΣ Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. με τίτλο «Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.»

Αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα 06/06/2022, η απόφαση 26/2022 του Δ.Σ. που αφορά την «Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.».

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 49/06-05-2022 ανακοίνωση πρόσληψης, κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@heraklionmsa.gr εντός πέντε (5) ημερών και έως τις 15:00 μ.μ., δηλαδή έως 14/06/2022 ημέρα Τρίτη και έως τις 15:00 μ.μ. (λόγω αργίας της Δευτέρας 13/06/2022). Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 35708/19-4-2022 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού.

Ανάρτηση κύριου πίνακα κατάταξης με αρ. πρωτ. 50366/3-6-2022 για την  πρόσληψη  προσωπικού  ενός (1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software + Hardware) στο πλαίσιο της Πράξης  “KAIRÓS - HERITAGE AS URBAN REGENERATION” (Synergie: 5591) («KAIRÓS - Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “KAIRÓS”) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “URBACT III 2014-2020”.

Ανακοίνωση επανάληψης δημοσίευσης της αριθ. 75202/09-08-2021 προκήρυξης του Δήμου Ηρακλείου για την πρόσληψη 2 δικηγόρων με πάγια αντιμισθία-Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Έχοντας υπόψη τα με αριθ. 1/23-02-2022 και 2/15-04-2022 πρακτικά της επιτροπής  πρόσληψης δικηγόρων στο Δήμο Ηρακλείου, επαναλαμβάνονται οι διατυπώσεις δημοσιότητας της με αριθ. πρωτοκόλλου 75202/09-08-2021 Προκήρυξης του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ:60Χ4Ω0Ο-ΥΓΤ),για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, λόγω μη αποστολής της στους Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας προς ανάρτηση στα γραφεία τους.  Η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας έχει την έννοια ότι θα παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Ενόψει τούτων,  η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων ανέρχεται σε τριάντα τέσσερεις (34) ημερολογιακές ημέρες και εκκινεί από την τελευταία εκ νέου δημοσίευση της προκήρυξης σε μία εφημερίδα που εκδίδεται ημερησίως στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Οι έχοντες υποβάλλει αιτήσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία θα εκκινήσει από την τελευταία εκ νέου δημοσίευση της Προκήρυξης, να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα,  είτε αναλαμβάνοντας τους ήδη κατατεθέντες φακέλους και υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στην ανωτέρω Προκήρυξη, είτε καταθέτοντας,  με συμπληρωματική αίτηση που θα αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής τους αίτησης,  συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software + Hardware).

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την  πρόσληψη  προσωπικού  ενός (1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software + Hardware) στο πλαίσιο της Πράξης της Πράξης KAIRÓS - HERITAGE AS URBAN REGENERATION” (Synergie: 5591)

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 19104/4-3-2022 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού.

Ανάρτηση τελικού κύριου πίνακα κατάταξης με αρ. πρωτ. 36279/21-4-2022 υποψηφίων  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software + Hardware)   στο πλαίσιο της Πράξης «Cooperative Intelligent education & electromobility Zero Energy Buildings» με ακρωνύμιο «C-IZEBs» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»  και  τελικού πίνακα απορριπτέων με αρ. πρωτ. 36291/21-4-2022.

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 19148/4-3-2022 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού.

Ανάρτηση τελικού κύριου πίνακα κατάταξης με αρ. πρωτ. 36298/21-4-2022  υποψηφίων  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ στο πλαίσιο της πράξης «GLOBAL GOALS FOR CITIES» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «URBACT IIΙ 2014-2020», τελικού  Α΄ επικουρικού πίνακα με αρ. πρωτ. 36302/21-4-2022 και τελικού πίνακα απορριπτέων με αρ. πρωτ. 36307/21-4-2022.

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 19148/4-3-2022 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού.

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα κατάταξης με αρ. πρωτ. 31405/7-4-2022  υποψηφίων  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ στο πλαίσιο της πράξης «GLOBAL GOALS FOR CITIES» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «URBACT IIΙ 2014-2020» και πίνακα απορριπτέων με αρ. πρωτ. 31407/7-4-2022.

Η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων λήγει την 14/4/2022.

Πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την  πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ στο πλαίσιο της πράξης «GLOBAL GOALS FOR CITIES» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «URBACT IIΙ 2014-2020»

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ» και να την υποβάλουν έως 21/3/2022, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υποβολή υποψηφιότητας για τη σύναψη Μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μίσθωση Έργου στο πλαίσιο της πράξης «Global Goals for Cities» Θέση: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software + Hardware).

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την  πρόσληψη  προσωπικού  ενός (1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής (Software + Hardware) στο πλαίσιο της Πράξης «Cooperative Intelligent education & electromobility Zero Energy Buildings» με ακρωνύμιο «C-IZEBs»

του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 21/3/2022 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ C-IZEBS [ΘΕΣΗ: 1. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ]

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE