inner image

Πίνακες κατάταξης - πρόσληψης και απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2024 με αρ. πρωτ. 46702/14-5-2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης- πρόσληψης και απορριπτέων  που προέκυψαν ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών  της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2024  με αρ.πρωτ. 46702/14-5-2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την  υλοποίηση της δράσης :

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024. Συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από 24/7/2024  επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο έως 2/8/2024. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. σοχ 3/2024 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023 – 2024».

Ο Δήμος Ηρακλείου με την με αρ. πρωτ. 52132/27-5-2024 ανακοίνωση,  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι εννέα (29) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024, του Δήμου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της Ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 20/7/2024 έως 29/7/2024 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανρόγεω 2, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο Ν. Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Κωνσταντίνου Κατσαράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2813 409424) και  κας Αθανασάκη Ευγενίας (τηλ. επικοινωνίας 2813 409162).

Αποτελέσματα για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ

Η εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ" ανακοινώνει την ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Προσληπτέων με αρ. πρωτ. 448/26.06.2024 (ΑΔΑ:6Φ8146Ν4ΒΓ-6ΜΠ) για τη σύναψη ΣΜΕ με πέντε (5) άτομα ειδικοτήτων: ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 3/2023 (κατά το άρθρο 2 παρ. 5. β., ν. 4674/2020), για τις ανάγκες της Πράξης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6646»

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE