ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

Μέτρο1.5 «Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δήμου Ηρακλείου»

Χρηματοδότηση:

Κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.

Ποσό: 110.500 ευρώ