Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου