Εκδήλωση ενδιαφέροντος για απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατόπιν συλλογής προσφορών για: «Αμοιβή για εργασία απομαγνητοφώνησης, πολυγράφησης κ.λ.π. των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές

Παράταση για την υποβολή προσφορών προμήθειας κουρτινών ηχομόνωσης

Ο Διαγωνισμός για την προμήθεια κουρτινών ηχομόνωσης στις αίθουσες του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου θα διενεργηθεί στα γραφεία της  Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Περιβάλλοντος – Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, την Τετάρτη 19-04-2017 και ώρα 11:30 πμ, ενώπιον τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Η.

Προμήθεια Αδειών Λογισμικού της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» συνολικού ενδεικτικού κόστους 2.920,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Ανάθεση εργασιών συντήρησης των Συστημάτων Προτεραιότητας στα ΚΕΠ του Δήμου

Η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην διαδικασία συλλογής προσφορών .Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομικές προσφορές (σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές εκθέσεις-μελέτες για την συντήρηση-επισκευή ή/και αναβάθμισης των συστημάτων προτεραιότητας που είναι εγκατεστημένα στα δύο κεντρικά ΚΕΠ (οδού Ανδρόγεω και Πλαστήρα), από  το γραφείο Δ/ντη της Δ/νσης ΚΕΠ, Λεωφόρος  Πλαστήρα 103 & Πανασανού 1,   μπορούν οι ενδιαφερόμενοι  να ενημερωθούν αναλυτικά και να παραλαμβάνουν και τις τεχνικές εκθέσεις-μελέτες

Προμήθεια νέου ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας στο ΚΕΠ Ν.Αλικαρνασσού

Η Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην διαδικασία συλλογής προσφορών Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομικές προσφορές (σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές εκθέσεις-μελέτες), για την προμήθεια νέου ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας στο ΚΕΠ Ν.Αλικαρνασσού μέχρι 5 θέσεων, από το γραφείο Δ/ντη της Δ/νσης ΚΕΠ, Λεωφόρος  Πλαστήρα 103 & Πανασανού 1, μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά και να παραλαμβάνουν και τις τεχνικές εκθέσεις-μελέτες

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές του Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη «Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.818,32 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμοί προμηθειών προϊόντων διατροφής για τα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Η ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, βάσει της τιμής ανά είδος, με κριτήριο την
ποιότητα κατηγορίας Α΄, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016 για την:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μετακινήσεις για το RUN GREECE 2017

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω Υπηρεσία και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου

 Ο Δήμος Ηρακλείου Προκηρύσει :

Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων   ( κάδοι απορριμμάτων και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα όπως ποδήλατα, φωτιστικά, όργανα παιδικών χαρών, σίδερα πινακίδες κλπ), με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας, για την εκποίηση των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο πακέτο, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης.

Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου» συνολικού κόστους 12.887,22 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Προμήθεια γραφικής ύλης για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο Ηρακλείου» συνολικού κόστους 2.333,25 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια κρέατος για τους ενδεείς πολιτες για το Πάσχα 2017

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια κρέατος για τους ενδεείς πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου για το Πάσχα 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.577,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανής καταμέτρησης και ελέγχου χαρτονομισμάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια μίας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για «Προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συντήρηση Φωτοαντιγραφικών και FAX

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση εργασιών συντήρησης Φωτοαντιγραφικών και FAX του Δήμου Ηρακλείου, έτους 2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές.

Ασφάλιση του πίνακα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου “Η Βάπτιση του Χριστού”

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την Ασφάλιση του πίνακα του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου “Η Βάπτιση του Χριστού” εκτιμώμενης αξίας 1.200.000,00 ευρώ, του οποίου η ασφάλιση λήγει στις 16/5/2017 για διάστημα ενός έτους, από 17/5/2017 έως 16/5/2018  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση των Τηλεφωνικών Κέντρων του Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την ετήσια σύμβαση Συντήρησης και ρυθμίσεων των Τηλεφωνικών Κέντρων του Δήμου Ηρακλείου προϋπολογισμού 4.960,00€ συμπεριλαμβανόμενου του  ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για Συντήρηση Κλιματιστικών

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω Υπηρεσία : :  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τον Ετήσιο Έλεγχο Νερών Χρήσης και Νερών Πισίνων ΔΑΚΗ

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την  ¨ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΔΑΚΗ¨,   όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  Παρασκευή 07/04/2017 & ώρα 15:00 (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) στο Παγκρήτιο Στάδιο –Γραφείο -Διοίκησης (Θύρα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο τηλ: 2810 566 /2810 264568. Η κατάθεση των φακέλων μπορεί να γίνει μέχρι την ίδια ημέρα στις 12:30.

Διαγωνισμός για τη «Φύλαξη έξι μηνών των δημοτικών αθλητικών κέντρων Ηρακλείου»

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 10/2017  του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής  για το έργο «Φύλαξη έξι μηνών των δημοτικών αθλητικών κέντρων Ηρακλείου ( Παγκρητίο  Στάδιο  του Νέου Κλειστό Γυμναστηρίου Ηρακλείου, Δημοτικό Αθλητικό και Πνευματικό Κέντρο Ηρακλείου)»

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Απολύμανση – Μυοκτονία και Απεντόμωση στα Αθλητικά Κέντρα

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για   Απολύμανση – Μυοκτονία και Απεντόμωση  και προμήθεια  Δολωματικών Σταθμών Μυοκτονίας  εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ για την καταπολέμηση τρωκτικών στις εγκαταστάσεις των ΔΑΚΗ  όπως παρουσιάζεται στο επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 07/04/2017 & ώρα 15:00 (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) στο Παγκρήτιο Στάδιο –Γραφείο -Διοίκησης (Θύρα 1), Μουστακλή – Περιοχή Λίντο τηλ: 2810 566 /2810 264568. Η κατάθεση των φακέλων μπορεί να γίνει μέχρι την ίδια ημέρα στις 12:30.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Μελάνια / Τόνερ για εκτυπωτές & φωτοτυπικά μηχανήματα

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος την « προμήθεια Μελάνια / Τόνερ / Drum για εκτυπωτές & φωτοτυπικά μηχανήματα » για τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για «Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής πλαζ Καρτερού»

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, το Π.Δ. 23/2000, το άρθρο 7 (εξοπλισμός, σκάφος), το Β΄παράρτημα (φαρμακείο), το άρθρο 8 (πύργος) και με το έγγραφο 513.5/2015 του τομέα Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου για «Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής πλαζ Καρτερού» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το χρονικό διάστημα από 01.06.2017 έως 31.08.2017.

Πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου εισροών–εκροών και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για «Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2017 για τις υπηρεσίες του Δήμου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος για την προμήθεια γραφικής ύλης έτους 2017. 

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για  «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων Υπηρεσιών του Δήμου», συνολικού κόστους 2.207,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΟΠΑΦΜΑΗ για προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2017»

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στην Πλαζ Καρτερού

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, για «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στη Δημοτική Πλαζ Καρτερού» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια έτοιμου φαγητού στα ΚΗΦΗ Τεμένους-Παλιανής

Διακύρηξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΑ ΚΗΦΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ-ΠΑΛΙΑΝΗΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους πετρελαίου κλειστού τύπου του Δημοτικού πρατηρίου καυσίμων και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ &  ΜΑΙΟΥ 2017» , όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Δευτέρα 20  Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30  (κατάθεση φακέλων μέχρι τις 13:00 στην γραμματεία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ)  στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2017». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα.

Ανάθεση ηχητικής κάλυψης της παρέλασης της 25ης Μαρτίου 2017 στη Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για νa αναθέσει τη ηχητική κάλυψη  της παρέλασης  της 25ης Μαρτίου  2017  που θα γίνει στην Δημοτική Ενότητα της Νέας  Αλικαρνασσού , και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση για μίσθωση τεσσάρων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Προσκλήσεις για μίσθωση τεσσάρων ακινήτων για τη στέγαση των παρακάτω υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 500 μεταλλικών βιβλιοστατών

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια 500 μεταλλικών βιβλιοστατών, οι οποίοι θα χρησιμεύσουν στη στήριξη των βιβλίων τα οποία είναι τοποθετημένα στα ράφια, συνολικού κόστους 1.475,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ηρακλείου

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με προϋπολογισμό 495.000,00 €.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές .

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια συνταγολόγιων στην Κοινωφελή Επιχείρηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια συνταγολόγιων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για παροχή εργασιών ταχυμεταφορών στην Κοινωφελή Επιχείρηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή εργασιών  ταχυμεταφορών στην Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση για συγκρότηση ομάδων καταγραφής επικινδύνων κατασκευών στην Παλιά Πόλη

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συγκροτήσει τις τέσσερις (4) διμελείς «Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» της ΟΕΕ υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ΤΕΕ/ΤΑΚ – Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για την πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου
Οικιστικού και Μνημειακού Αποθέματος του Δ. Ηρακλείου», όπως περιγράφεται στις Γενικές Προδιαγραφές και Πλαίσιο (βλ. παρ. 4β και 5.Γ, σελ. 5-7).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΟΠΑΦΜΑΗ για Συντήρηση Ανελκυστήρων 2017

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 2017»: :  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Διαιτητών - Κριτών - Ιατρών Εργασιακών Τουρνουά 2017

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του συνόλου των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ τιμολογίου
προσφοράς προϋπολογισμού δαπάνης 54.460.00 € με το Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ έτους 2017 με Κ.Α : 00-6131.002 με τίτλο: «Υπηρεσίες ΔΙΑΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ» για το 6Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ 2017, 6Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2017 και 6ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2017, που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το έτος 2017.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της ΔΕΠΤΑΗ για σύνταξη και κατάθεση προσφορών ασφαλιστηρίου

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για «Σύνταξη και κατάθεση προσφορών ασφαλιστηρίου για αστική ευθύνη, ατυχήματα, βανδαλισμούς, ακραία καιρικά φαινόμενα, πολιτικούς κινδύνους και πυρασφάλεια στο κατάστημα ΜΑΡΙΝΑ Café και για σύνταξη και κατάθεση προσφορών ασφαλιστηρίου για ατυχήματα, βανδαλισμούς και πυρασφάλεια στο κυλικείο ΚΤΕΛ της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προμήθειας φωτοτυπικου χαρτιού στην Κοινωφελή Επιχείρηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια φωτοτυπικου χαρτιού στην Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εποχιακών ανθό φυτών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εποχιακών ανθό φυτών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στεφανιών για τις εθνικές επετείους

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προµήθεια στεφανιών για τις εθνικές επετείους και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ( χαρτί Α4 & Α3)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ( χαρτί Α4 & Α3) για τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Διαμονής για τις ανάγκες εκδήλωσης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Υπηρεσία : ΔΙΑΜΟΝΗ για τις ανάγκες της εκδήλωσης: «2  ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ 2017»  και «3 ΔΙΕΘΝΕΣ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 2017  » συνολικού κόστους  2946,59€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΝΑΛ για την προμήθεια Καρέκλες Γραφείου

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ συνολικού ενδεικτικού κόστους 2592,84 2592,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Προµήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προµήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017» , όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  Ιουνίου-Ιουλίου  2016» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 14:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια & τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια & τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, για την δημιουργία 10 διακεκριμένων θέσεων στάθμευσης στο παρκινγκ του αεροδρομίου », για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 12499,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Κινητά κιγκλιδώματα-περιφράξεις»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Κινητά κιγκλιδώματα -  περιφράξεις », για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  συνολικού ενδεικτικού κόστους 19195,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συντήρησης χλοοτάπητα βοηθητικού γηπέδου Παγκρητίου Σταδίου

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την  ¨ΔΙΕΤΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ¨,   όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Φεβρουαρίου 2017  ώρα 12:30 (ώρα αξιολόγησης προσφορών 15:00 την ίδια ημέρα)  στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566)  και με την ένδειξη ¨ΔΙΕΤΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ¨.

Πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων συνεργασίας για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΤΑΗ

Στα πλαίσια λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (Πολύκεντρο Νεολαίας, καφέ – Μαρίνα, Γέρο – Πλάτανος, Αναψυκτήριο Όαση, Πλάζ Καρτερού), παρακαλούμε πιστοποιημένα και νομίμως υφιστάμενοι φορείς που κατέχουν τις νόμιμες αδειοδοτήσεις και τις πιστοποιήσεις), να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην εταιρεία μας για :

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλίων - κυπέλων για την Καστρινή Αποκριά 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλίων-κυπέλων  στα πλαίσια της Καστρινής Αποκριάς 2017

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια αντιανεμικών μπουφάν για την Καστρινή Αποκριά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια αντιανεμικών μπουφάν στα πλαίσια της Καστρινής Αποκριάς 2017

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτικών στα πλαίσια της Καστρινής Αποκριάς

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτικών στα πλαίσια της Καστρινής Αποκριάς 2017

Προμήθεια Γραφίτη και Μελανιών για εκτυπωτές

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER) ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα 13:00 (αποσφράγιση προσφορών 14:00 την ίδια ημέρα) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για επισκευή όψεων 6ου, 9ου και 11ου Γυμνασίων Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Επισκευή όψεων 6ου,9ου,και 11ου Γυμνασίων  Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καρεκλών για τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ συνολικού ενδεικτικού κόστους 2592,84 2592,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση για προμήθεια Συστήματος Παρακολούθησης χώρων της ακτής Καρτερού

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε. ΟΤΑ

Τίτλος έργου, Προϋπολογισμός: «OIKONOMIKΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Προδιαγραφές: Σύστημα παρακολούθησης, καταγραφικό, ειδικές κάμερες, καλώδια και τεχνική υποστήριξη.

Κριτήρια: Συμφερότερη προσφορά

Τόπος παράδοσης προσφορών: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού, (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτίριο Ε), Τ.Κ. 71201, 1ος όροφος - Τμήμα Πρωτοκόλλου (Τηλ. 2810 241950, 2810229618).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 31/01/2017 και ώρα λήξης 12:00

Υπεύθυνος για πληροφορίες: Σουγιάς Κώστας 6944359589

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου των 13ου & 42ου Δ.Σ.Η.

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του σχ. συγκροτήματος των 13ου & 42ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου (Κανάρη 40, Κατσαμπάς, Ηράκλειο)

2η Aνακοίνωση για τον διαγωνισμό ανάθεσης μελέτης για την πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία

Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια Καφέ για τα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ

Η Επιτροπή Προμηθειών της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Καφέ (Ελληνικό, Γαλλικό, Στιγμιαίο), καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 31/01/2017 και ώρα 14.00 στα γραφεία της, οδός Λ.Πλαστήρα & Ρωμανού,  στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτήριο Ε, 1ος όροφος ιδιοχείρως.

Συλλογή προσφορών για την κατασκευή επίπλου υποδοχής και προμήθειας τραπεζοκαθισμάτων

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών για την κατασκευή επίπλου υποδοχής – μπαρ και προμήθειας τραπεζοκαθισμάτων στο «ΜΑΡΙΝΑ» café, με απευθείας ανάθεση και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του.

Aνακοίνωση για τον διαγωνισμό ανάθεσης μελέτης για την πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία

Aνακοίνωση για τον διαγωνισμό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας & ανασχεδιασμού του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου»

Συλλογή προφορών για την προμήθεια Αναλώσιμα Είδη / Μελάνια Εκτυπωτών για τη ΔΕΠΑΝΑΛ

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ/ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. συνολικού ενδεικτικού κόστους 6932,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.