Το Οργανόγραμμα των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου διαρθρώνονται ως εξής: