Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης απαιτείται μόνο:

  1. αίτηση του ενδιαφερομένου