inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ. Πρασίνου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης για Κ.Χ. Πρασίνου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος (επιπλέον σε κάθε επιμέρους είδος θα πρέπει να δίνεται τιμή μικρότερη ή ίση με την τιμή μονάδος του προϋπολογισμού) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων».

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την  «Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμμάτων». με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για δύο έτη

Σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη» όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την Τρίτη  07.06.2023   και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση σύμφωνα με την απόφαση 32/2023 του ΔΣ της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, με ένδειξη στο φάκελο  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 13:30.

Στον κυρίως φάκελο και με την ένδειξη  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου  για δύο έτη»μαζί μετά δικαιολογητικά  θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνεται,  υπεύθυνη δήλωση του  αριθ. Ν 1553/86 και να δηλώνει ότι είναι ενήμερος   και συμφωνεί με τους όρους της  προκήρυξης.

Η αρχική οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη μέσα σε κλειστό φάκελο (εντός του  κυρίως φακέλου), στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου  προμήθειας και το όνομα του αναδόχου, με την σφραγίδα του καταστήματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την Προμήθεια γραφικής ύλης στη Διοίκηση και στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 76/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ  9ΥΓΓΟΚ6Ξ-94).

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι»

Ενημερώνουμε ότι, ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό, με συστημικό αριθμό 193129 για το Τμήμα Α, 193135 για το Τμήμα Β και 193136 για το Τμήμα Γ, με τίτλο «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 586.248,59 Ευρώ με ΦΠΑ. 24%.

Το έργο χωρίζεται σε τρία (3) τμήματα. Το πρώτο τμήμα με τίτλο: «Αξιολόγηση και επεξεργασία υλικού τεκμηρίωσης, σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου υλικού προβολής, ντοκιμαντέρ & πρωτότυπης μουσικής και δημιουργία εικαστικών συνθέσεων», έχει προϋπολογισμό 354.765,39 Ευρώ με ΦΠΑ 24%. Το δεύτερο τμήμα με τίτλο: «Σχεδιασμός - ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της έκθεσης», έχει προϋπολογισμό 196.763,20 € με ΦΠΑ 24%. Το τρίτο τμήμα με τίτλο: «Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της έκθεσης», έχει προϋπολογισμό 34.720,00 € με ΦΠΑ 24%.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Δημιουργία Μόνιμης Έκθεσης Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης στη Στοά Μακάσι» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3458/10.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΖ07ΛΚ-ΟΙΔ) της Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 5120199. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ .

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, με συστημικό αριθμό 193129 για το Τμήμα Α, 193135 για το Τμήμα Β και 193136 για το Τμήμα Γ, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης https://www.eprocurement.gov.gr/

 

 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για 'Προμήθεια και υπηρεσίες τηλεματικού εξοπλισμού, μονάδα συστήματος ζύγισης και RFID TAGS για τη διαχείριση και την καταγραφή δεδομένων'

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

 • Η προμήθεια Τηλεματικού εξοπλισμού οχημάτων (Συσκευή GPS)
 • Η προμήθεια συστήματος ζύγισης και ταυτοποίησης που περιλαμβάνει αναγνώστη και κεραία RFID
 • RFID tags που θα τοποθετηθούν σε κάδους 1.100 lt
 • Παροχή Υπηρεσίας για την πρόσβαση σε δεδομένα για την παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων σε πλήρη λειτουργικότητα. (Για 24 μήνες)
 • Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης των συσκευών GPS και των Ζυγαριών που θα τοποθετηθούν στα Απορριμματοφόρα για 24 μήνες.

Προμήθεια εκατό (100) τεμ. έξυπνων υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος)

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

 • Η προμήθεια και εγκατάσταση εκατό (100) τεμ. έξυπνων υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων (χωρ. 3m³ περίπου έκαστος) οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία του Δήμου.
 • Η προμήθεια & εγκατάσταση εκατό (100) τεμ. ασύρματων αισθητήρων πληρότητας.
 • Συνδρομητική Υπηρεσία Software as a Service (SaaS).

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  μέσω του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του Δημόσιου Χώρου» - ID 16873 που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονας 1.2 - Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση» (Β΄2755).

Προμήθεια Συστήματος τηλεμέτρησης και πλατφόρμα διαχείρισης άρδευσης αστικού πρασίνου

Ο Δήμος Ηρακλείου  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής που αποτελούν το ενιαίο Τεύχος Διαγωνισμού. ):  Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ 24%: 1.859.840,45  € (Καθαρή Αξία: 1.499.871,33 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% πλέον ΦΠΑ: 359.969,12 €).Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 08η/06/2023  ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών/διενέργεια διαγωνισμού θα γίνει την 14η/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Διαγωνισμός Μελέτης ανέγερσης αποτεφρωτηρίου (εσηδησ 191918)

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 467.056,86€  (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει  τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1.    122.935,78€ για μελέτη κατηγορίας (6) - Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
 2.      45.802,93€ για μελέτη κατηγορίας (7) - Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
 3.      71.656,48€ για μελέτη κατηγορίας (8) - Στατικές μελέτες.
 4.    106.310,03€ για μελέτη κατηγορίας (9) - Μελέτες Μηχανολογικές - Ηλεκτρολογικές                                                                                  
 5.      25.770,66€ για μελέτη κατηγορίας (21) – Γεωτεχνικές μελέτες & Έρευνες.
 6.        3.685,50€ για μελέτη κατηγορίας (10) – Κυκλοφοριακές μελέτες.
 7.        1.992,00€ για μελέτη κατηγορίας (16) – Τοπογραφικές μελέτες.
 8.        5.670,00€ για μελέτη κατηγορίας (27) – Περιβαλλοντικές μελέτες.
 9.      17.010,00€ για μελέτη κατηγορίας (25) – Μελέτες Φυτοτεχνικής διαμόρφωσης                                περιβάλλοντος χώρου.

                      5.303,02€ για την σύνταξη των Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. της μελέτης

και 60.920,46€ για απρόβλεπτες δαπάνες.


 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο  Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά λυόμενων αιθουσών από την πρώην 880 και το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»,  συνολικού κόστους 13.020,00€ με ΦΠΑ 24%.

H ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση του Αντιδημάρχου Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Οι Προσφορές για να γίνουν δεκτές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και 03-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, διεύθυνση Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, ΤΚ 71601. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, τηλ.2813409897, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού έργου και διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού.

 1. Τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών διαδικασιών διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ανδρόγεω 2»
 2. Διόρθωση της ημερομηνίας ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής διαγωνισμού. Εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 15.3 της Διακήρυξης η ισχύς μέχρι 23/10/21, η σωστή ημερομηνία είναι έως 23/04/21 και με την ισχύουσα τροποποίηση έως 30/04/21. 

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 'Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου'

1η Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό ανάθεσης της  μελέτης με τίτλο: "Μελέτη ανέγερσης αποτεφρωτήριου"

Απαντήσεις - διευκρινήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τον αναφερόμενο διαγωνισμό

Επισύναψη ΤΕΥΔ για το έργο 'Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της Οδού Ανδρογεω 2'

ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΤΕΥΔ ΤΟΥ  ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

Αρχεία

Συνοπτικό Διαγωνισμό του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: Βελτίωση Προσβασιμότητας για ΑμεΑ και επισκευές στο Δημοτικό Κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2, με προϋπολογισμό 74.400,00 €.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 33.945,71€, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 25.452,62€.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 31/12/2019.

Συνοπτικός διαγωνισμός για εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει Βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας για την παροχή υπηρεσιών για τις « Εργασίες συντήρησης περιφερειακών Η/Υ Δήμου Ηρακλείου για ένα έτος» για όλες τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου, μετά από αξιολόγηση από το αρμόδιο όργανο. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις εργασίες επισκευής συντήρησης Η/Υ Δήμου Ηρακλείου είναι  23.560,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 36.476,09 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου».

Γνωστοποίηση όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ενημερώνει όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό € 17.401,53 λ με ΦΠΑ, ότι η αποσφράγιση των προσφορών, και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών αντίστοιχα, μετατίθενται για τις 26.03.2019 στις 10:00 π.μ., κατά το άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης.

Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου»

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου», με προϋπολογισμό 28.001,89€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών, με προϋπολογισμό 13.533,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ προμήθειας ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018» της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για το έργο «Αποκατάσταση τομών σε έργα ΔΕΥΑΗ 2018»  της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ηρακλείου [∆ΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 31/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών).

Πληροφορίες για την σύμβαση της προμήθειας αυτής μπορούν να λάβουν γνώση οι
ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ( Σμαραγδάκη Γιάννη) τις εργάσιμες ημέρες 9:00 με 1:00.

 

 

Ανάκληση της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Ενημερώνουμε ότι λόγω ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 47968/8-6-2018 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών προς Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, σχετικώς με την μελέτη που αφορά: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», ο Δήμος δεν θα δέχεται οικονομικές προσφορές. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με νεότερη πρόσκληση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικού πλέγματος της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει οτι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια υλικών, "Προμήθεια Δομικού πλέγματος κατηγορίας Β500C, τύπου #Τ92", ενδεικτικού προυπολογισμού 1.636,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές  τους  εως την Τρίτη 12-06-2018 και ωρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE