Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση των ενδιαφερομένων

Μετά την κύρωση της Πράξης Αναλογισμού και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις, η πράξη εντός 30 ημερών καθίσταται οριστική και αμετάκλητη.