inner image

Δημοπρατείται το Ανοιχτό Θέατρο της Συλλάμου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                               Ηράκλειο 24-6-2014

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

   Το δικό τους χώρο πολιτισμού θα αποκτήσουν σύντομα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Συλλάμου. Ο Δήμος Ηρακλείου προχωρά στην κατασκευή ενός Ανοικτού Πολιτιστικού Κέντρου στον οικισμό της Συλλάμου, που με την ολοκλήρωσή του θα γίνει σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες και αφορμή για τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισμού.

   Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης υπέγραψε την Διακήρυξη του Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού που έχει προϋπολογισμό 285.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/07/2014 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών (Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσός)

    Το Ανοικτό θέατρο αποτελείται από δεκατέσσερις  κερκίδες  (14)  κερκίδες χωρητικότητας περίπου 250 καθήμενων θεατών με υπερυψωμένη σκηνή. Eπίσης θα κατασκευαστούν παρασκήνια αποτελούμενα από δωμάτια αποδυτηρίων (ανδρών –γυναικών) με εσωτερικά W.C ,καθώς και ένας προθάλαμος πριν την έξοδο στην σκηνή.

   Στο θέατρο θα κατασκευαστούν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (ύδρευση ,αποχέτευση ,κλιματισμός ,ηλεκτρολογική εγκατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ).

 

-------------------------

Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΑΜΟΥ   , με προϋπολογισμό 285.000,00  ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 170.403,31   (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 60.690,20  € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, μέχρι τις  17/07/2014

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2813-409822, FAX επικοινωνίας 2810-244747, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Σπυριδάκης Ιωάννης .

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/07/2014 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών (Διονυσίου 13α Νέα Αλικαρνασσός)  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6  του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.   Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν:

  • Στην Α2 , 1η και  2η τάξη  στην κατηγορία Οικοδομικών 
  • Στην Α1 , Α2 και   1η τάξη στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών

καθώς και οι ημεδαποί διαγωνιζόμενοι που εμπίπτουν  στο άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 3669/2008.  

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.622,00  ΕΥΡΩ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημέρες.

6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΕΣΠΑ. Δύναται η χορήγηση προκαταβολής.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

8. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007–2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  και από Εθνικούς Πόρους (Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης : 14753/04.02.2014  ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 002/8 Κ.Α. 2013ΕΠ00280165).

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE