inner image

Το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Το αντικείμενο του Τμήματος συνοπτικά είναι η  υλοποίηση της παρεμβατικής πολιτικής του δήμου σε θέματα παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, ως παράγων ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας στο πλαίσιο μιας υγιούς και αειφόρου κοινωνίας, με κινητοποίηση της εκπαιδευτικής,  μαθητικής και επιστημονικής κοινότητας, καθώς και η συνεργασία με τα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολικές Επιτροπές» του Δήμου, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Η παιδεία και η δια βίου μάθηση αποτελούν αναπόσπαστο δικαίωμα κάθε δημότη/δημότισσας.

Η δια βίου μάθηση παρέχει πολύτιμα εφόδια στο σύγχρονο πολίτη, που με τη σειρά του θα υποστηρίξει όλες τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης (κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική, πολιτιστική).

 

Στόχοι που θέτονται είναι:

 •  η επίτευξη της ποιοτικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για όλους
 •  η κινητοποίηση της επιστημονικής γνώσης και τη πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 •  η εξέταση των αναδυόμενων κοινωνικών και ηθικών προκλήσεων
 •  η ενθάρρυνση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου
 •  η οικοδόμηση κοινωνιών με βάση τη γνώση (inclusive knowledge societies) μέσω της ενημέρωσης και της επικοινωνίας.

 

Πιο αναλυτικά το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 •  Σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης για την προώθηση της δια βίου μάθησης.   
 •  Υλοποιεί προγράμματα Δια Βίου Μάθησης  στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία.
 •  Μεριμνά για τη εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου (Κ.Δ.Β.Μ) και προωθεί την τοπική  επικοινωνιακή πολιτική του. Ανιχνεύει τις τοπικές ανάγκες εκπαίδευσης. Φροντίζει για την υποδοχή και συγκέντρωση των αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευομένων. Ενημερώνει τους πολίτες επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, φροντίζει για την εύρεση χώρων για την υλοποίηση των προγραμμάτων και εκδίδει τις βεβαιώσεις παρακολούθησης.
 •  Αναπτύσσει και συντονίζει συνεργασίες με διάφορους φορείς, τοπικούς, εθνικούς, περιφερειακούς, ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους, συμμετέχει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων φορέων και υλοποιεί δράσεις προώθησης της δια βίου μάθησης για όλους, για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο.
 •  Υλοποιεί το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν».
 •  Διοργανώνει, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο παγκόσμιο δίκτυο Πόλεων Μάθησης της UNESCO, ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες,  και ό, τι άλλο ήθελε αποβεί προς όφελος του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτών του Δήμου γενικότερα. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες και φορείς του Δήμου, με τους εθελοντές του δήμου, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Ηρακλείου, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της πόλης, με στόχο τη  προώθηση της ΔΒΜ.  Συγκροτεί ομάδες έργου, Επιστημονική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης και συμμετέχει σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων  φορέων.
 • Οργανώνει πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, αθλητικές δράσεις και φεστιβάλ  για τους μαθητές σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, τις Σχολικές Επιτροπές, τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης, τους εθελοντές του δήμου, δημιουργώντας ευκαιρίες επαφής των μαθητών με την τέχνη, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό  και το περιβάλλον.
 •  Εισηγείται για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Παρέχει  γραμματειακή υποστήριξη στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Επιμελείται την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της και της εμπρόθεσμης κοινοποίησης της. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και φροντίζει για την επικύρωσή τους.
 •  Μεριμνά για την εξασφάλιση έγκαιρης χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και για την κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων.  Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών  για την έκδοση των ενταλμάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των δυο ΝΠΔΔ “Σχολικές Επιτροπές Δήμου Ηρακλείου
 •  Εισηγείται για την έγκριση των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 •  Εισηγείται  για τη διάθεση διδακτηρίων για άλλες χρήσης κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 •  Εισηγείται στα αρμόδια  όργανα του Δήμου σχετικά με κάθε θέμα που αφορά στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συγχωνεύσεων, καταργήσεων, υποβιβασμού και προαγωγής σχολικών μονάδων), με τρόπο που σε βάθος χρόνου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και έπειτα από πρόταση των αρμόδιων διευθύνσεων εκπαίδευσης
 • Φροντίζει για τη βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές και τις Δ/νσεις Εκπ/σης του Νομού.
 •  Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, ως προς τη νομιμότητα της υπόστασής τους (Νόμιμα Καταστατικά), νομιμότητα των διαδικασιών τους (εκλογές και συγκρότηση Δ.Σ.),  νομιμότητα εκλογής οργάνων που συμμετέχουν στους θεσμούς, νομιμότητα της λειτουργίας τους βάση των σκοπών του καταστατικού ή της κείμενης νομοθεσίας.
 •  Παρέχει διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές ΝΠΔΔ. Επιμελείται τη συγκρότηση, συμπλήρωση ή τροποποίηση των συστατικών πράξεων τους και μεριμνά για τη λειτουργία τους.
 •  Με βάση τις εισηγήσεις των σχολικών επιτροπών σχετικά με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, εισηγείται προς έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο την κατανομή των πιστώσεων, κατά Σχολική Επιτροπή, για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. 
 •  Αξιοποιεί  χορηγίες και εθελοντικές  προσφορές από κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς για χρηματοδότηση διαφόρων δράσεων. 
 •  Εφαρμογή του προγράμματος του εθελοντή σχολικό τροχονόμου   στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ηρακλείου. Απογραφή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και  την πληρωμή τους.

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Παγκρήτιο Στάδιο, Θύρα 14 (Σπύρου Μουστακλή, περιοχή Λίντο, ΤΚ 71303, Ηράκλειο)

Τηλέφωνα: 2813-409203, 409423

email: paideia@heraklion.gr

web: https://www.heraklion.gr/resilient/tmhma-paideias

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που από το 2013 λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου).
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Η μάθηση που παρέχεται στα Κ.Δ.Β.Μ. είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκπαίδευσης ενηλίκων, δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Τα προγράμματα που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσουν τον παραπάνω σκοπό και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πολλών και εξειδικευμένων επιστημόνων και φορέων με μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE