Παροχή των αντιγράφων πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως στους ενδιαφερόμενους