inner image

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 56893/21-6-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ,εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου μας και συγκεκριμένα για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022».

   Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την  πρόσληψη του κατωτέρω  κατ΄ αριθμό  και  ειδικότητες  προσωπικού, με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού    δικαίου    ορισμένου    χρόνου    διάρκειας   δύο   ( 2 )   μηνών , για   την   αντιμετώπιση κατεπειγουσών ,εποχιακών  ή   πρόσκαιρων  αναγκών   του  Δήμου  μας  και  συγκεκριμένα για την

κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022».

 

Α/Α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ    ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ          ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

                                                                                   ΠΡΟΣΟΝΤΑ

       

   1.   ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ                     7     Να πληρούν τα γενικά               Δύο (2) μήνες

         ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                        προσόντα διορισμού

                                                    που προβλέπονται για

                                                    τους μόνιμους υπαλλήλους

   2.   ΔΕ ΤΑΜΙΕΣ                     3              Το ίδιο ως άνω                     Δύο (2) μήνες

   3.   ΥΕ ΤΑΞΙΘΕΤΕΣ               15            Το ίδιο ως άνω                     Δύο (2) μήνες

   4.   ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ   5             Το ίδιο ως άνω                     Δύο (2) μήνες

 

   Οι υποψήφιοι της παραγράφου 3 πρέπει  να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 35 ετών και  οι υποψήφιοι των παραγράφων 1,2 και 4 πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται από  22 Ιουνίου 2022  έως  και 29 Ιουνίου 2022  να  υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά   που αναφέρονται στη συνημμένη ανακοίνωση  στο Τμήμα  Πρωτοκόλλου του Δήμου, Αγίου Τίτου 1 (Λότζια). 

 

Ανακοίνωση της με αρ. πρωτ. 52623/8-6-2022 πρόσκλησης για τη σύναψη ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης 'MC-VIEW'.

Ο Δήμος Ηρακλείου με την με αρ. 52623/8-6-2022 πρόσκληση, ανακοινώνει την  πρόσληψη  προσωπικού  ενός (1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού με εξειδίκευση στην εκπαίδευση ενηλίκων  στο πλαίσιο της πράξης:«MC-VIEW: Media literacy and Critical VIEWing as effective outreach to learning throughout life by people with fewer opportunities» -«Γραμματισμός στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης για αποτελεσματική Διά Βίου Μάθηση σε ανθρώπους με λιγότερες ευκαιρίες» που υλοποιείται στο πλαίσιο  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και της πρόσκλησης “Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων - Strategic Partnerships in the field of Adult Education – KA2»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ» και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  από 16/6/2022 έως την 27/6/2022  , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Υποβολή υποψηφιότητας για τη σύναψη Μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Μίσθωση Έργου στο πλαίσιο της πράξης «MC-VIEW

Ανακοίνωση της αριθ. 75202/09-08-2021 προκήρυξης του Δήμου Ηρακλείου για την πρόσληψη 2 δικηγόρων με πάγια αντιμισθία-Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Έχοντας υπόψη τα με αριθ. 1/23-02-2022 και 2/15-04-2022 πρακτικά της επιτροπής  πρόσληψης δικηγόρων στο Δήμο Ηρακλείου, επαναλαμβάνονται οι διατυπώσεις δημοσιότητας της με αριθ. πρωτοκόλλου 75202/09-08-2021 Προκήρυξης του Δήμου Ηρακλείου (ΑΔΑ:60Χ4Ω0Ο-ΥΓΤ),για την πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, λόγω μη αποστολής της στους Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας προς ανάρτηση στα γραφεία τους.  Η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας έχει την έννοια ότι θα παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Ενόψει τούτων,  η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων ανέρχεται σε τριάντα τέσσερεις (34) ημερολογιακές ημέρες και εκκινεί από την τελευταία εκ νέου δημοσίευση της προκήρυξης σε μία εφημερίδα που εκδίδεται ημερησίως στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Οι έχοντες υποβάλλει αιτήσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία θα εκκινήσει από την τελευταία εκ νέου δημοσίευση της Προκήρυξης, να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα,  είτε αναλαμβάνοντας τους ήδη κατατεθέντες φακέλους και υποβάλλοντας εκ νέου αίτηση με τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής που προβλέπεται στην ανωτέρω Προκήρυξη, είτε καταθέτοντας,  με συμπληρωματική αίτηση που θα αναφέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής τους αίτησης,  συμπληρωματικά στοιχεία στα ήδη κατατεθέντα.

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι  να υποβάλλουν αίτηση με  τα συνημμένα δικαιολογητικά  σύμφωνα με την προκήρυξη με αρ. πρωτ. 75202/9-8-2021, στο Δήμο Ηρακλείου (Τμήμα Πρωτοκόλλου,  Αγίου Τίτου 1,Τ.Κ 712 01) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8/6/2022 έως και 11/7/2022.

Ανάρτηση απόφασης 26/2022 ΔΣ Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. με τίτλο «Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.»

Αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα 06/06/2022, η απόφαση 26/2022 του Δ.Σ. που αφορά την «Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ΄ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.».

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 49/06-05-2022 ανακοίνωση πρόσληψης, κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@heraklionmsa.gr εντός πέντε (5) ημερών και έως τις 15:00 μ.μ., δηλαδή έως 14/06/2022 ημέρα Τρίτη και έως τις 15:00 μ.μ. (λόγω αργίας της Δευτέρας 13/06/2022). Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου για τη θέση προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (με αρ. πρωτ. 49/2022)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών των επιτυχόντων Ο.Α.Ε.Δ. Κοινωφελούς Εργασίας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων  δικαιολογητικών   είναι να σας έχει αποσταλεί το συστατικό σημείωμα από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει :

Συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων (ΕΕΠΕΤ) για κτίριο στην οδό Λασιθίου

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 3η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιμορρόπων ("ΕΕΠΕΤ"), την Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 9.00 στην έδρα της προέδρου , στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας (Πλ. Κουντουριώτη – νεώρια, Ηράκλειο ) με σκοπό να κριθεί αν συντρέχει περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος, για τα ακόλουθα κτίρια : 1. Κτίριο στην οδό Λασιθίου 33, Ηράκλειο 2. Κτίριο στην οδό Φλωράνς 8-10 , Χανιά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην ΔΕΥΑΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου με την επωνυμία Δ.Ε.Υ.Α.Η, που βρίσκεται  στο Ηράκλειο Κρήτης, επί της οδού Κων. Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά, Τ.Κ.71500 και με Α.Φ.Μ.090030037, ΔΟΥ Ηρακλείου, σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ. 17/1996 ύστερα από την 72/2022  Απόφαση με ΑΔΑ: ΨΦ07ΟΡΙΗ-8Γ5 του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.ΑH και το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2314/18-03-2022 με ΑΔΑΜ: 22REQ010307551 2022-04-0, προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα δύο ετών, προϋπολογισμού επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα εννέα ευρώ (7.359,00) πλέον Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης, στο κτίριο της ΔΕΥΑΗ στην Οδό Κων/νου Χατζηγεωργίου 2 στην Φοινικιά-  Ηράκλειο Κρήτης έως την 13/04/2022 ημέρα Τετάρτη.

Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρω κατ΄ αριθμό και ειδικότητες προσωπικού,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Δήμου μας, έτους 2021.


1. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, δύο (2) άτομα

2. ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, δύο (2) άτομα

3. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, είκοσι ένα (21) άτομα

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 28 Ιουνίου 2021 έως και 01 Ιουλίου 2021 να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr .

Έκδοση προκήρυξης 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού στα ΚΕΠ

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 28/12.5.2021/τ. ΑΣΕΠ και Φ.Ε.Κ. 31/26-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης  διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Προσλήψεις

Στο δικτυακό αυτό τόπο θα βρείτε ότι πληροφορίες χρειάζεστε σχετικά με προσλήψεις στον Δήμο Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE