inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σχέδιο «Τοπική Συνεργασία για την Κοινωνική Ενσωμάτωση»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σχέδιο «Τοπική Συνεργασία για την Κοινωνική Ενσωμάτωση»Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ», ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Άνεργους  που ανήκουν στις παρακάτω Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες:

 • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Αρχηγούς Μονογονεϊκών Οικογενειών
 • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  2007-2013, που υλοποιείται στην  Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου την πράξη  «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ:

Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη στους ωφελούμενους της Πράξης με απώτερο σκοπό την προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα:

 1. Για την Ίδρυση κάθε Νέας επιχείρησης (ατομικής ή συλλογικής) από τους ωφελούμενους θα παρέχονται σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και θα εκπονείται business plan γεγονός που συμβάλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των νεοϊδρυθέντων επιχειρήσεων της πράξης.
 2. Για την ένταξη των ωφελούμενων  σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα (ΕΠΑΕ,Ε.Π Αγροτικής Ανάπτυξης, Επενδυτικός Νόμος κλπ) θα εκπονείται από στελέχη της πράξης το  business plan των επιχειρήσεων που ιδρύουν οι ωφελούμενοι  και ταυτόχρονα θα συντάσσεται και η αίτηση υπαγωγής για χρηματοδότηση  στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
 3. Μέρος των  ωφελούμενων που θα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα με την παροχή και σχετικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Υποστήριξης, θα προωθηθούν για πρόσληψη από επιχειρήσεις, ενώ για τους νέους κάτω των 25 ετών θα αξιοποιηθεί η δυνατότητα  του άρθρου 43 του νόμου 3986/2011 για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Η Κατάρτιση ωφελουμένων θα είναι στα εξής αντικείμενα:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Αριθμός Ατόμων

Διάρκεια σε ώρες

Εκπαιδευτικό επίδομα/ώρα

Εξειδικευμένες δεξιότητες Η/Υ

20

135

6.00

Στελέχη Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής τέχνης

20

135

6.00

Κατάρτιση στην Κατασκευή χρηστικών αντικειμένων με παραδοσιακά υλικά

20

135

6.00

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας στην Κοινωνική Οικονομία

20

135

6.00

Κατάρτιση Στελεχών Κατ'' οίκον Φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας

20

135

6.00

 

 • Ειδικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικής προς εργοδότες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με βασικούς στόχους την προώθηση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη βελτίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους
 • Δικτύωση των τοπικών και περιφερειακών φορέων για στήριξη των ωφελουμένων ενώ θα υπάρξει και διακρατική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ιταλίας για μεταφορά τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων.
 • Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση με βασικούς στόχους την προβολή των δράσεων της πράξης, την ενημέρωση των εν δυνάμει ωφελουμένων καθώς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για το αντικείμενο και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της παρέμβασης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει:

α) να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας .

β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

γ) να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα και με το Άρθρο 10 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

 1. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια: νοούνται εκείνα τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ΄ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχιας στην Ελλάδα από την ΕΛΣΤΑΤ. Κατ’ αυτήν, το σημερινό χρηματικό όριο της φτώχειας (του έτους 2010 για τα εισοδήματα του 2009) ανέρχεται στο ετήσιο ποσό:
 • Εισόδημα ενός ενήλικα 7.178 ευρώ
 • Εισόδημα δύο ενηλίκων 10.767 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με ένα παιδί μέχρι 14 ετών 12.920 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με δύο παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών στα 15.073 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με τρία παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών στα 17.227 ευρώ
 • Εισόδημα ζευγαριού με τέσσερα παιδιά μέχρι 14 ετών στα 19.380 ευρώ
 1. Άτομα με ειδικές ανάγκες: Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».
 2. Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών: Στην κατηγορία αυτή νοούνται όλα τα άτομα που διαβιούν ως ένας γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστο ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και όποιο άλλο πρόσωπο ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.
 3. Γυναίκες θύματα ενδοοικογενεικής βίας: Νοούνται άτομα που παραπέμπονται – φιλοξενούνται σε αναγνωρισμένες δομές υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ

3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική Υπεύθυνη δήλωση.

4. Αντίγραφου μισθωτηρίου κατοικίας αν υπάρχει

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου

7. Εκκαθαριστικό Τελευταίου Οικονομικού Έτους (2012) από την Εφορία

(Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).

8. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

9. Πιστοποιητικά γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών εάν υπάρχουν

10. Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίου σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα της Πράξης

 

Για την ομάδα άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).

Για την ομάδα ΑΜΕΑ απαιτείται απόφαση αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

Για την ομάδα Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Για την ομάδα Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας απαιτείται σχετική βεβαίωση από αναγνωρισμένη δομή υποστήριξης θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν την αναλυτική πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.koinopolitia.gr και www.koinonikosistos.gr

 Καθώς και στα σημεία:

 • ΚΕΚ - Τεχνική Εκπαιδευτική Α.Ε., Νικολάου Πλαστήρα 100, Ηράκλειο,

τηλ. 2810-220771

 • «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης», Άνω Αρχάνες, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, τηλ. 2810-752842, 2810-751899
 • ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, Βενεράτο, Δήμου Ηρακλείου

τηλ 2810-792119 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΟ ΚΕΚ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ως ακολούθως:

 

Α΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:   07/11/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:      20/11/2012

Β΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:   27/11/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:      27/12/2012

Γ΄ ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής:   28/12/2012

Ημερομηνία λήξης υποβολής:      28/01/2013

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE